งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 สารสนเทศ ด้านการจัดการ เรียน - การสอน e-Learning / e-Book / Video Streaming ระบบประเมินการเรียนการสอน ออนไลน์ ห้องสมุดออนไลน์ ( สำนักหอสมุด ) ระบบบริการทางการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 สารสนเทศ ด้านการจัดการ เรียน - การสอน e-Learning / e-Book / Video Streaming ระบบประเมินการเรียนการสอน ออนไลน์ ห้องสมุดออนไลน์ ( สำนักหอสมุด ) ระบบบริการทางการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 สารสนเทศ ด้านการจัดการ เรียน - การสอน e-Learning / e-Book / Video Streaming ระบบประเมินการเรียนการสอน ออนไลน์ ห้องสมุดออนไลน์ ( สำนักหอสมุด ) ระบบบริการทางการศึกษา ( สำนักทะเบียนฯ ) ระบบ สารสนเท ศ ที่ มหาวิทยา ลัย ( ส่วนกลา ง ) ให้บริการ ระบบ สารสนเท ศ ที่ มหาวิทยา ลัย ( ส่วนกลา ง ) ให้บริการ

2 2 สารสนเทศ ด้านการวิจัย ฐานข้อมูลวิชาการ (DSpace) [ สำนักหอสมุด ] ฐานข้อมูลวิจัย ( ฝ่ายวิจัย ) CEO – Portal (EIS) Web site รวบรวมวารสาร ต่างๆ ที่หน่วยงานใน มธ. จัดทำ ( ฝ่ายวิจัย ) ระบบ สารสนเท ศ ที่ มหาวิทยา ลัย ( ส่วนกลา ง ) ให้บริการ ระบบ สารสนเท ศ ที่ มหาวิทยา ลัย ( ส่วนกลา ง ) ให้บริการ

3 3 สารสนเทศ ด้านบริหารจัดการ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e- Office ) E – Mail สำหรับบุคลากร / นักศึกษา ระบบอินทราเน็ต ( จัดเก็บเอกสาร / ประชุมไร้กระดาษ ) ระบบการลาออนไลน์ ( กองการ เจ้าหน้าที่ ) Oracle Finance ( กองคลัง ) ระบบจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ด้วย GIS ระบบจัดเก็บเอกสารงานประกัน คุณภาพมหาวิทยาลัย ระบบการรายงานผลตัวบ่งชี้การประกัน คุณภาพการศึกษาและตัวชี้วัดการ ปฏิบัติราชการ ระบบ สารสนเท ศ ที่ มหาวิทยา ลัย ( ส่วนกลา ง ) ให้บริการ ระบบ สารสนเท ศ ที่ มหาวิทยา ลัย ( ส่วนกลา ง ) ให้บริการ

4 4 สารสนเทศ สำหรับผู้บริหาร ระบบการประชุมไร้กระดาษ ระบบฐานข้อมูลกลาง (Data Warehouse) CEO-Portal ( ระบบสารสนเทศ สำหรับผู้บริหาร ) ระบบ สารสนเท ศ ที่ มหาวิทยา ลัย ( ส่วนกลา ง ) ให้บริการ ระบบ สารสนเท ศ ที่ มหาวิทยา ลัย ( ส่วนกลา ง ) ให้บริการ

5 5 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e- office.ipied.tu.ac.th) E – Mail ( email.tu.ac.th) @ รับ - ส่ง หนังสือระหว่าง หน่วยงาน @ หนังสือเวียนภายใน @ ระบบติดตามเอกสาร @ รับ - ส่ง หนังสือระหว่าง หน่วยงาน @ หนังสือเวียนภายใน @ ระบบติดตามเอกสาร

6 6 ระบบอินทราเน็ต (intranet.tu.ac.th) @ จัดเก็บเอกสารของ หน่วยงาน ( มีการกำหนดสิทธิ์การ เข้าถึงเอกสาร ) @ การประชุมไร้กระดาษ @ จัดเก็บเอกสารของ หน่วยงาน ( มีการกำหนดสิทธิ์การ เข้าถึงเอกสาร ) @ การประชุมไร้กระดาษ

