งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 สารสนเทศ ด้านการจัดการ เรียน - การสอน e-Learning / e-Book / Video Streaming ระบบประเมินการเรียนการสอน ออนไลน์ ห้องสมุดออนไลน์ ( สำนักหอสมุด ) ระบบบริการทางการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 สารสนเทศ ด้านการจัดการ เรียน - การสอน e-Learning / e-Book / Video Streaming ระบบประเมินการเรียนการสอน ออนไลน์ ห้องสมุดออนไลน์ ( สำนักหอสมุด ) ระบบบริการทางการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 สารสนเทศ ด้านการจัดการ เรียน - การสอน e-Learning / e-Book / Video Streaming ระบบประเมินการเรียนการสอน ออนไลน์ ห้องสมุดออนไลน์ ( สำนักหอสมุด ) ระบบบริการทางการศึกษา ( สำนักทะเบียนฯ ) ระบบ สารสนเท ศ ที่ มหาวิทยา ลัย ( ส่วนกลา ง ) ให้บริการ ระบบ สารสนเท ศ ที่ มหาวิทยา ลัย ( ส่วนกลา ง ) ให้บริการ

2 2 สารสนเทศ ด้านการวิจัย ฐานข้อมูลวิชาการ (DSpace) [ สำนักหอสมุด ] ฐานข้อมูลวิจัย ( ฝ่ายวิจัย ) CEO – Portal (EIS) Web site รวบรวมวารสาร ต่างๆ ที่หน่วยงานใน มธ. จัดทำ ( ฝ่ายวิจัย ) ระบบ สารสนเท ศ ที่ มหาวิทยา ลัย ( ส่วนกลา ง ) ให้บริการ ระบบ สารสนเท ศ ที่ มหาวิทยา ลัย ( ส่วนกลา ง ) ให้บริการ

3 3 สารสนเทศ ด้านบริหารจัดการ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e- Office ) E – Mail สำหรับบุคลากร / นักศึกษา ระบบอินทราเน็ต ( จัดเก็บเอกสาร / ประชุมไร้กระดาษ ) ระบบการลาออนไลน์ ( กองการ เจ้าหน้าที่ ) Oracle Finance ( กองคลัง ) ระบบจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ด้วย GIS ระบบจัดเก็บเอกสารงานประกัน คุณภาพมหาวิทยาลัย ระบบการรายงานผลตัวบ่งชี้การประกัน คุณภาพการศึกษาและตัวชี้วัดการ ปฏิบัติราชการ ระบบ สารสนเท ศ ที่ มหาวิทยา ลัย ( ส่วนกลา ง ) ให้บริการ ระบบ สารสนเท ศ ที่ มหาวิทยา ลัย ( ส่วนกลา ง ) ให้บริการ

4 4 สารสนเทศ สำหรับผู้บริหาร ระบบการประชุมไร้กระดาษ ระบบฐานข้อมูลกลาง (Data Warehouse) CEO-Portal ( ระบบสารสนเทศ สำหรับผู้บริหาร ) ระบบ สารสนเท ศ ที่ มหาวิทยา ลัย ( ส่วนกลา ง ) ให้บริการ ระบบ สารสนเท ศ ที่ มหาวิทยา ลัย ( ส่วนกลา ง ) ให้บริการ

5 5 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e- office.ipied.tu.ac.th) E – Mail ( รับ - ส่ง หนังสือระหว่าง รับ - ส่ง หนังสือระหว่าง ระบบติดตามเอกสาร

6 6 ระบบอินทราเน็ต จัดเก็บเอกสารของ หน่วยงาน ( มีการกำหนดสิทธิ์การ เข้าถึงเอกสาร จัดเก็บเอกสารของ หน่วยงาน ( มีการกำหนดสิทธิ์การ เข้าถึงเอกสาร การประชุมไร้กระดาษ

7 7 ระบบการลาออนไลน์ (hrfs.person.tu.ac.th:8080/ThaiCom- การลาของข้าราชการ / พนักงาน / การลาของข้าราชการ / พนักงาน / รายงานสถิติการลา

8 8 ระบบจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ด้วย GIS ฐานข้อมูลครุภัณฑ์บน แผนที่ แผนที่โครงข่ายสา ผังอาคารและ ฐานข้อมูลครุภัณฑ์บน แผนที่ แผนที่โครงข่ายสา ผังอาคารและ สำนักงาน

9 9 ระบบจัดเก็บเอกสารงานประกันคุณภาพ ( /documente/) เอกสารงานประกัน คุณภาพของ มหาวิทยาลัยและของ หน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยง กับระบบ CHE-online

