งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำถาม กระทรวงใหม่ที่ดูแลทางด้าน IT ชื่อกระทรวงอะไร ? กระทรวงใหม่ที่ดูแลทางด้าน IT ชื่อกระทรวงอะไร ? ใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ? ใครเป็นปลัดกระทรวง ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำถาม กระทรวงใหม่ที่ดูแลทางด้าน IT ชื่อกระทรวงอะไร ? กระทรวงใหม่ที่ดูแลทางด้าน IT ชื่อกระทรวงอะไร ? ใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ? ใครเป็นปลัดกระทรวง ?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำถาม กระทรวงใหม่ที่ดูแลทางด้าน IT ชื่อกระทรวงอะไร ? กระทรวงใหม่ที่ดูแลทางด้าน IT ชื่อกระทรวงอะไร ? ใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ? ใครเป็นปลัดกระทรวง ? ใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ? ใครเป็นปลัดกระทรวง ? กิจกรรมของกระทรวง ICT ที่ท่านได้รับทราบมีอะไร ? กิจกรรมของกระทรวง ICT ที่ท่านได้รับทราบมีอะไร ? ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT จงยกตัวอย่างการใช้ไอทีในการปฏิบัติงานมาสัก 3 อย่าง จงยกตัวอย่างการใช้ไอทีในการปฏิบัติงานมาสัก 3 อย่าง ข้อมูล และ สารสนเทศ เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร ข้อมูล และ สารสนเทศ เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร ระบบสารสนเทศในระดับต่าง ๆ มีชื่อเรียกว่าอะไรบ้าง ระบบสารสนเทศในระดับต่าง ๆ มีชื่อเรียกว่าอะไรบ้าง และใครเป็นผู้ใช้ และใครเป็นผู้ใช้

2 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เทคโนโลยีในการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีในการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer) เทคโนโลยีในการนำสารสนเทศไปสู่ผู้ใช้สารสนเทศหรือ กลุ่มเป้าหมายในระยะเวลาอันรวดเร็ว เทคโนโลยีในการนำสารสนเทศไปสู่ผู้ใช้สารสนเทศหรือ กลุ่มเป้าหมายในระยะเวลาอันรวดเร็ว เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication) เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication)

3 Alvin Toffler “The Third Wave” คลื่นลูกที่หนึ่ง ยุคปฏิวัติด้านเกษตรกรรม คลื่นลูกที่หนึ่ง ยุคปฏิวัติด้านเกษตรกรรม คลื่นลูกที่สอง ยุคปฏิวัติด้านอุตสาหกรรม คลื่นลูกที่สอง ยุคปฏิวัติด้านอุตสาหกรรม คลื่นลูกที่สาม ยุคปฏิวัติด้านสารสนเทศ คลื่นลูกที่สาม ยุคปฏิวัติด้านสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศคลื่นลูกที่สามกับมวลมนุษยชาติ

4 สถานภาพการใช้ไอทีในปัจจุบัน ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับงานทั่วไป (Stand Alone) ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับงานทั่วไป (Stand Alone) ใช้จัดการงานเอกสาร เช่นการใช้ชุด MS Office ใช้จัดการงานเอกสาร เช่นการใช้ชุด MS Office ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการสื่อสาร ( คอมพิวเตอร์ - เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ) ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการสื่อสาร ( คอมพิวเตอร์ - เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ) e-mail, Web Board, Chat e-mail, Web Board, Chat Synchronous v.s. Asynchronous Synchronous v.s. Asynchronous ใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และทำให้เกิดระบบสารสนเทศสำหรับการวางแผนและตัดสินใจ และทำให้เกิดระบบสารสนเทศสำหรับการวางแผนและตัดสินใจ ระบบงานบริการการศึกษา ระบบงานบุคลากร ระบบงานบริการการศึกษา ระบบงานบุคลากร

5 สถานภาพการใช้ไอทีในปัจจุบัน การใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ World Wide Web เพื่อ การใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ World Wide Web เพื่อ สืบค้นสารสนเทศ / องค์ความรู้ เพื่อเสริมการเรียนการสอน สืบค้นสารสนเทศ / องค์ความรู้ เพื่อเสริมการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่กว้างขวางขึ้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่กว้างขวางขึ้น สืบค้นสารสนเทศ / องค์ความรู้ เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงาน สืบค้นสารสนเทศ / องค์ความรู้ เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงาน การบริหาร และการตัดสินใจ การบริหาร และการตัดสินใจ เผยแพร่ข้อมูลองค์กรให้หน่วยงานภายนอกทราบ เผยแพร่ข้อมูลองค์กรให้หน่วยงานภายนอกทราบ เพื่อบริการ / ประกอบธุรกรรมกับหน่วยงาน / บุคคลภายนอก เพื่อบริการ / ประกอบธุรกรรมกับหน่วยงาน / บุคคลภายนอก (e-Business or e-Commerce) (e-Business or e-Commerce) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลภายใน / ดำเนินกิจกรรมภายใน ( อินทราเน็ต ) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลภายใน / ดำเนินกิจกรรมภายใน ( อินทราเน็ต )

6 ไอทีและคำที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology -IT) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology -IT) ข้อมูล (Data) ข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) สารสนเทศ (Information) ระบบสารสนเทศ (Information Systems - IS) ระบบสารสนเทศ (Information Systems - IS)

7 ข้อมูล สารสนเทศ และ ระบบ สารสนเทศ ข้อมูล เกิดขึ้นมากมายในระบบการทำงานของเรา ข้อมูล เกิดขึ้นมากมายในระบบการทำงานของเรา สารสนเทศคือข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว สารสนเทศคือข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว สามารถนำไปใช้ประโยชน์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ระบบสารสนเทศ คือระบบงานคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุน ระบบสารสนเทศ คือระบบงานคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุน การปฏิบัติงานและทำให้เกิดสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ การปฏิบัติงานและทำให้เกิดสารสนเทศที่เป็นประโยชน์

8 ระบบสารสนเทศในระดับต่าง ๆ ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing -TP ) ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing -TP ) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System -MIS) (Management Information System -MIS) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System -DSS) (Decision Support System -DSS) ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Executive Information System -EIS) (Executive Information System -EIS)

9 แผนการพัฒนาไอทีระดับประเทศ ๒๕๓๘ ปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ๒๕๓๘ ปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไทย นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ : IT Plan 2000, IT 2010 (2544-2553) นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ : IT Plan 2000, IT 2010 (2544-2553) สำนักงานเลขานุการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเลขานุการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค (NECTEC) และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค (NECTEC) การพัฒนา “ เศรษฐกิจแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ” (knowledge-based economy) การพัฒนา “ เศรษฐกิจแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ” (knowledge-based economy) พัฒนาให้เกิด 5 e คือ e-Government, e-Commerce, e-Industry, e-Education, e-Society พัฒนาให้เกิด 5 e คือ e-Government, e-Commerce, e-Industry, e-Education, e-Society

10 แนวโน้มการประยุกต์ใช้ไอทีใน อนาคต การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Business or E-Commerce) (E-Business or E-Commerce) อินทราเน็ต อินทราเน็ต การศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-Education/E-Learning) การศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-Education/E-Learning)


ดาวน์โหลด ppt คำถาม กระทรวงใหม่ที่ดูแลทางด้าน IT ชื่อกระทรวงอะไร ? กระทรวงใหม่ที่ดูแลทางด้าน IT ชื่อกระทรวงอะไร ? ใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ? ใครเป็นปลัดกระทรวง ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google