งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Product Price Place Promotion การตลาดแบบเดิม (Inside out) เน้นที่ 4 Ps.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Product Price Place Promotion การตลาดแบบเดิม (Inside out) เน้นที่ 4 Ps."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Product Price Place Promotion การตลาดแบบเดิม (Inside out) เน้นที่ 4 Ps

2 การตลาดแบบใหม่ (Outside-In) เน้นที่ 4Cs Demand Chain การตลาดเน้นบริการ และความต้องการ ลูกค้า

3 4Cs ผู้ซื้อ และลูกค้าคือใคร ผู้ซื้อต้องการ อะไร คุณค่าที่จะมอบให้กับผู้ซื้อคืออะไร ลูกค้ายินดีจ่ายในราคาเท่าไร แล้วเรา ต้องผลิตให้ได้ต้นทุนต่ำกว่าที่ลูกค้ายินดี จ่ายเพื่อเราจะได้มีกำไร ราคาที่ลูกค้ายอมจ่ายจะกำหนดต้นทุน การผลิต (Price Driven Cost)

4 Value & Satisfaction Customer value – คือ ความแตกต่างระหว่างคุณ ค่าที่ลูกค้าได้รับจากการเป็น เจ้าของและการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น กับต้นทุนที่ต้องจ่ายไปเพื่อให้ ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ –Perceived value Customer Satisfaction – ประโยชน์หรือคุณค่าที่รับรู้ได้ จากการใช้ผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบ กับสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง

5 4Cs ลูกค้าสามารถซื้อได้สะดวก ทุกที่ทุกเวลา เรามีหน้าที่บริการอำนวยความสะดวกให้ ลูกค้ามีผลิตภัณฑ์ ตรงกับกาลเทศะ จังหวะเวลาที่ลูกค้าต้องการ การสื่อสารหาลูกค้า และการติดต่อ จากลูกค้ามาหาเราต้องถูกต้อง ตรง ประเด็นไม่สูญเสียตกหล่นสูญหาย เป็นสองทางพูดจากันรู้เรื่อง การตลาดแบบนี้เน้น ว่าต้องสนอง ความต้องการลูกค้า

6 Outside in planning การวางแผนจากภายนอกสู่ ภายใน (Integrated marketing communication) ( Customer Relations Management )

7 ความหมายของ IMC กระบวนการนำเครื่องมือ สื่อสารการตลาดหลาย ๆ รูปแบบมาผสมผสาน ใช้ให้ สอดคล้องกับพฤติกรรม ผู้บริโภคเป้าหมายอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภค เป้าหมายรับรู้ว่าสินค้านั้นมี คุณค่า (Value added) ไป จากสินค้าของผู้ผลิตรายอื่น ในตลาด

8 IMC

9 IMC

10 กลยุทธ์ IMC 1. IMC เลือกใช้การสื่อสารทาง การตลาดทุกรูปแบบ 2. IMC เริ่มที่ลูกค้าไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ 3. IMC สร้างการติดต่อสื่อสารกับ ลูกค้าให้เข้าถึงด้วยความถี่สูงสุด 4. IMC เป็นการติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทาง – ใช้ทั้ง Media and Non- media

11 1. IMC coordinates all customer communication เลือกใช้ส่วนผสมการสื่อสาร ทางการตลาดทุกรูปแบบที่ เหมาะสมกับลูกค้า –Advertising –Personal selling –Sales Promotion –Public relations –Direct Marketing

12 1. IMC coordinates all customer communication Special Events Display Showroom Demonstration center Seminar

13 1. IMC coordinates all customer communication Exhibition Training center Slogan Packaging Transit Media

14 1. IMC coordinates all customer communication Internet Merchandising Manual Media coverage

15 2. IMC starts with the customer, not to product Customer needs Customer Value and Customer Satisfaction

16 3. IMC seeks to create one-to-one communication with customers 3. IMC seeks to create one-to-one communication with customers สร้างความรู้จักกับ ลูกค้า –contacts –networks

17 IMC creates two- way communication with customer ให้ข้อมูลกับลูกค้า รับฟังความคิดเห็นของลูกค้าและความ ต้องการของลูกค้า กำหนดข่าวสารและจัดการ ตอบสนองสิ่งที่ลูกค้าต้องการ


ดาวน์โหลด ppt Product Price Place Promotion การตลาดแบบเดิม (Inside out) เน้นที่ 4 Ps.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google