งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมตาคอกนิ ชัน (Metacog nition) เมตาคอกนิ ชัน (Metacog nition)โดย ผศ. ดร. ประยูร บุญใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมตาคอกนิ ชัน (Metacog nition) เมตาคอกนิ ชัน (Metacog nition)โดย ผศ. ดร. ประยูร บุญใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เมตาคอกนิ ชัน (Metacog nition) เมตาคอกนิ ชัน (Metacog nition)โดย ผศ. ดร. ประยูร บุญใช้

3 ความจำ ระยะสั้น (Short Term Memory) ความจำ ระยะยาว (Long Term Memory) กระบวนการควบคุมการรู้คิด (metacognition) สิ่งเร้า ภายนอก ความใส่ใจการรับรู้ ความจำระดับ ประสาทสัมผัส (Sensory Memory) ท่อ ง เรียก คืน ลง รหัส ท่อง ตอบ สนอง กลวิธี สูญหาย ลืมแต่ยัง เรียกคืนได้ ทฤษฏีประมวลผลข้อมูล (Klausmeier)

4 ความหมายของเม ตาคอกนิชัน (Metacognition) “ การควบคุมและประเมินการคิด ของตนเอง ความสามารถ ของบุคคลที่ได้รับการพัฒนาเพื่อ ควบคุม กำกับกระบวนการทาง ปัญญาหรือกระบวนการคิด มีความตระหนักในงานและ สามารถใช้ยุทธวิธีทำงาน จน สำเร็จอย่างสมบูรณ์ ”

5 ความรู้ในเมตาคอกนิ ชัน (Metacognitive knowledge) หมายถึง ความรู้ในเมตาคอกนิชัน หมายถึง ธรรมชาติ ของความรู้ กระบวนการ เรียนรู้ ลักษณะการเรียนรู้ ของบุคคล ยุทธวิธีการเรียนรู้

6 (Metacognitive control) การควบคุมเมตาคอก นิชัน (Metacognitive control) การควบคุมเมตาคอกนิชัน หมายถึง ธรรมชาติของการ ตัดสินใจกิจกรรม ทาง ปัญญา วิธีการควบคุมการ คิดและ การเรียนรู้ของตน

7 ความตระหนักในเมตา คอกนิชัน (Metacognitive awareness) ความตระหนักในเมตาคอกนิชัน หมายถึง การมี สติว่าคิดอะไร ทำอะไร ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ด้าน 1. ความรู้ตนเอง (Declarative knowledge) หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับตนเอง ในฐานะผู้ เรียนรู้ และรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ของตน 2. ความรู้กระบวนการ (Procedural knowledge) หมายถึง ความรู้ เกี่ยวกับทักษะด้าน กระบวนการ 3. ความรู้เงื่อนไข (Conditional knowledge) หมายถึง ความรู้ว่าเวลาใด และเหตุผลใดที่จะใช้ ความรู้ตนเองและความรู้กระบวนการ

8 องค์ประกอบของเม ตาคอกนิชัน 1. การวางแผน (Planning) 2. การกำกับ (Regulation) 3. การประเมิน (Evaluation)

9 การพัฒนาเมตา คอกนิชัน ยุทธวิธีพื้นฐานของเมตาคอกนิชัน 1. การเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับ ความรู้เดิม 2. การเลือกยุทธวิธีการคิด อย่างพิถีพิถันและรอบคอบ 3. วางแผนกำกับหรือ ตรวจสอบ และประเมิน กระบวนการคิด

10 ยุทธวิธีที่ใช้พัฒนาเม ตาคอกนิชัน 1. ระบุว่าเรารู้อะไร เราไม่รู้อะไร 2. สนทนาหรืออภิปรายเกี่ยวกับ การคิด 3. การเขียนอนุทินเกี่ยวกับการใช้ ความคิดหรือการคิด 4. การวางแผนและการกำกับ ตนเอง 5. สรุปกระบวนการคิดที่ใช้เมื่อทำ กิจกรรมเสร็จแล้ว 6. การประเมินผลตนเอง

11 การพัฒนาเมตาคอกนิ ชันในการอ่าน หลักการพัฒนาเมตาคอกนิ ชันในการอ่าน 1. การใส่ใจกับการอ่าน 2. การจัดเตรียมและวาง แผนการอ่าน 3. การประเมินผลการอ่าน

12 ยุทธวิธีในการฝึกผู้เรียนเพื่อ พัฒนาเมตาคอกนิชันในการ อ่าน 1. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมายของการอ่าน 2. ให้ผู้เรียนตั้งจุดประสงค์ในการ อ่านแต่ละครั้ง 3. ให้ผู้เรียนรู้จักตั้งคำถามถาม ตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน 4. ให้ผู้เรียนตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับ สิ่งที่อ่าน 5. ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักสรุปเนื้อหาที่ อ่านโดยใช้ภาษาของตน

13 6. ฝึกให้ผู้เรียนสร้างจินตภาพ เกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน 7. การทำนายเนื้อหาที่อ่าน 8. การทำเครื่องหมายเพื่อเน้นจุด สนใจในขณะอ่าน 9. การจัดลำดับความสำคัญของ ประโยค 10. ให้ผู้เรียนรู้จักตอบสนองต่อสิ่ง ที่อ่าน

14 การพัฒนาเมตาคอกนิชันใน การแก้โจทย์ปัญหา ยุทธวิธีในการฝึกผู้เรียนเพื่อพัฒนาเมตาคอก นิชันในการแก้โจทย์ปัญหา ขั้นที่ 1 การฝึกให้ผู้เรียน รู้จักวางแผน 1. ฝึกให้ผู้เรียนวิเคราะห์ เป้าหมาย 2. ฝึกให้ผู้เรียนใช้ยุทธวิธีต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา 2.1 ยุทธวิธีเดาและ ตรวจสอบ 2.2 ยุทวิธีวาดภาพ 2.3 ยุทธวิธีสร้างตาราง

15 2.4 ยุทธวิธีสร้างรายการ 2.5 ยุทธวิธีเขียน แผนภาพ 2.6 ยุทธวิธีใช้การให้ เหตุผล 2.7 ยุทธวิธีค้นหาแบบ แผน 2.8 ยุทธวิธีแก้ปัญหาที่ ง่ายขึ้นกว่าเดิม 2.9 ยุทธวิธีทำย้อนกลับ 3. เรียงลำดับขั้นตอนตาม ยุทธวิธีที่ได้เลือกไว้ 4. ประมาณคำตอบที่คาดว่าจะ ได้

16 ขั้นที่ 2 การฝึกให้ผู้เรียนสามารถ กำกับ ควบคุมและตรวจสอบ ความคิดของตนเองได้ 1. กำหนดเป้าหมายไว้ในใจ 2. กำกับวิธีการต่างๆ ให้เป็นไปตาม ขั้นตอนของยุทธวิธีที่ได้เลือกไว้ ขั้นที่ 3 การฝึกให้ผู้เรียนสามารถประเมิน ความคิดของตนเองได้ 1. ประเมินความสำเร็จตาม เป้าหมาย 2. ตรวจสอบคำตอบ 3. ตรวจสอบขั้นตอนในการปฏิบัติ

17 สวั สดี


ดาวน์โหลด ppt เมตาคอกนิ ชัน (Metacog nition) เมตาคอกนิ ชัน (Metacog nition)โดย ผศ. ดร. ประยูร บุญใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google