งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Foundations of Management Understanding. ความแตกต่าง การจัดการ การ ดำเนินงานให้ บรรลุเป้าหมาย และใช้งานใน ระดับทั่วไปของ องค์การ เช่น การจัดการการ ผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Foundations of Management Understanding. ความแตกต่าง การจัดการ การ ดำเนินงานให้ บรรลุเป้าหมาย และใช้งานใน ระดับทั่วไปของ องค์การ เช่น การจัดการการ ผลิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Foundations of Management Understanding

2 ความแตกต่าง การจัดการ การ ดำเนินงานให้ บรรลุเป้าหมาย และใช้งานใน ระดับทั่วไปของ องค์การ เช่น การจัดการการ ผลิต การจัดการ การตลาด การ จัดการทาง การเงิน การบริหารงาน ระดับสูงที่ให้ ความสำคัญกับ การวางแผนและ การกำหนด นโยบาย หรือ ครอบคลุมการ ดำเนินงานใน ระดับกว้าง โดยเฉพาะการ ดำเนินงานของ ราชการหรือ สาธารณะ Managem ent Administr ation

3 Management A set of activities ( including planning and decision making, organizing, leading, and controlling ) directed at an organization’s resources (human, financial, physical, and information ), with the aim of achieving organization goals in an efficient and effective manner. ( Ricky W. Griffin Texas A&M University ) ( Griffin;1996:7 )

4 ความหมายของการ บริหารจัดการ กระบวนการทำงานกับคน และโดยอาศัยคน เพื่อ บรรลุวัตถุประสงค์ของ องค์การภายใต้ สภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลง

5 กระบวนการและหน้าที่ ทางการจัดการ กระบวนการทางการจัดการ (Management Process) ซึ่ง ประกอบด้วยหน้าที่ทางการจัดการ (Management Functions) Planning Organizing Leading & Motivating Controlling

6 Planning Organizing Leading Controlling Resources Human Financial Raw mat Tech Inf Resources Human Financial Raw mat Tech Inf Performance Attain goals Product Services Efficiency Effectiveness Performance Attain goals Product Services Efficiency Effectiveness

7 The management function concerned with defining goals for future organizational performance and deciding on the tasks and resource use needed to attain them. (Richard L.Darft Management,2000 )

8 The management function concerned with assigning tasks, grouping tasks into department, and allocating resources to department. (Richard L.Darft Management,2000 )

9 The management function that involves the use of influence to motivate employees to achieve the organization’s goal. (Richard L.Darft Management,2000 )

10 The management function concerned with monitoring employees’ activities, keeping the organization on track toward its goals, and making corrections as needed. (Richard L.Darft Management,2000 )

11 A social entity that is goal directed and debatably structured. (Richard L.Darft Management,2000 )

12 The degree to which the organization achieves a state goal. (Richard L.Darft Management,2000 )

13 The use of minimal resources -raw materials, money, and people- to produce a desired volume of output. (Richard L.Darft Management,2000 )

14 Management Process Team & Relationship กระบวนการที่ทำงานเป็น ขั้นตอนร่วมกับผู้อื่น

15 นักบริหาร Manager บุคคลใดก็ตามที่ทำหน้าที่ เป็นหัวหน้าหรือผู้นำใน องค์การ ที่มีความ รับผิดชอบต่อผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของ องค์การ

16 บทบาททางการจัดการ (Role) หมายถึง รูปแบบของ พฤติกรรมของบุคคล ซึ่งแสดงออกตามความ คาดหวังของสังคมที่มี ต่อสถานภาพ (Status)

17 แบ่งออกเป็น 3 บทบาท บทบาทระหว่างบุคคล บทบาทด้านข้อมูล ข่าวสาร บทบาทด้านการ ตัดสินใจ

18 บทบาทระหว่าง บุคคล การเป็นตัวแทนของ องค์การ การเป็นผู้นำ การประสานงาน

19 บทบาทด้านข้อมูล ข่าวสาร ผู้ติดตามข้อมูล ผู้กระจายข่าวสาร โฆษกขององค์การ

20 บทบาทด้านการ ตัดสินใจ ผู้ประกอบการ นักแก้ปัญหา ผู้จัดสรรทรัพยากร นักเจรจาต่อรอง

21 ลำดับขั้น ทางการจัดการ

22 ผู้บริหาร 3 ระดับ 1. ผู้บริหารระดับสูง 2. ผู้จัดการระดับกลาง 3. หัวหน้างาน หรือ ผู้จัดการระดับ ปฏิบัติการ หรือ ผู้จัดการระดับต้น

23 Top Managers CEO Corporate or Group head / Vice-President of Administration Business Unit Head General Manager / Administrator Department Manager Production line or Service Manager / Information Services Manager Middle Managers First-line Manager Functional Head Production, Sales, r&d supervisor / MIS, Personnel, Accounting Supervisor Nonmanagerial Employees Line jobs / Staff jobs

24 Upside - down pyramid ลูกค้า ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารระดับกลางและต้น ผู้บริหารระดับสูง สนับสนุน ให้บริการ Facilitator Coordinator Coach

25 ทักษะทางการ จัดการ Managerial Skills

26 1. Technical Skills 2. Human Relations Skills 3. Conceptual Skills

27 ทักษะทางการจัดการและลำดับขั้น ของผู้จัดการในองค์การ Top Managers Middle Managers First - line manager Managemen t Level Techni cal HR์HR์ Concep tual Skill

28 TOP First Level Middle

29 TOP Middle First Level


ดาวน์โหลด ppt Foundations of Management Understanding. ความแตกต่าง การจัดการ การ ดำเนินงานให้ บรรลุเป้าหมาย และใช้งานใน ระดับทั่วไปของ องค์การ เช่น การจัดการการ ผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google