งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หนังสือ กค. ด่วนที่สุด ที่ กค. ๐๔๐๙. ๓ / ว ๔๐๓ ลง ๘ ต. ค. ๕๕ กำหนดให้ส่วนราชการทุกส่วนงานของ รัฐที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณต้อง ดำเนินการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หนังสือ กค. ด่วนที่สุด ที่ กค. ๐๔๐๙. ๓ / ว ๔๐๓ ลง ๘ ต. ค. ๕๕ กำหนดให้ส่วนราชการทุกส่วนงานของ รัฐที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณต้อง ดำเนินการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หนังสือ กค. ด่วนที่สุด ที่ กค. ๐๔๐๙. ๓ / ว ๔๐๓ ลง ๘ ต. ค. ๕๕ กำหนดให้ส่วนราชการทุกส่วนงานของ รัฐที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณต้อง ดำเนินการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างใน ระบบ e-GP เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงไปยัง ระบบ GFMIS Web Online โดยให้มีผล บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ต. ค. ๒๕๕๕ หาก ส่วนราชการไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP จะสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS Web Online ไม่ได้

3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถเข้าถึง แหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีความถูกต้อง ได้ด้วยความรวดเร็ว ครบถ้วน และทั่วถึง และ เชื่อมต่อข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ เพื่อให้ผู้บริหารและส่วนราชการสามารถติดตาม สถานะหรือความคืบหน้าของการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐได้ในลักษณะ Online เพื่อเร่งรัดให้ส่วนราชการเร่งดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างให้สามารถเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการ ใช้จ่ายเงินของรัฐบาล

4 e-GP คืออะไร  e-GP คือ ศูนย์กลางที่เป็นหน้าต่างในการบริการข้อมูล และ ดำเนินธุรกรรมทางการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ความ โปร่งใส และมี ประสิทธิภ าพ ความ สะดวก และความ ทั่วถึง อย่างเท่า เทียมกัน การ ปรับปรุง นโยบาย การจัดซื้อ จัดจ้างอ ย่างมี ประสิทธิภ าพ กระตุ้น ตลาด และ เสริมสร้าง ขีด ความสามา รถ ของ ภาคเอกช น

5 กรอบการดำเนินงาน พัฒนาให้ครอบคลุมทุกกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างและครอบคลุมวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด 12 วิธี การบริหารสัญญา เชื่อมโยงข้อมูลกับธนาคาร เชื่อมโยงข้อมูล GFMIS 1 2 3 4

6 ภาพรวมกระบวนการจัดซื้อจัด จ้าง 1. ได้รับ งบประมาณ ประจำปี 2. จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ นำข้อมูลงบประมาณ จาก GFMIS เข้า e-GP 5. จัดทำเอกสารสอบราคา / ประกวดราคา / ประกวดแบบ 4. จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง และแต่งตั้งคณะกรรมการ 3. จัดทำโครงการ จัดซื้อจัดจ้าง 6. จัดทำประกาศ เชิญชวน 7. แจกจ่าย / ขาย เอกสาร ให้กับผู้ค้าที่ สนใจ 8. รับข้อเสนอหรือ ผู้ค้ายื่นข้อเสนอ 9. คัดเลือก / ประกาศ ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ 10. คัดเลือกผู้ชนะ การเสนอราคา 11. จัดทำรายงานผลการพิจารณา ผู้ชนะและอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 12. ประกาศผู้ชนะ 13. เซ็นสัญญา 14. จัดทำใบ PO นำข้อมูล PO จาก e-GP เข้า GFMIS 15. บริหารสัญญา ตรวจรับ และอนุมัติเบิกจ่าย 16. ลงทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งเบิก / เบิกจ่าย ระบบ e-GP ระบบ GFMIS

7 การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน อื่น • ตรวจสอบข้อมูลที่ปรึกษา ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย • ข้อมูลแผนงบประมาณ • ข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) • ข้อมูลตรวจรับและเบิกจ่าย • ข้อมูล GPSC ระบบ GFMIS

8 ขั้นตอนการเชื่อมโยงระหว่าง e- GP กับ GFMIS ระบบ GFMIS ระบบ e-GP ค้นหา เลขที่ โครงการ ค้นหา เลขที่ โครงการ สัญญา Update สถานะใน ระบบ Update สถานะใน ระบบ จัดทำ PO จัดทำ PO ตรวจสอบ ข้อมูลหลัก ผู้ขายจาก ฐานข้อมูล ระบบ GFMIS ข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง สำหรับจัดทำ PO ข้อมูลเลขที่ PO และ สถานะการ เบิกจ่าย » การเชื่อมโยง PO

9 การเชื่อมข้อมูลในระบบจากระบบ e- GP ไปยังระบบ GFMIS การจัดหาการตรวจรับ การจัดหาพัสดุ ระบบ e-GP - เลขที่คุมโครงการ - เลขที่คุมสัญญา เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP Po จาก GFMIS Web Online การตรวจรับพัสดุใน ระบบ e-GP การตรวจรับในระบบ GFMIS ( บัญชีพักสินทรัพย์ ) กรณีเป็นงบลงทุน

10 ขั้นตอนการเชื่อมโยงระหว่าง e- GP กับ GFMIS ระบบ GFMIS ระบบ e-GP ตรวจรับพัสดุ Update สถานะใน ระบบ Update สถานะใน ระบบ Run Payment และ จ่ายเงินให้ผู้ค้า ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สำหรับการตรวจ รับ จัดทำใบตรวจรับในระบบ ตั้งเบิก Update สถานะใน ระบบ อนุมัติการตั้งเบิก ค้นหาเลขที่คุมตรวจรับจาก ระบบ e-GP ค้นหาเลขที่ PO » การเชื่อมโยงการตรวจรับ พัสดุ


ดาวน์โหลด ppt หนังสือ กค. ด่วนที่สุด ที่ กค. ๐๔๐๙. ๓ / ว ๔๐๓ ลง ๘ ต. ค. ๕๕ กำหนดให้ส่วนราชการทุกส่วนงานของ รัฐที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณต้อง ดำเนินการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google