งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Training and Coaching Sales People การฝึกอบรมและพัฒนา พนักงานขาย Training and Coaching Sales People การฝึกอบรมและพัฒนา พนักงานขาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Training and Coaching Sales People การฝึกอบรมและพัฒนา พนักงานขาย Training and Coaching Sales People การฝึกอบรมและพัฒนา พนักงานขาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Training and Coaching Sales People การฝึกอบรมและพัฒนา พนักงานขาย Training and Coaching Sales People การฝึกอบรมและพัฒนา พนักงานขาย

2 Sales Management การฝึกอบรม คือ ?................  การสอนงาน (Coaching)  การชี้แจง (Instruction)  การสอนให้ปฏิบัติงาน (Practice)

3 Sales Management Relationship of Training to Other Sales Management Functions Applicant qualifications Applicant qualifications Job Description Recruiting & Selection Orientation and Training Knowledge, Attitudes, Skills, and Habits Knowledge, Attitudes, Skills, and Habits Results Performance Appraisal Performance Appraisal Compensation

4 Sales Management วัตถุประสงค์ในการ ฝึกอบรม  แนะนำสินค้าใหม่  ปฐมนิเทศ  กระตุ้นและจูงใจให้ทำในสิ่งที่ องค์กรต้องการ  ทบทวนผลการทำงานพร้อมเสนอ ทางแก้ไข  พัฒนาบุคลากร  แนะนำสินค้าใหม่  ปฐมนิเทศ  กระตุ้นและจูงใจให้ทำในสิ่งที่ องค์กรต้องการ  ทบทวนผลการทำงานพร้อมเสนอ ทางแก้ไข  พัฒนาบุคลากร

5 Sales Management ผลประโยชน์ต่อบริษัทที่มี การฝึกอบรม  ลดอัตราการออกจาก งาน  ปรับปรุงสัมพันธภาพ กับลูกค้า  เพิ่มขวัญและกำลังใจ  ลดค่าใช้จ่าย  เพิ่มผลผลิต ( ยอดขาย )

6 Sales Management Use of Training Materials

7 Sales Management การพัฒนาพนักงาน ขาย  การเปลี่ยนเขตการทำงาน (Job Rotation)  การให้เข้าเรียน

8 Sales Management Training: Selling Activities K nowledge A ttitudes S kills H abits K nowledge A ttitudes S kills H abits

9 Sales Management การจัดวางแผนการ ฝึกอบรม  กำหนดวัตถุประสงค์และ เป้าหมาย  การจัดหัวข้อเรื่อง  การจัดโปรแกรม  สถานที่และอุปกรณ์  งบประมาณ  วิทยากร

10 Sales Management สถานที่ฝึกอบรม 1. การจัดฝึกอบรมในส่วนกลาง 2. การจัดฝึกอบรมในส่วน ภูมิภาค 3. การจัดฝึกอบรมโดยใช้ สถานที่ผสมกัน

11 Sales Management วิทยากรการฝึกอบรม - ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานฝึกอบรมของบริษัท - ผู้บริหารจากสายงานหลักของบริษัท - ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกบริษัท

12 Sales Management หัวข้อการฝึกอบรม   นโยบายของบริษัทและคู่แข่ง   การชำระเงิน   minimum order   มัดจำ   การยกเลิกการสั่งซื้อ   การขนส่ง   ระยะเวลาการประกัน   การคืนสินค้า • Quotation • ความพึงพอใจของลูกค้า • การซื้อซ้ำ

13 Sales Management หัวข้อการฝึกอบรม   ความรู้ด้านสินค้าหรือ บริการ   ลักษณะสินค้า   ราคา   วงการค้าขาย   บริการ

14 Sales Management   กระบวนการในการซื้อขาย   ทำไมลูกค้าจึงซื้อ   กระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า   ตระหนักปัญหา, ค้นหาข้อมูล, ประเมิน ทางเลือก, ซื้อ, ประเมินผลหลังการ ซื้อ   วิธีปิดการขาย   การซื้อขายในตลาดอุตสาหกรรม (Buying Center) หัวข้อการฝึกอบรม

15 Sales Management   ความรู้เรื่องลูกค้า -- ลูกค้าเก่า - ใหม่ B2B B2C   การซื้อครั้งแรก (New Task)   การซื้อซ้ำที่มีการแก้ไข (Modified Rebuy)   การซื้อซ้ำจากผู้ขายประจำ (Straight Rebuy)   ความรู้ทั่วไป หัวข้อการฝึกอบรม

16 Sales Management หัวข้อการฝึกอบรม   กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับการขาย   การติดตั้ง   ตรวจสต๊อก   อบรมลูกค้า ตอบคำถามลูกค้า   ซ่อมหรือบริการ   ความรู้เกี่ยวกับบริษัทและองค์กร   การบริหารเวลา และเขตการขาย   การเสนอขาย

17 Sales Management วิธีการฝึกอบรม  การฝึกอบรมรายบุคคล  On the job training  Self study  Research  Counseling

18 Sales Management วิธีการฝึกอบรม  การฝึกอบรม เป็นกลุ่ม  Lecture  Panel Discussion  Role playing  Group Discussion  Case Study  Game method  Practical Exercise  Demonstration  Video  Software  Presentation

19 Sales Management ผู้ฝึกอบรม   เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมของบริษัท (Corporate staff trainers)   พนักงานขายรุ่นพี่ / ผู้บริหาร (Regular sales force personnel)   วิทยากรนอกบริษัท (Outside training specialists)

20 Sales Management การประเมินผลการ ฝึกอบรม  พนักงานขายเป็นผู้ถูกประเมิน  วิทยากรเป็นผู้ถูกประเมิน  ผู้เข้าอบรม  สังเกตพฤติกรรม  แบบสอบถาม  ดูจากผลการทำงาน ( วัตถุประสงค์ )  มีการ Test ก่อนและหลัง


ดาวน์โหลด ppt Training and Coaching Sales People การฝึกอบรมและพัฒนา พนักงานขาย Training and Coaching Sales People การฝึกอบรมและพัฒนา พนักงานขาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google