งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Training and Coaching Sales People การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานขาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Training and Coaching Sales People การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานขาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Training and Coaching Sales People การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานขาย
MK329: Sales Management Department of Marketing Bangkok University

2 การฝึกอบรม คือ?................ การสอนงาน(Coaching)
การชี้แจง(Instruction) การสอนให้ปฏิบัติงาน(Practice) Sales Management

3 Relationship of Training to Other Sales Management Functions
Job Description Applicant qualifications Recruiting & Selection Orientation and Training Knowledge, Attitudes, Skills, and Habits Performance Appraisal Compensation Results Sales Management

4 วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
แนะนำสินค้าใหม่ ปฐมนิเทศ กระตุ้นและจูงใจให้ทำในสิ่งที่องค์กรต้องการ ทบทวนผลการทำงานพร้อมเสนอทางแก้ไข พัฒนาบุคลากร Sales Management

5 ผลประโยชน์ต่อบริษัทที่มีการฝึกอบรม
ลดอัตราการออกจากงาน ปรับปรุงสัมพันธภาพกับลูกค้า เพิ่มขวัญและกำลังใจ ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มผลผลิต(ยอดขาย) Sales Management

6 Use of Training Materials
Sales Management

7 การพัฒนาพนักงานขาย การเปลี่ยนเขตการทำงาน (Job Rotation)
การให้เข้าเรียน Sales Management

8 Training: Selling Activities
Knowledge Attitudes Skills Habits Sales Management

9 การจัดวางแผนการฝึกอบรม
กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย การจัดหัวข้อเรื่อง การจัดโปรแกรม สถานที่และอุปกรณ์ งบประมาณ วิทยากร Sales Management

10 สถานที่ฝึกอบรม การจัดฝึกอบรมในส่วนกลาง การจัดฝึกอบรมในส่วนภูมิภาค
การจัดฝึกอบรมโดยใช้สถานที่ผสมกัน Sales Management

11 วิทยากรการฝึกอบรม ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานฝึกอบรมของบริษัท
ผู้บริหารจากสายงานหลักของบริษัท ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกบริษัท Sales Management

12 หัวข้อการฝึกอบรม นโยบายของบริษัทและคู่แข่ง การชำระเงิน minimum order
มัดจำ การยกเลิกการสั่งซื้อ การขนส่ง ระยะเวลาการประกัน การคืนสินค้า Quotation ความพึงพอใจของลูกค้า การซื้อซ้ำ Sales Management

13 หัวข้อการฝึกอบรม ความรู้ด้านสินค้าหรือบริการ ลักษณะสินค้า ราคา
วงการค้าขาย บริการ Sales Management

14 หัวข้อการฝึกอบรม กระบวนการในการซื้อขาย ทำไมลูกค้าจึงซื้อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ตระหนักปัญหา, ค้นหาข้อมูล, ประเมินทางเลือก, ซื้อ, ประเมินผลหลังการซื้อ วิธีปิดการขาย การซื้อขายในตลาดอุตสาหกรรม (Buying Center) Sales Management

15 หัวข้อการฝึกอบรม ความรู้เรื่องลูกค้า--ลูกค้าเก่า-ใหม่ B2B B2C
การซื้อครั้งแรก (New Task) การซื้อซ้ำที่มีการแก้ไข (Modified Rebuy) การซื้อซ้ำจากผู้ขายประจำ (Straight Rebuy) ความรู้ทั่วไป Sales Management

16 หัวข้อการฝึกอบรม กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับการขาย การติดตั้ง ตรวจสต๊อก
อบรมลูกค้า ตอบคำถามลูกค้า ซ่อมหรือบริการ ความรู้เกี่ยวกับบริษัทและองค์กร การบริหารเวลา และเขตการขาย การเสนอขาย Sales Management

17 วิธีการฝึกอบรม การฝึกอบรมรายบุคคล On the job training Self study
Research Counseling Sales Management

18 วิธีการฝึกอบรม การฝึกอบรมเป็นกลุ่ม Lecture Practical Exercise
Panel Discussion Role playing Group Discussion Case Study Game method Practical Exercise Demonstration Video Software Presentation Sales Management

19 ผู้ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมของบริษัท (Corporate staff trainers)
พนักงานขายรุ่นพี่/ ผู้บริหาร (Regular sales force personnel) วิทยากรนอกบริษัท (Outside training specialists) Sales Management

20 การประเมินผลการฝึกอบรม
พนักงานขายเป็นผู้ถูกประเมิน วิทยากรเป็นผู้ถูกประเมิน ผู้เข้าอบรม สังเกตพฤติกรรม แบบสอบถาม ดูจากผลการทำงาน(วัตถุประสงค์) มีการ Test ก่อนและหลัง Sales Management


ดาวน์โหลด ppt Training and Coaching Sales People การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานขาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google