7 7 ระบบการลาออนไลน์ (hrfs.person.tu.ac.th:8080/ThaiCom- TU/) @ การลาของข้าราชการ / พนักงาน / ลูกจ้าง @ การพิจารณาอนุมัติการลา @ รายงานสถิติการลา @ การลาของข้าราชการ / พนักงาน / ลูกจ้าง @ การพิจารณาอนุมัติการลา @ รายงานสถิติการลา

8 8 ระบบจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ด้วย GIS (gis.tu.ac.th/webcenter/) @ ฐานข้อมูลครุภัณฑ์บน แผนที่ มธ. @ แผนที่โครงข่ายสา ธารณูประโภค @ ผังอาคารและ สำนักงาน @ ฐานข้อมูลครุภัณฑ์บน แผนที่ มธ. @ แผนที่โครงข่ายสา ธารณูประโภค @ ผังอาคารและ สำนักงาน

9 9 ระบบจัดเก็บเอกสารงานประกันคุณภาพ (203.131.222.188/documente/) เอกสารงานประกัน คุณภาพของ มหาวิทยาลัยและของ หน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยง กับระบบ CHE-online

10 10 e-Learning / e-Book / Video Streaming (e-learning.tu.ac.th/) @e-Learning เรียนผ่านระบบ LMS 40 วิชา @Mobile-e (me)-Learning สำหรับ Tablet PC 11 วิชา @e-Book บน Tablet PC / Smart Phone @Video Streaming 39 วิชา @e-Learning เรียนผ่านระบบ LMS 40 วิชา @Mobile-e (me)-Learning สำหรับ Tablet PC 11 วิชา @e-Book บน Tablet PC / Smart Phone @Video Streaming 39 วิชา

11 11 ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ (web.sa.ipied.tu.ac.th/TU_ASSESS/) @ ประเมินรายวิชาจาก class list @ รายงานประเมินผลรายวิชา แยกตามผู้สอน สาขาวิชา คณะ @ รายงานประเมินภาพรวมของ คณะ / มธ. @ ประเมินรายวิชาจาก class list @ รายงานประเมินผลรายวิชา แยกตามผู้สอน สาขาวิชา คณะ @ รายงานประเมินภาพรวมของ คณะ / มธ.

12 12 ห้องสมุดออนไลน์ (203.131.219.245/tulib/) @ ยืม - คืนหนังสือ online @ สืบค้นทรัพยากร สารสนเทศ @ สืบค้นฐานข้อมูล ออนไลน์ @ การจัดทำรายการ บรรณานุกรม … @ ยืม - คืนหนังสือ online @ สืบค้นทรัพยากร สารสนเทศ @ สืบค้นฐานข้อมูล ออนไลน์ @ การจัดทำรายการ บรรณานุกรม …

13 13 ระบบบริการทางการศึกษา (https://web.reg.tu.ac.th/registrar/) @ ระบบทะเบียนนักศึกษา @ ระบบการจดทะเบียนลักษณะ วิชา / เพิ่ม - ถอน / ตารางสอน / อาจารย์ที่ปรึกษา @ ระบบประมวลผลการศึกษา / ระบบสำเร็จตรวจสอบการ การศึกษา @ ข้อมูลศิษย์เก่า @ ระบบทะเบียนนักศึกษา @ ระบบการจดทะเบียนลักษณะ วิชา / เพิ่ม - ถอน / ตารางสอน / อาจารย์ที่ปรึกษา @ ระบบประมวลผลการศึกษา / ระบบสำเร็จตรวจสอบการ การศึกษา @ ข้อมูลศิษย์เก่า

14 14 ฐานข้อมูลวิชาการ DSpace (http://dspace.library.tu.ac.th/) @ รวบรวมผลงานวิชาการ ของมหาวิทยาลัย @ สืบค้นและดูข้อมูล ผลงาน ตาม ชื่อผู้แต่ง / ชื่อเรื่อง @ รวบรวมผลงานวิชาการ ของมหาวิทยาลัย @ สืบค้นและดูข้อมูล ผลงาน ตาม ชื่อผู้แต่ง / ชื่อเรื่อง

