งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุปกรณ์ของสำนักงาน อัตโนมัติ บทที่ 5. 1. ประเภทของเครื่องมือ เครื่องใช้ในสำนักงาน อัตโนมัติ งานพิมพ์ ผลิต เอกสาร สื่อสาร / ข่าว การเงิน / บัญชี ประเภทเครื่องมือเครื่องใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุปกรณ์ของสำนักงาน อัตโนมัติ บทที่ 5. 1. ประเภทของเครื่องมือ เครื่องใช้ในสำนักงาน อัตโนมัติ งานพิมพ์ ผลิต เอกสาร สื่อสาร / ข่าว การเงิน / บัญชี ประเภทเครื่องมือเครื่องใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุปกรณ์ของสำนักงาน อัตโนมัติ บทที่ 5

2 1. ประเภทของเครื่องมือ เครื่องใช้ในสำนักงาน อัตโนมัติ งานพิมพ์ ผลิต เอกสาร สื่อสาร / ข่าว การเงิน / บัญชี ประเภทเครื่องมือเครื่องใช้ สำนักงาน

3 1. ประเภทงานพิมพ์งานใน สำนักงาน 1. เครื่องพิมพ์ดีด 2. เครื่องคอมพิวเตอร์ 3. เครื่องปรุกระดาษไข

4 2. ประเภทผลิตเอกสาร 1. เครื่องเย็บเอกสาร 2. เครื่องถ่ายเอกสาร

5 3. ประเภทการสื่อสารหรือ การส่งข่าวสาร 1. เครื่องจ่าหน้าซองจดหมาย 2. เครื่องประทับตราไปรษณีย์ 3. เครื่องชั่งจดหมายพัสดุ 4. เครื่องผนึกซองจดหมาย 5. เครื่องโทรศัพท์ โทรสาร

6 4. ประเภทที่ใช้ในงาน การเงินการบัญชี 1. เครื่องคำนวณเลข 2. เครื่องมือลงบัญชี 3. เครื่องคอมพิวเตอร์

7 2. ประโยชน์ที่ได้รับจาก เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน อัตโนมัติ 1. ลดต้นทุนการทำงาน ทำงานรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและถูกต้อง 2. ลดความเบื่อหน่ายการทำงานซ้ำๆ ใช้เครื่องจักรแทน 3. ลดความเมื่อล้า เป็นต้นเหตุของการ ทำงานผิดพลาด ใช้เครื่องจักรแทน 4. ทำให้ดูสวยงามเป็นระเบียบ เป็น มาตรฐานเดียวกันทั้งชุด

8 2. ประโยชน์ที่ได้รับจาก เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน อัตโนมัติ ( ต่อ ) 5. เพิ่มประสิทธิภาพความถูกต้อง เช่น การใช้โปรแกรมบัญชี หรือ เครื่อง คำนวณ 6. ควบคุมได้ดี เช่น การใช้เครื่องจักร ปั้มลงนาม หรือ ประทับตรา แสตม ป้องกันการปลอมแปลงเอกสารได้ 7. ช่วยลดจำนวนงานที่ค้างลง ใช้ เครื่องบันทึกงาน หรือเทปบันทึก รายงานการประชุม

9 3. วิธีบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ในระบบสำนักงาน อัตโนมัติ 1. มีบัญชีรายละเอียดควบคุมเครื่อง 2. แต่งตั้งคณะกรรมการซ่อมบำรุงรักษา เครื่อง 3. จัดจ้าง บริษัทซ่อมบำรุงเป็นรายปี เดือน หรือตามตกลงตามระยะเวลาการ ใช้งาน 4. มีการระดมความคิดร่วมกัน การตั้งกฎ การใช้เครื่องมือ 5. กำหนดแนวทางการซ่อมบำรุง 6. มีคลังพัสดุ อะไหล่ สำหรับการซ่อม บำรุง

10 4. วิธีควบคุมเครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติ 1. บันทึกหมายเลขของเครื่องมือ ฯ 2. บันทึกวันที่ซื้อหรือเช่ามาให้ละเอียด 3. บันทึกมูลค่าหรือราคาของเครื่องมือ 4. อายุการใช้งาน ( ไว้คิดค่าเสื่อมราคา ) 5. แหล่งที่ตั้ง 6. ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt อุปกรณ์ของสำนักงาน อัตโนมัติ บทที่ 5. 1. ประเภทของเครื่องมือ เครื่องใช้ในสำนักงาน อัตโนมัติ งานพิมพ์ ผลิต เอกสาร สื่อสาร / ข่าว การเงิน / บัญชี ประเภทเครื่องมือเครื่องใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google