งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Advertising Personal selling Sales promotion Public Relations (PR)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Advertising Personal selling Sales promotion Public Relations (PR)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Advertising Personal selling Sales promotion Public Relations (PR)

3 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) วัตถุประสงค์พื้นฐาน 1. เพื่อแจ้งข่าวสาร (To inform) 2. เพื่อจูงใจ (To persuade) 3. เพื่อเตือนความทรงจำ (To remind)

4 1. Awareness 2. Interest 3. Evaluation 4. Trial 5. Decision 6. Confirmation กระบวนการยอมรับ ผลิตภัณฑ์ (Adaptation Process)

5 AIDA Model 1. ดึงให้เกิดความตั้งใจ (To get attention) 2. ทำให้มีความสนใจติดตาม ต่อไป (To hold interest) 3. กระตุ้นให้เกิดความ ต้องการ (To arouse desire) 4. ทำให้เกิดการซื้อ (To obtain action)

6 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ กำหนดส่วนประสม การ ส่งเสริมการตลาด 1. เงินทุนที่มี 2. ลักษณะของตลาด 3. ลักษณะของ ผลิตภัณฑ์ 4. ขั้นตอนวงจรชีวิต ผลิตภัณฑ์

7 ปัจจัยพื้นฐานของกลยุทธ์การ ส่งเสริมการตลาด 1. เมื่อใดที่ควรใช้การขายโดย พนักงานขายเป็นหลัก 2. เมื่อใดที่ควรใช้การโฆษณา เป็นหลัก 3. เมื่อใดควรใช้การส่งเสริม การตลาดที่มุ่งที่ผู้ค้าปลีก 4. เมื่อใดควรใช้การโฆษณา ร่วมกันระหว่างผู้ผลิตและผู้ค้า ปลีก 5. เมื่อใดผู้ผลิตควรใช้กลยุทธ์ การส่งเสริมการตลาดแบบกล ยุทธ์ผลักหรือกลยุทธ์ดึง

8 Producer Retailers and wholesalers Consumer Producer Retailers and wholesalers Consumer Demand Push strategy Pull strategy Producer marketing activities (personal selling,trade promotion,other) Reseller marketing activities (personal selling,trade promotion,other) Producer marketing activities (consumer advertising, sales promotion, other)

9 6. กิจกรรมการส่งเสริมควรจะมี ต่อไปหรือไม่ เมื่อ Demand มี มากหรือเกินความสามารถใน การผลิต ปัจจัยพื้นฐานของกลยุทธ์การ ส่งเสริมการตลาด

10 Any paid form of nonpersonal presentation and promotion of ideas, goods, or services by an identification sponsor.

11 1. เป็นการเสนอขายสินค้า บริการ ความคิด ไม่ใช้บุคคล 2. สามารถระบุผู้อุปถัมภ์ รายการ ผู้ผลิต หรือผู้จำหน่าย ที่ทำการโฆษณา 3. มีการจ่ายเงินค่าสื่อโฆษณา

12 ตัดสิน ใจ 1. ใครคือกลุ่มผู้รับโฆษณา 2. ประเภทของการโฆษณาที่จะ ใช้ 3. จะเข้าถึงผู้รับโฆษณาได้ อย่างไร 4. จะใช้ข้อความโฆษณา อย่างไร 5. ทำการโฆษณาโดยใคร ผู้บริหาร การตลาด

13 ประเภทของการ โฆษณา 1. Product advertising & Corporate advertising 2. Primary demand and selective demand 3. Coorperative advertising - Vertical Coorperative advertising - Horizontal Coorperative advertising

14 การเลือก สื่อ 1. วัตถุประสงค์ของสื่อ โฆษณา 2. จำนวนการเข้าถึงของสื่อ 3. ข้อกำหนดของข่าวสาร 4. เวลาและสถานที่ในการ ตัดสินใจซื้อ 5. ต้นทุนของสื่อ

15 ประเภทและลักษณะของสื่อ โฆษณา 1. Newspap er 2. Magazine 3. Direct mail 4. Radio 5.Televi sion 6. Outdoor 7. E- mail

