งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นพ. ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 16 กันยายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นพ. ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 16 กันยายน 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นพ. ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 16 กันยายน 2556

2 2

3 คณะกรรมการ เขตสุขภาพ(AHB) กลุ่มภารกิจด้าน พัฒนาการแพทย์ กลุ่มภารกิจด้าน พัฒนาการสาธารณสุข กลุ่มภารกิจด้าน สนับสนุนงานบริการสุขภาพ หน่วยงานในกำกับ : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ องค์การมหาชน : โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สถาบันรับรองคุณภาพ สถานพยาบาล รัฐวิสาหกิจ : องค์การเภสัชกรรม ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงการทำงานกระทรวง สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ปลัด สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมพัฒนาการแพทย์แผน ไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา สำนักงานรัฐมนตรี คณะกรรมการนโยบาย ระบบสาธารณสุข(PHSPB) ส่วนภูมิภาค - สสจ./สสอ. - รพศ./รพท. รพช./รพสต. 3 สำนักงาน สาธารณสุขเขต สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์/ยกระดับ สนย.

4 ข้อเสนอพัฒนา ( ปฏิรูป ) บทบาทกระทรวงสาธารณสุข สป. สบส. อย. แพทย์ แผนไทย กรมแพทย์ ควบคุมโรค อนามัย สุขภาพจิต วิทย์ฯ HEALTH SERVICES HEALTH PROMOTION DISEASE CONTROL CONSUMER PROTECTION

5 ข้อเสนอพัฒนา ( ปฏิรูป ) บทบาทกระทรวง สาธารณสุข สป. สบส. อย. แพทย์ แผนไทย กรมแพทย์ ควบคุมโรค อนามัย สุขภาพจิต วิทย์ฯ HEALTH SERVICES HEALTH PROMOTION DISEASE CONTROL CONSUMER PROTECTION

6 กลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์ กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุน กลุ่มภารกิจด้านประสาน บริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (บทบาทระดับชาติ/กระทรวง/สป.) สบช./วนส./แก้วกัลยา/ สบพช. - IHPP, HITAP สำนักพัฒนานโยบายการคลังและ เศรษฐกิจสุขภาพ (CFO กลาง) สำนักส่งเสริมและสนับสนุน อาหารปลอดภัย สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน ศูนย์อำนวยการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด สำนักตรวจและประเมินผล - กลุ่มบริหารทั่วไป - กลุ่มคลังและพัสดุ - กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สำนักการคลังเขตสุขภาพ (CFO ระดับเขต) สำนักพัฒนาระบบบริการ สาธารณสุข สำนักสารนิเทศ สำนักการพยาบาล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กำลังคนด้านสุขภาพ - ศูนย์ประสานการ แก้ปัญหาข้อร้องเรียน - ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข - กลุ่มกระจายอำนาจ, อื่นๆ สำนักงานสาธารณสุขเขต 1-12 AREA HEALTH BOARD หน่วยงานที่ตั้งเป็นการภายใน สป. 3 CLUSTER สำนักการสาธารณสุขระหว่าง ประเทศ สำนักบริหารงานบุคคล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม พัฒนากฎหมายเพื่อสุขภาพ สำนักบริหารกลาง สำนักวิชาการ

7 7 กระทรวง สาธารณสุข สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข กรมต่าง ๆ รพศ./ รพท./ รพช./ รพสต. หน่วยงาน วิชาการ เขตสุขภาพ รพ. เอกชน รพ. มหาวิทยาลัย อปท. หน่วยงาน วิชาการ กรมต่าง ๆ สนง. ประสานงานเขต สนง. เขต สุขภาพ 1-12 รพ. สังกัดอื่น คณะกรรมการประสานการ พัฒนาสาธารณสุขระดับเขต คณะกรรมการนโยบาย บริการสุขภาพระดับเขต

8  Provider  * จัดระบบบริการสุขภาพ 4 มิติ ได้แก่ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู รวมทั้งงานคุ้มครองผู้บริโภค  * บริหารจัดการให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้หมายของ กระทรวง โดยมีแผนร่วม  - แผนลงทุนร่วม  - แผนเงินบำรุงและแผนการใช้งบประมาณ  - แผนการจัดซื้อยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ฯร่วม  - ติดตาม ควบคุม กำกับงานและพัฒนา ปรับปรุง (M/E,  Supervisor)

9  Regulator  * ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย ของกสธ.  - เขตบริการสุขภาพ  - ท้องถิ่น  - ภูมิภาค  - เอกชน  โดยติดตามดู ผลลัพธ์ (output/outcome) ที่เกิดกับ ปชช.  - process ที่สำคัญ  - การบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลัง การพัสดุ  - การบริหารบุคคล  - ความโปร่งใส สุจริต