10 10 e-Learning / e-Book / Video Streaming เรียนผ่านระบบ LMS 40 (me)-Learning สำหรับ Tablet PC 11 บน Tablet PC / Smart Streaming 39 เรียนผ่านระบบ LMS 40 (me)-Learning สำหรับ Tablet PC 11 บน Tablet PC / Smart Streaming 39 วิชา

11 11 ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ประเมินรายวิชาจาก class รายงานประเมินผลรายวิชา แยกตามผู้สอน สาขาวิชา รายงานประเมินภาพรวมของ คณะ / ประเมินรายวิชาจาก class รายงานประเมินผลรายวิชา แยกตามผู้สอน สาขาวิชา รายงานประเมินภาพรวมของ คณะ / มธ.

12 12 ห้องสมุดออนไลน์ ยืม - คืนหนังสือ สืบค้นทรัพยากร สืบค้นฐานข้อมูล การจัดทำรายการ บรรณานุกรม ยืม - คืนหนังสือ สืบค้นทรัพยากร สืบค้นฐานข้อมูล การจัดทำรายการ บรรณานุกรม …

13 13 ระบบบริการทางการศึกษา ระบบการจดทะเบียนลักษณะ วิชา / เพิ่ม - ถอน / ตารางสอน / ระบบประมวลผลการศึกษา / ระบบสำเร็จตรวจสอบการ ระบบการจดทะเบียนลักษณะ วิชา / เพิ่ม - ถอน / ตารางสอน / ระบบประมวลผลการศึกษา / ระบบสำเร็จตรวจสอบการ ข้อมูลศิษย์เก่า

14 14 ฐานข้อมูลวิชาการ DSpace รวบรวมผลงานวิชาการ สืบค้นและดูข้อมูล ผลงาน ตาม ชื่อผู้แต่ง / รวบรวมผลงานวิชาการ สืบค้นและดูข้อมูล ผลงาน ตาม ชื่อผู้แต่ง / ชื่อเรื่อง

15 15 ระบบสืบค้น งานวิจัย / บทความวิจัย / บทความวิชาการ / งาน ข้อมูลงบประมาณ ระบบสืบค้น งานวิจัย / บทความวิจัย / บทความวิชาการ / งาน ข้อมูลงบประมาณ และทุนสนับสนุน

16 16 Dashboard ด้านวิจัยใน CEO – Portal ความเป็นเลิศในทางวิจัย ( งานวิจัย / บทความวิจัย / บทความ วิชาการ / งานสร้างสรรค์ / หนังสือ / ตำรา การส่งเสริมพัฒนางานวิจัย ( ทุนวิจัย / วิทยานิพนธ์ / บทความจาก วิทยานิพนธ์ ความเป็นเลิศในทางวิจัย ( งานวิจัย / บทความวิจัย / บทความ วิชาการ / งานสร้างสรรค์ / หนังสือ / ตำรา การส่งเสริมพัฒนางานวิจัย ( ทุนวิจัย / วิทยานิพนธ์ / บทความจาก วิทยานิพนธ์ )

17 17 Web site รวบรวมวารสารต่างๆ ของ @ @ วารสารของคณะต่างๆ

18 18 ระบบการประชุมไร้กระดาษ เอกสาร เอกสาร ประกอบการประชุม

19 19 ระบบฐานข้อมูลกลาง (Data มิติด้านนักศึกษาและผู้มีส่วน มิติด้านบุคลากร การเรียนรู้ มิติด้านการเงินและ มิติด้านนักศึกษาและผู้มีส่วน มิติด้านบุคลากร การเรียนรู้ มิติด้านการเงินและ งบประมาณ

20 20 Information Information System (EIS)

21 21 Oracle Finance (http://finapp.finance.tu.ac.t จัดซื้อ / ระบบบัญชีเจ้าหนี้ / บัญชีลูกหนี้ / จัดซื้อ / ระบบบัญชีเจ้าหนี้ / บัญชีลูกหนี้ / ระบบบริหารเงินสด

22 22 ระบบการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาและ การปฏิบัติราชการ การรายงานข้อมูลพื้นฐาน ระบบประเมินตัวชี้วัด แบบ real ระบบการจัดเก็บ การรายงานข้อมูลพื้นฐาน ระบบประเมินตัวชี้วัด แบบ real ระบบการจัดเก็บ เอกสารอ้างอิง


ดาวน์โหลด ppt 1 สารสนเทศ ด้านการจัดการ เรียน - การสอน e-Learning / e-Book / Video Streaming ระบบประเมินการเรียนการสอน ออนไลน์ ห้องสมุดออนไลน์ ( สำนักหอสมุด ) ระบบบริการทางการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google