งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารสนเทศ ด้านการจัดการเรียน-การสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารสนเทศ ด้านการจัดการเรียน-การสอน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารสนเทศ ด้านการจัดการเรียน-การสอน
เอกสารหมายเลข 3 สารสนเทศ ด้านการจัดการเรียน-การสอน e-Learning / e-Book / Video Streaming ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ห้องสมุดออนไลน์ (สำนักหอสมุด) ระบบบริการทางการศึกษา (สำนักทะเบียนฯ) ระบบ สารสนเทศ ที่มหาวิทยาลัย (ส่วนกลาง) ให้บริการ

2 สารสนเทศ ด้านการวิจัย
เอกสารหมายเลข 3 สารสนเทศ ด้านการวิจัย ฐานข้อมูลวิชาการ (DSpace) [สำนักหอสมุด] ฐานข้อมูลวิจัย (ฝ่ายวิจัย) CEO – Portal (EIS) Web site รวบรวมวารสารต่างๆ ที่หน่วยงานใน มธ. จัดทำ (ฝ่ายวิจัย) ระบบ สารสนเทศ ที่มหาวิทยาลัย (ส่วนกลาง) ให้บริการ

3 สารสนเทศ ด้านบริหารจัดการ
เอกสารหมายเลข 3 ระบบ สารสนเทศ ที่มหาวิทยาลัย (ส่วนกลาง) ให้บริการ สารสนเทศ ด้านบริหารจัดการ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office ) E – Mail สำหรับบุคลากร/นักศึกษา ระบบอินทราเน็ต (จัดเก็บเอกสาร / ประชุมไร้กระดาษ) ระบบการลาออนไลน์ (กองการเจ้าหน้าที่) Oracle Finance (กองคลัง) ระบบจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ด้วย GIS ระบบจัดเก็บเอกสารงานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย ระบบการรายงานผลตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาและตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ

4 สารสนเทศ สำหรับผู้บริหาร
เอกสารหมายเลข 3 สารสนเทศ สำหรับผู้บริหาร ระบบการประชุมไร้กระดาษ ระบบฐานข้อมูลกลาง (Data Warehouse) CEO-Portal (ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร) ระบบ สารสนเทศ ที่มหาวิทยาลัย (ส่วนกลาง) ให้บริการ

5 @รับ-ส่ง หนังสือระหว่างหน่วยงาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office.ipied.tu.ac.th) E – Mail ( .tu.ac.th) @รับ-ส่ง หนังสือระหว่างหน่วยงาน @หนังสือเวียนภายใน @ระบบติดตามเอกสาร

6 @จัดเก็บเอกสารของหน่วยงาน (มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสาร)
ระบบอินทราเน็ต (intranet.tu.ac.th) @จัดเก็บเอกสารของหน่วยงาน (มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสาร) @การประชุมไร้กระดาษ

7 ระบบการลาออนไลน์ (hrfs.person.tu.ac.th:8080/ThaiCom-TU/)
@การลาของข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง @การพิจารณาอนุมัติการลา @รายงานสถิติการลา

8 ระบบจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ด้วย GIS (gis.tu.ac.th/webcenter/)
@ฐานข้อมูลครุภัณฑ์บนแผนที่ มธ. @แผนที่โครงข่ายสาธารณูประโภค @ผังอาคารและสำนักงาน

9 ระบบจัดเก็บเอกสารงานประกันคุณภาพ (203.131.222.188/documente/)
เอกสารงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับระบบ CHE-online

10 e-Learning / e-Book / Video Streaming (e-learning.tu.ac.th/)
@e-Learning เรียนผ่านระบบ LMS 40 วิชา @Mobile-e (me)-Learning สำหรับ Tablet PC 11 วิชา @e-Book บน Tablet PC / Smart Phone @Video Streaming 39 วิชา e-Learning me- Learning Video Streaming e-Book

11 ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ (web.sa.ipied.tu.ac.th/TU_ASSESS/)
เอกสารหมายเลข 3 ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ (web.sa.ipied.tu.ac.th/TU_ASSESS/) @ประเมินรายวิชาจาก class list @รายงานประเมินผลรายวิชา แยกตามผู้สอน สาขาวิชา คณะ @รายงานประเมินภาพรวมของคณะ/มธ.

12 ห้องสมุดออนไลน์ (203.131.219.245/tulib/)
@ยืม-คืนหนังสือ online @สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ @สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ @การจัดทำรายการบรรณานุกรม

13 ระบบบริการทางการศึกษา (https://web.reg.tu.ac.th/registrar/)
@ระบบทะเบียนนักศึกษา @ระบบการจดทะเบียนลักษณะวิชา /เพิ่ม-ถอน/ตารางสอน/อาจารย์ที่ปรึกษา @ระบบประมวลผลการศึกษา /ระบบสำเร็จตรวจสอบการการศึกษา @ข้อมูลศิษย์เก่า

14 ฐานข้อมูลวิชาการ DSpace (http://dspace.library.tu.ac.th/)
@รวบรวมผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย @สืบค้นและดูข้อมูลผลงาน ตาม ชื่อผู้แต่ง / ชื่อเรื่อง

15 ฐานข้อมูลวิจัย @ระบบสืบค้น
งานวิจัย / บทความวิจัย / บทความวิชาการ / งานสร้างสรรค์ @ข้อมูลงบประมาณ และทุนสนับสนุน

16 Dashboard ด้านวิจัยใน CEO – Portal (eis.tu.ac.th/)
@ความเป็นเลิศในทางวิจัย (งานวิจัย / บทความวิจัย / บทความวิชาการ / งานสร้างสรรค์ /หนังสือ/ตำรา) @การส่งเสริมพัฒนางานวิจัย (ทุนวิจัย / วิทยานิพนธ์ / บทความจากวิทยานิพนธ์)

17 Web site รวบรวมวารสารต่างๆ ของ มธ.
@วารสารธรรมศาสตร์ @Thammasat Review @TIJST @วารสารของคณะต่างๆ

18 @เอกสารประกอบการประชุม
ระบบการประชุมไร้กระดาษ (intranet.tu.ac.th) @นัดหมายประชุม @วาระการประชุม @เอกสารประกอบการประชุม

19 ระบบฐานข้อมูลกลาง (Data Warehouse)
เอกสารหมายเลข 3 ระบบฐานข้อมูลกลาง (Data Warehouse) @มิติด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย @มิติด้านกระบวนการภายใน @มิติด้านบุคลากร การเรียนรู้ และนวัตกรรม @มิติด้านการเงินและงบประมาณ

20 @Executive Information System (EIS)
CEO-Portal (eis.tu.ac.th) @ @ปฏิทินนัดหมาย @ประชุมไร้กระดาษ @Executive Information System (EIS)

21 @ระบบงบประมาณ @จัดซื้อ / จัดจ้าง
Oracle Finance ( @ระบบงบประมาณ @จัดซื้อ / จัดจ้าง @ระบบพัสดุ @ระบบครุภัณฑ์

22 เอกสารหมายเลข 3 ระบบการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาและการปฏิบัติราชการ (kpi.tu.ac.th) @การรายงานข้อมูลพื้นฐานระดับหน่วยงาน @ระบบประเมินตัวชี้วัด แบบ real time @ระบบการจัดเก็บเอกสารอ้างอิง User : kpi050 Pswd : 1622


ดาวน์โหลด ppt สารสนเทศ ด้านการจัดการเรียน-การสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google