10 กลไกการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพ ระดับเขต 1. พัฒนาโครงสร้างการดำเนินงานในรูป คณะกรรมการระดับเขต * จัดทำแนวทางการจัดตั้งสนง. เขต สุขภาพ ( องค์ประกอบด้านคน เช่น CIO CSO CFO และโครงสร้างงาน ) * จัดตั้งคณะกก. พัฒนาระบบบริการ สุขภาพระดับเขต ( Service Provider Board ) * มอบนโยบายการบริหารแผนงานและ ข้อมูลระดับเขต - พัฒนาระบบบริการสุขภาพ / - บริหารการเงินการคลัง - บริหารทรัพยากร ฯลฯ

11 กลไกการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพ ระดับเขต 2. การบริหารร่วม - บริหารแผน : มียุทธศาสตร์และแผนการ ดำเนินงานเพื่อบรรลุ เป้าหมายตัวชี้วัดระดับเขต - บริหารทรัพยากรบุคคล : มีการวางแผน กำลังคน โดยวิเคราะห์ อัตรากำลัง ความต้องการรายหน่วย บริการ จัดสรรอัตรากำลัง พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากร การจ้างพนักงานกสธ. และการกำหนดค่าตอบแทน แรงจูงใจ ให้ปฏิบัติงาน อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม

12 - บริหารงบประมาณ : บริหารงบ UC ได้แก่ ค่าใช้จ่ายรายหัว และงบ PP ทั้ง และงบ Non UC ในการ ปฏิบัติงานอย่างมี ประสิทธิภาพ และคุ้มค่า ทั้งนี้ส่วนกลาง กำหนดวงเงินให้ เขตบริหารเอง - บริหารงบลงทุน : วางแผนการลงทุนและ แผนการใช้ทรัพยากร ร่วมกันในเขต - บริหารการจัดซื้อจัดจ้าง : มีแผนการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามเป้าหมายของกสธ. โดยเฉพาะยา และวัสดุ วิทยาศาสตร์ มีการดำเนินการร่วมกัน กลไกการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพ ระดับเขต

13 3. การจัดบริการร่วม * มีแผนการจัดบริการที่บูรณาการ ครอบคลุม 4 มิติ เพื่อ ตอบสนองเป้าหมายและตัวชี้วัด ตามกลุ่มวัย * มีแผนการดำเนินงานพัฒนาระบบ บริการ 10 สาขาและ ยกระดับขีดความสามารถของ สถานบริการในลักษณะ เครือข่ายเชื่อมโยงทุกระดับ (Service Plan) ทั้งในเขต และนอกเขต * ดำเนินการติดตามและบริหารผลการ ดำเนินงานตาม ระยะเวลา * ประเมินผลลัพธ์การดำเนินงานและ การจัดบริการร่วม

14 14 สำนักงานเขตสุขภาพ 1-12+ กทม. งานพัฒนายุทธศาสตร์งานพัฒนาระบบบริการงานบริหารทั่วไป - งานแผนงาน - งาน MIS/IT - งาน M&E และ KPI - งานพัฒนาและ แก้ไข ปัญหาพื้นที่ - งานแผนงาน - งาน MIS/IT - งาน M&E และ KPI - งานพัฒนาและ แก้ไข ปัญหาพื้นที่ - Service Plan - Referral System - EMS & PHER - งานคุณภาพ มาตรฐานบริการ - Service Plan - Referral System - EMS & PHER - งานคุณภาพ มาตรฐานบริการ - การเงินการคลัง - การบริหาร กำลังคน - การลงทุน - การบริหาร งบประมาณ - การเงินการคลัง - การบริหาร กำลังคน - การลงทุน - การบริหาร งบประมาณ - งานบริหาร ทั่วไป - งานสนับสนุน เครือข่าย - งานบริหาร ทั่วไป - งานสนับสนุน เครือข่าย ข้อเสนอสำนักงานเขตสุขภาพ เป็น Back up Office ของ AHB สนง. ประสานงานเขต สตป / สป. งานทรัพยากร งานบริหารทรัพยากร

15

16

17

18

19

20 เป้าหมาย ตัวชี้วัด ปี 2557

21 แผนสุขภาพเขตแผนสุขภาพเขต 44 KPI กระทรวง 6 KPI ปัญหาของ เขต 50 KPI MOU แผนยุทศาสตร์เขตแผนปฏิบัติการเขต 10-15 KPI เน้นหนัก A Q E  A Q E S

22


ดาวน์โหลด ppt นพ. ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 16 กันยายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google