งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บทที่ 12 การสื่อสารทาง การตลาด 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บทที่ 12 การสื่อสารทาง การตลาด 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บทที่ 12 การสื่อสารทาง การตลาด 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING

2 2 หัวข้อเนื้อหาประจำบท 1. กระบวนการสื่อสาร 2. กระบวนการพัฒนาการสื่อสารทาง การตลาดที่มีประสิทธิผล 3. ส่วนประสมการสื่อสารทางการตลาด 4. การสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณา การ 5. กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด 6. การสื่อสารทางการตลาดที่ รับผิดชอบต่อสังคม 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING

3 3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถดังนี้ 1. อธิบายกระบวนการสื่อสารได้ 2. อธิบายกระบวนการพัฒนาการ สื่อสารที่มีประสิทธิผลได้ 3. อธิบายส่วนประสมการสื่อสาร ทางการตลาดได้ 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING

4 4 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถดังนี้ 4. อธิบายการสื่อสารทางการตลาดเชิง บูรณาการได้ 5. อธิบายกลยุทธ์การสื่อสารทาง การตลาดได้ 6. อธิบายการสื่อสารทางการตลาดที่ รับผิดชอบต่อสังคมได้ 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING

5 5 กระบวนการสื่อสาร 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING

6 6 กระบวนการสื่อสาร 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING การติดต่อสื่อสารมี 9 องค์ประกอบ • มี 2 องค์ประกอบสำคัญคือ ผู้ส่งสาร (Sender) และ ผู้รับสาร (Receiver) • อีก 2 องค์ประกอบคือเครื่องมือในการ ติดต่อสื่อสาร ได้แก่ ข่าวสาร (Message) และ สื่อ (Media) • อีก 4 องค์ประกอบเป็นหน้าที่ในการ ติดต่อสื่อสาร ได้แก่ การเข้ารหัส (Encoding) การถอดรหัส (Decoding) การตอบสนอง (Response) และข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) • องค์ประกอบสุดท้าย คือ สิ่งรบกวน (Noise) ในระบบ

7 7 กระบวนการพัฒนาการ สื่อสารทางการตลาดที่มี ประสิทธิผล ระบุผู้ฟัง เป้าหมา ย กำหนด วัตถุประ สงค์ ออกแบบ ข่าวสาร เลือกสื่อ ที่จะใช้ เลือก แหล่ง ข่าวสาร รวบรวม ข้อมูล ป้อนกลั บ 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING

8 8 1. ระบุผู้ฟังเป้าหมาย • ผู้ฟังอาจเป็นผู้ซื้อที่ มีศักยภาพหรือผู้ใช้ ในปัจจุบัน • ผู้ฟังอาจเป็นบุคคล กลุ่มบุคคล สา ธณะชนกลุ่มใด กลุ่มหนึ่ง หรือ สาธารณะชนทั่วไป 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING

9 9 2. การกำหนดวัตถุประสงค์ ของการสื่อสาร การ รู้จัก ความรู้ และ ความ เข้าใจ ความ พอใจ ความ ชื่น ชอบ ความ เชื่อมั่ น การ ซื้อ 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING • ต้องรู้ว่าผู้ฟัง เป้าหมายอยู่ใน ขั้นตอนใด และ ต้องการ เปลี่ยนแปลงไป ในขั้นตอนใด • ขั้นความพร้อม ของผู้ซื้อ มี ลำดับดังรูป

10 10 3. การออกแบบข่าวสาร • ต้องสร้างข่าวสารที่มีประสิทธิผล ข่าวสาร ในอุดมคติ เป็นข่าวสารที่ทำให้เกิดความ ตั้งใจ (Attention) ความสนใจ (Interest) กระตุ้นความปรารถนา (Desire) ก่อให้เกิด การกระทำ (Action) ซึ่งก็คือการตัดสินใจซื้อ รู้จักกัน ในชื่อ AIDA Model 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING

11 11 3. การออกแบบข่าวสาร • เนื้อหาของข่าวสาร อาจจูงใจผู้รับได้ 3 รูปแบบ คือ 1. การจูงใจด้วยความมีเหตุผล ได้แก่ ข่าวสารที่ แสดงถึงคุณภาพ ความประหยัด คุณค่า หรือ สมรรถณะของผลิตภัณฑ์ 2. การจูงใจด้วยอารมณ์ เช่น รัก ภูมิใจ สนุกสนาน อารมณ์ขัน ความกลัว ความรู้สึก ผิด ความละอายใจ 3. การจูงใจด้วยศีลธรรม ชี้นำว่าอะไรถูกต้อง และเหมาะสม กระตุ้นผู้คนให้การสนันสนุน การแก้ปัญหาของสังคม เช่น สภาพแวดล้อม สะอาด ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส สิทธิของสตรี เชื่อชาติ 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING

12 12 4. การเลือกสื่อหรือช่องทางการ ติดต่อสื่อสาร 1. ช่องทางการสื่อสารที่ใช้บุคคล • สื่อสารแบบเผชิญหน้า ผ่านโทรศัพท์ ทาง ไปษณีย์ อีเมล แชททางอินเตอร์เน็ต 2. ช่องทางการสื่อสารที่ไม่ใช้บุคคคล • สื่อที่ใช้โดยทั่วไป ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ป้ายโฆษณา • บรรยากาศ • เหตุการณ์ 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING

13 13 5. การเลือกแหล่งข่าวสาร • สารที่ส่งโดยแหล่งที่น่าเชื่อถือกว่า จะโน้ม นาวใจผู้ฟังได้มากกว่า ดังนั้น นักการตลาด จึงจ้างบุคคลที่ชื่อเสียงมาเป็นผู้สื่อสาร เช่น นักกีฬา นักแสดง แม้แต่ตัวการ์ตูน 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING

14 14 6. การรวบรวมข้อมูล ป้อนกลับ • หลังจากส่งสารไปแล้ว ผู้สื่อสารต้องวิจัยถึงผล ของผู้ฟังเป้าหมาย เช่น – ความจำได้ถึงข่าวสารที่ส่ง – ความถี่ในการเห็น – จุดใดที่จำได้ – ความรู้สึกที่มีต่อข่าวสาร และ – ทัศนะคติต่อผลิตภัณฑ์ของกิจการเมื่อก่อน และในปัจจุบัน 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING

15 15 ส่วนประสมการสื่อสาร ทางการตลาด (Communication Mix / Promotion Mix) 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING 1. การโฆษณา (Advertising) 2. การขายโดยใช้บุคคล (Personal Selling) 3. การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) 4. การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) 5. การตลาดทางตรง (Direct Marketing)

16 16 การสื่อสารทางการตลาดเชิง บูรณาการ (Integrated Marketing Communication: IMC) 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING เป็นการสระสมประสาน เครื่องมื่อต่างๆ เพื่อสร้าง การติดต่อสื่อสารทางการตลาด ที่ชัดเจน

17 17 กลยุทธ์การสื่อสารทาง การตลาด 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING

18 18 การสื่อสารทางการตลาดที่ รับผิดชอบต่อสังคม • หลีกเลี่ยงการโฆษณาที่ไม่ถูกต้องหรือ หลอกลวง • หลีกเลี่ยงการโฆษณาที่โน้มนาวให้ เข้าใจผิด • ในการขายให้คนกลาง พนักงานขาย ต้องไม่เสนอสินบนกับตัวแทนที่ซื้อ • พนักงานต้องไม่ดูถูกคู่แข่งหรือ ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง โดยกล่าวถึงสิ่ง ที่ไม่เป็นจริง 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING


ดาวน์โหลด ppt 1 บทที่ 12 การสื่อสารทาง การตลาด 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google