งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทของการสื่อสารข้อมูลและ เครือข่าย. " ระบบเครือข่าย " การติดต่อกันระหว่าง คอมพิวเตอร์หลายเครื่องในเวลาเดียวกัน ลักษณะของเครือข่ายเริ่มจากจุดเล็กๆ อาจจะอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทของการสื่อสารข้อมูลและ เครือข่าย. " ระบบเครือข่าย " การติดต่อกันระหว่าง คอมพิวเตอร์หลายเครื่องในเวลาเดียวกัน ลักษณะของเครือข่ายเริ่มจากจุดเล็กๆ อาจจะอยู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทของการสื่อสารข้อมูลและ เครือข่าย

2 " ระบบเครือข่าย " การติดต่อกันระหว่าง คอมพิวเตอร์หลายเครื่องในเวลาเดียวกัน ลักษณะของเครือข่ายเริ่มจากจุดเล็กๆ อาจจะอยู่ บนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เดียวกัน แล้ว ขยายตัวใหญ่เป็นทั้งระบบที่ทำงานร่วมกันใน ห้องทำงาน ในตึก ระหว่างตึก ระหว่างสถาบัน ระหว่างเมือง ระหว่างประเทศ

3 ระบบสำนักงานอัตโนมัติเป็นระบบที่ใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำงานที่เกียวกับ เอกสารแล้วส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ ด้วย ไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ เพื่อโอนย้าย แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ระหว่างแผนก อาจจะอยู่ในอาคารเดียวกัน หรือไกลกันออกไป คนละเมือง โดยการส่งข้อมูลข่าวสารเช่นนี้ต้อง เกียวข้องกับอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์หลาย ประเภทที่สามารถผนวกเข้าหากันเป็นระบบ เดียวกันได้ ซึ่งอุปกรณ์เหล่านั้น อาจเป็น โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ หรืออุปกรณ์เครือข่าย

4 บทบาทที่สำคัญของการสื่อสารข้อมูลและระบบ เครือข่ายคือการให้บริการข้อมูล อาจมี ฐานข้อมูลไว้บริการ เช่นฐานข้อมูลเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อม ฐานข้อมูลงานวิจัย ฐานข้อมูลทาง เศรษฐกิจ ฐานข้อมูลของสินค้าอุปโภคบริโภค หากผู้ใช้ต้องการข้อมูลใดก็จะสามารถติดต่อ มายังศูนย์ข้อมูลนั้น การติดต่อจะผ่านเครื่อข่าย คอมพิวเตอร์ทำให้การรับข้อมูลเป็นไปอย่าง รวดเร็ว

5 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์คือการนำคอมพิวเตอร์ หลายๆตัวมาต่อเชื่อมโยงให้มีการสื่อสารข้อมูล ระหว่างกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบ โดยรวมเพราะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพียงเดียวก็ ทำงานได้ในตัวเอง แต่หากรวมกันความสามารถ คอมพิวเตอร์จะเพิ่มมากขึ้น และสามารถใช้ ทรัพยากรร่วมกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง กันทำให้เกิดความสะดวกสบาย และรวดเร็วขึ้น

6 สิ่งสำคัญที่ทำให้ระบบข้อมูลมีขีดความสามารถ เพิ่มขึ้นคือการโอนย้ายข้อมูลระหว่างกันและการ เชื่อมต่อหรือการสื่อสาร การโอนย้ายข้อมูลคือการนำข้อมูลมาแบ่งกันใช้ งาน หรือการนำข้อมูลไปใช้ประมวลผลใน ลักษณะแบ่งกันใช้ เช่นแบ่งกันใช้โปรแกรม แบ่ง กันใช้อุปกรณ์ การเชื่อมต่อไม่ใช่ระหว่างไมโคคอมพิวเตอร์ เท่านั้นแต่ยังรวมไปยังอุปกรณ์อื่นด้วย เช่นการ ทำฐานข้อมูลกลาง การใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน

7 การสื่อสารข้อมูล เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าได้มีการพัฒนาการ สือสารเข้ากับการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้การสื่อสารได้ระยะทางไกลขึ้น และสะดวก รวดเร็วมากขึ้น เช่น โทรเลข โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เนต

8 ยุคปัจจุบันเปรียบเป็นยุคสารสนเทศ การ แลกเปลี่ยนข้อมูล หรือการสื่อสารจะหมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งอาจอยู่ในรูป ตัวอักษร ตัวเลข รูปภาพ วีดีทัศน์ วีดีโอ โดย ผ่านสื่อกลางในการสื่อสาร ซึ่งอาจจะมีสาย หรือ ไร้สายก็ได้

9 องค์ประกอบของระบบสื่อสารข้อมุลได้แก่ 1. ข่าวสาร 2. ผู้ส่ง 3. ผู้รับ 4. สื่อกลาง 5 โพรโทคอล

10 ประโยชน์ของการสือสารข้อมูล การสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่าย เป็นสิ่งที่ต้อง ตระหนักเราจะมาพิจารณาประโยชน์ของ การสือสารข้อมูล ดังต่อไปนี้ 1. จัดเก็บข้อมูลได้ง่ายและสื่อสารได้รวดเร็ว ประหยัดพื้นที่ 2. ความถูกต้องของข้อมูล 3. ความเร็วของการทำงาน 4. ต้นทุนประหยัด


ดาวน์โหลด ppt บทบาทของการสื่อสารข้อมูลและ เครือข่าย. " ระบบเครือข่าย " การติดต่อกันระหว่าง คอมพิวเตอร์หลายเครื่องในเวลาเดียวกัน ลักษณะของเครือข่ายเริ่มจากจุดเล็กๆ อาจจะอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google