16 Newspape r เปลี่ยนแปลง ข้อความได้ ง่ายและ รวดเร็ว เลือกผู้รับ ข่าวสารได้ ต้นทุนต่อ ผู้อ่านต่ำ ให้ รายละเอียด ชัดเจน อายุสื่อสั้น มาก คุณภาพ หนังสือพิมพ์ ต่ำไม่จูงใจ

17 Magazine คุณภาพ สิ่งพิมพ์สูง ต้นทุนต่อ ผู้อ่านต่ำ สร้าง ภาพพจน์ตัว สินค้าได้ เข้าถึงลูกค้า เฉพาะเจาะจง อายุสื่อนาน กว่า ( สัปดาห์ เดือน ) ไม่ยืดหยุ่นต่อ การ เปลี่ยนแปลง ข่าวสาร เป็นสื่อที่ใช้ เวลานานใน การออก

18 Direct mail เข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย เฉพาะเจาะจง ที่สุด แสดง รายละเอียด เต็มที่ ผู้ผลิต สามารถทำ โฆษณาเองได้ สะดวกรวดเร็ว ผู้รับไม่ให้ ความสนใจ ความสมบูรณ์ ของที่อยู่ผู้รับ ค่าใช้จ่ายต่อ คนสูง

19 Radio ครอบคลุม มากที่สุด และรวดเร็ว ต้นทุนต่อ ผู้ฟังหนึ่งคน ต่ำ มีโอกาส เลือกสถานี รายการ และ เวลาให้ เหมาะสมกับ กลุ่มเป้าหมา ย สร้างการ รับรู้ยาก ดึงดูดความ สนใจแก่ ผู้ฟังยาก อายุสื่อสั้น

20 Television ดึงดูดความ สนใจได้สูง ( แสง สี เสียง ) เลือก กลุ่มเป้าหมา ยได้ใน รายการแต่ ละประเภท ครอบคลุม ผู้ชมได้ จำนวนมาก ค่าใช้จ่ายสูง มาก อายุสื่อสั้น

21 Outdoor ต้นทุนต่ำ ยืดหยุ่นได้ อายุนาน เหมาะกับ การโฆษณา ประเภท เตือน ความจำ เขียน ข้อความที่ จำกัด ไม่สามารถ ระบุ กลุ่มเป้าหมา ยได้

22 E-mail or Internet สะดวก 24 ชั่วโมง ลูกค้าหาข้อมูล เพื่อ เปรียบเทียบได้ ( ราคา คุณภาพ คุณสมบัติ ) ปรับปรุงให้ ทันสมัยได้ง่าย ต้นทุนต่ำ เข้าถึงผู้รับได้ เฉพาะเจาะจง ข้อเสนอแนะ การ เตรียมพร้อม ของอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และระบบ เครือข่าย ต้องมีการ บำรุงรักษา การจัด ซอฟท์แวร์ให้ ทันสมัย

23 เป็นกิจกรรมระยะสั้น มุ่งกระตุ้นผู้ใช้ขั้นสุดท้าย พัฒนาการทำงานของผู้ จัดจำหน่ายและพนักงาน ขาย ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือตัว อื่น

24 กลุ่มเป้าหมายในการ ส่งเสริมการขาย 1. มุ่งสู่ผู้บริโภค 2. มุ่งสู่คนกลาง 3. มุ่งสู่พนักงาน ขาย

25 เทคนิคการส่งเสริมการขาย (Sales Promotion Techniques) 1. การจัดแสดงสินค้า (Exhibition) 2. การสาธิต (Demonstration) 3. การแจกของตัวอย่าง (Sample) 4. การให้คูปอง (Coupon) 5. การให้ของแถม (Premium)

26 6. การใช้แสตมป์การค้า (Trading Stamp) 7. การลดราคา (Price- offs) 8. การส่งชิ้นส่วนไปชิงโชค และการแข่งขันชิงโชค (Sweepstakes and Contests)

27 News Public service activities Corporate Identity Media Telephone information services


ดาวน์โหลด ppt Advertising Personal selling Sales promotion Public Relations (PR)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google