งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสื่อสารและงานขาย งานขายเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการ สื่อสาร (communication) ดังนั้นควรทำความเข้าใจในทฤษฎีการสื่อสาร ทั้งนี้เพื่อการสร้าง ความคิดเห็นร่วมกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสื่อสารและงานขาย งานขายเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการ สื่อสาร (communication) ดังนั้นควรทำความเข้าใจในทฤษฎีการสื่อสาร ทั้งนี้เพื่อการสร้าง ความคิดเห็นร่วมกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสื่อสารและงานขาย งานขายเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการ สื่อสาร (communication) ดังนั้นควรทำความเข้าใจในทฤษฎีการสื่อสาร ทั้งนี้เพื่อการสร้าง ความคิดเห็นร่วมกัน หรือความคิดที่เป็นหนึ่ง เดียวระหว่างผู้ส่ง ข่าวสารซึ่งเป็นผู้ขาย และผู้รับข่าวสารซึ่งเป็น ผู้ซื้อ

2 แบบจำลองของกระบวนการสื่อสาร 1. แบบจำลองที่เป็นแผนภาพ ผู้รับ สาร การ เข้ารหั ส การ ถอดรหั ส สิ่งรบกว น ข้อมูล ย้อนกลับ การ ตอบ สนอ ง ผู้ส่ง ข่าวสาร ข่าวสา ร ช่องท าง ขอบข่ายของ ประสบการณ์

3 2. แบบจำลองที่เป็นวาจา who? sour ce wha t? massag e which medium? chan nel who m? recei ver what effect feedb ack ผู้ ส่ง ข่าว สาร สื่ อ ผู้รั บ ผลผล

4 การพัฒนาการสื่อสารเพื่อให้เกิดผลดี 1. การระบุกลุ่มผู้รับข่าวสารเป้าหมาย 2. การกำหนดวัตถุประสงค์ของการ สื่อสาร 3. การออกแบบข่าวสาร 4. การเลือกช่องทางสื่อสาร 5. การตั้งงบประมาณการสื่อสาร โดยรวม

5 ตัวแบบกระบวนการตอบสนอง ขั้น ตัวแบบไอ ดา (AIDA model) ตัวแบบ ลำดับขั้น บรรลุผล (Hierarchy of effects model) ตัวแบบการ ยอมรับ นวัตกรรม (Innovatio n adaption model) ตัวแบบการ ประมวลข้อมูล (Informatio n processing model) ตัว แบบ ขั้นการ รับรู้ ความ ตั้งใจ การรับรู้ ความรู้ การ รับรู้ การเสนอ ข่าวสาร ความ ตั้งใจ ความ เข้าใจ ขั้น พอใจ ความ พอใจ ความ ต้องการ ความชอ บ ความ พอใจ ความ มั่นใจ เกิดความ สนใจ ประเมิน ผล การ ยอมรับ ความ ทรงจำ การ ตัดสินใจ ซื้อ การ ซื้อ ทดลอง ใช้ การ ยอมรับ การแสดง พฤติกรรม ขั้น แสดง พฤติก รรม

6 Stages in the selling process ผ z ญย ผzผz Prospectin g for customers ผzผz ผzผz 1 ผzผz ผzผz Opening the relations hip Qualifying the prospect Presentin g the sales message Closing the sales Servicing the account 2 3 4 5 6

7 Participants in the organizational buying process 1. Initiators 2. Users 3. Influencers 4 Gatekeepers - buyer - decider - controller

8 Selling centers and buying centers 1. Selling center 2. Team selling 3. Matrix organization

9 Organizational buying decision stages 1. Anticipation or recognition of a problem or need 2. Determination and description of the traits and quality of the needed item(s) 3. Search for and qualification of potential suppliers 4. Acquisition and analysis of proposals of bids 5. Evaluation of proposals and selection of suppliers 6. selection of an order routine 7. performance evaluation and feedback

10 Consumer versus organizational buyer behavior Aspect of the purchase Consumer buyer Organizational buyer UsePersonal, family, or household Production, operations, or resale Buyer motivationPersonalOrganizational and personal Buyer knowledge of product or service LowerHigher Likelihood of group decision making LowerHigher Dollar amount of purchases LowerHigher

11 Consumer versus organizational buyer behavior Aspect of the purchaseConsumer buyerOrganizational buyer Quantity of purchase or order size SmallerLarger Frequency of purchaseMoreLess Number of cyclical purchaseLowerHigher Amount of negotiation and competitive bidding LittleMuch


ดาวน์โหลด ppt การสื่อสารและงานขาย งานขายเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการ สื่อสาร (communication) ดังนั้นควรทำความเข้าใจในทฤษฎีการสื่อสาร ทั้งนี้เพื่อการสร้าง ความคิดเห็นร่วมกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google