15 15 ฐานข้อมูลวิจัย @ ระบบสืบค้น งานวิจัย / บทความวิจัย / บทความวิชาการ / งาน สร้างสรรค์ @ ข้อมูลงบประมาณ และทุนสนับสนุน @ ระบบสืบค้น งานวิจัย / บทความวิจัย / บทความวิชาการ / งาน สร้างสรรค์ @ ข้อมูลงบประมาณ และทุนสนับสนุน

16 16 Dashboard ด้านวิจัยใน CEO – Portal (eis.tu.ac.th/) @ ความเป็นเลิศในทางวิจัย ( งานวิจัย / บทความวิจัย / บทความ วิชาการ / งานสร้างสรรค์ / หนังสือ / ตำรา ) @ การส่งเสริมพัฒนางานวิจัย ( ทุนวิจัย / วิทยานิพนธ์ / บทความจาก วิทยานิพนธ์ ) @ ความเป็นเลิศในทางวิจัย ( งานวิจัย / บทความวิจัย / บทความ วิชาการ / งานสร้างสรรค์ / หนังสือ / ตำรา ) @ การส่งเสริมพัฒนางานวิจัย ( ทุนวิจัย / วิทยานิพนธ์ / บทความจาก วิทยานิพนธ์ )

17 17 Web site รวบรวมวารสารต่างๆ ของ มธ. @ วารสารธรรมศาสตร์ @Thammasat Review @TIJST @ วารสารของคณะต่างๆ @ วารสารธรรมศาสตร์ @Thammasat Review @TIJST @ วารสารของคณะต่างๆ

18 18 ระบบการประชุมไร้กระดาษ (intranet.tu.ac.th) @ นัดหมายประชุม @ วาระการประชุม @ เอกสาร ประกอบการประชุม @ นัดหมายประชุม @ วาระการประชุม @ เอกสาร ประกอบการประชุม

19 19 ระบบฐานข้อมูลกลาง (Data Warehouse) @ มิติด้านนักศึกษาและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย @ มิติด้านกระบวนการภายใน @ มิติด้านบุคลากร การเรียนรู้ และนวัตกรรม @ มิติด้านการเงินและ งบประมาณ @ มิติด้านนักศึกษาและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย @ มิติด้านกระบวนการภายใน @ มิติด้านบุคลากร การเรียนรู้ และนวัตกรรม @ มิติด้านการเงินและ งบประมาณ

20 20 CEO-Portal (eis.tu.ac.th) @e-Mail @ ปฏิทินนัดหมาย @ ประชุมไร้กระดาษ @Executive Information System (EIS) @e-Mail @ ปฏิทินนัดหมาย @ ประชุมไร้กระดาษ @Executive Information System (EIS)

21 21 Oracle Finance (http://finapp.finance.tu.ac.t h:8000) @ ระบบงบประมาณ @ จัดซื้อ / จัดจ้าง @ ระบบพัสดุ @ ระบบครุภัณฑ์ @ ระบบบัญชีเจ้าหนี้ / บัญชีลูกหนี้ / บัญชีแยกประเภท @ ระบบบริหารเงินสด @ ระบบงบประมาณ @ จัดซื้อ / จัดจ้าง @ ระบบพัสดุ @ ระบบครุภัณฑ์ @ ระบบบัญชีเจ้าหนี้ / บัญชีลูกหนี้ / บัญชีแยกประเภท @ ระบบบริหารเงินสด

22 22 ระบบการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาและ การปฏิบัติราชการ (kpi.tu.ac.th) @ การรายงานข้อมูลพื้นฐาน ระดับหน่วยงาน @ ระบบประเมินตัวชี้วัด แบบ real time @ ระบบการจัดเก็บ เอกสารอ้างอิง @ การรายงานข้อมูลพื้นฐาน ระดับหน่วยงาน @ ระบบประเมินตัวชี้วัด แบบ real time @ ระบบการจัดเก็บ เอกสารอ้างอิง


ดาวน์โหลด ppt 1 สารสนเทศ ด้านการจัดการ เรียน - การสอน e-Learning / e-Book / Video Streaming ระบบประเมินการเรียนการสอน ออนไลน์ ห้องสมุดออนไลน์ ( สำนักหอสมุด ) ระบบบริการทางการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google