งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เข้าสู่เว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เข้าสู่เว็บไซต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เข้าสู่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.thwww.gprocurement.go.th

2 วัตถุประสงค์ 2 ครอบคลุมทุก ขั้นตอน กระบวนการ จัดซื้อ จัดจ้างที่มี ประสิทธิภาพ สามารถติดตาม การจัดซื้อจัด จ้างได้ ทุกขั้นตอน 1 ครอบคลุม วิธีการจัดซื้อจัด จ้างทั้งหมด 12 วิธี 3 เชื่อมโยงข้อมูล กับหน่วยงาน ภายนอก ได้แก่ GFMIS, ธนาคาร และ ศูนย์ข้อมูลที่ ปรึกษาไทย 4 การดำเนินการ บริหารสัญญา

3 วิธีการจัดซื้อจัดจ้างครบ ทั้งหมด 12 วิธี 1 วิธีตกลงราคา 2 วิธีสอบราคา 3 วิธีประกวด ราคา 4 วิธี e-Auction 5 วิธีพิเศษ 6 วิธีกรณีพิเศษ 7 จ้างที่ปรึกษาวิธี ตกลง 8 จ้างที่ปรึกษาวิธี คัดเลือก 9 จ้างออกแบบ วิธีตกลง 10 จ้างออกแบบวิธี คัดเลือก 11 จ้างออกแบบวิธี คัดเลือกแบบ จำกัดข้อกำหนด 12 จ้างออกแบบ วิธีพิเศษ

4 ครอบคลุมทุกกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง 1. ได้รับ งบประมาณ ประจำปี 2. จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ นำข้อมูลงบประมาณ จาก GFMIS เข้า e-GP 6. จัดทำเอกสารสอบราคา / ประกวดราคา / ประกวดแบบ / จัดทำประกาศเชิญชวน 5. จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง และแต่งตั้งคณะกรรมการ 3. สร้างโครงการ จัดซื้อจัดจ้าง 7. ประกาศเชิญชวน ขึ้นเว็บไซต์ 8 บันทึกรายชื่อผู้ ขอรับ เอกสาร / ซื้อเอกสาร 9 บันทึกรายชื่อ ผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา 10. บันทึกรายชื่อผู้ผ่านการ พิจารณา และแจ้งผลการพิจารณา 11. นัดหมายเสนอราคา และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา 12. จัดทำหนังสือ อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 13. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการ เสนอราคาขึ้นเว็บไซต์ 14. จัดทำร่างสัญญา 16. ข้อมูลสาระสำคัญ ในสัญญา นำข้อมูล PO จาก e-GP เข้า GFMIS 17. บริหารสัญญา 18. ลงทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งเบิก / เบิกจ่าย ระบบ e-GP ระบบ GFMIS 4. ร่าง TOR และร่างเอกสาร / ปรับปรุงร่าง TOR และร่างเอกสาร 15. ตรวจสอบหลักประกันสัญญา และจัดทำสัญญา ซื้อซอง online ยื่นหลักประกัน ขั้นตอนในระบบ GFMIS ขั้นตอนที่เพิ่มใหม่ในระบบ e-GP 2 ขั้นตอนที่มีอยู่เดิมในระบบ e-GP 1

5 การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้อง ดำเนินการในระบบ e-GP 1 วงเงินการจัดหาต่ำกว่าครั้งละ 5,000 บาท 2 การดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ พ. ศ. 2535 และ ที่แก้ไข เพิ่มเติม ข้อ 39 วรรค 2 ข้อ 39 วรรค 2 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.4/ ว 294 ลว. 31 กค 55 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.4/ ว 294 ลว. 31 กค 55 3 การจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ ว 33 ลว. 2 พค. 49 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.4/ ว 82 ลว. 28 กพ. 56 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.4/ ว 82 ลว. 28 กพ. 56

6 แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e- GP สำหรับเงินงบประมาณปี 2556 เชื่อมโยงระบบ e-GP ระยะที่ 2 ไปยังระบบ GFMIS Web Online ตั้งแต่ 1 ตค. 55 เป็น ต้นไป การจัดซื้อจัดจ้าง และระบุแหล่ง ของเงินเป็นปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 หากไม่เชื่อมโยงกับระบบ e- GP จะสร้าง ใบสั่งซื้อสั่ง จ้างในระบบ GFMIS ไม่ได้ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ ว 403 ลว. 8 ตค 55

7 เข้าสู่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th ** หน่วยจัดซื้อจะต้องลงทะเบียน เพื่อใช้งานก่อน ** หน่วยจัดซื้อจะต้องลงทะเบียน เพื่อใช้งานก่อน

8

9 วิธีตกลงราคาวิธีตกลงราคา

10 วิธีพิเศษวิธีพิเศษ

11 วิธีกรณีพิเศษวิธีกรณีพิเศษ

12 วิธีสอบราคาวิธีสอบราคา

13 วิธีสอบราคา ( ต่อ )

14 วิธี e-Auction

15 วิธี e-Auction ( ต่อ )

16

17 กลุ่มบริหารงานพัสดุ สคส. โทร. 0 2282 2418 0 2288 5523, 5524, 5522 กลุ่มบริหารงานพัสดุ สคส. โทร. 0 2282 2418 0 2288 5523, 5524, 5522


ดาวน์โหลด ppt เข้าสู่เว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google