งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Process of PR งานวิจัย การรับฟังความคิดเห็น การรวบรวมความคิดเห็นของสื่อมวลชน การสัมภาษณ์ Research- Fact finding.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Process of PR งานวิจัย การรับฟังความคิดเห็น การรวบรวมความคิดเห็นของสื่อมวลชน การสัมภาษณ์ Research- Fact finding."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Process of PR งานวิจัย การรับฟังความคิดเห็น การรวบรวมความคิดเห็นของสื่อมวลชน การสัมภาษณ์ Research- Fact finding

2 The Process of PR หมายถึง การกำหนดวิธีการปฏิบัติเพื่อใช้เป็น แนวทางในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์และเพื่อให้ การดำเนินงานนั้น ๆมีความสอดคล้องต่อเนื่อง บรรลุ เป้าหมายที่ได้วางไว้ โดยแผน PR ต้องระบุกิจกรรม ต่าง ๆพร้อมกำหนดเวลา และรายละเอียดอื่น ๆที่ เหมาะสม Planning – Decision making

3 The Process of PR กำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดกลุ่มประชาชนเป้าหมาย กำหนด Theme เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ กำหนดเครื่องมือและสื่อในการประชาสัมพันธ์ กำหนดงบประมาณ กำลังคน และ ระยะเวลา Planning – Decision making

4 The Process of PR ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ สื่อสารตามแผนงานประชาสัมพันธ์ สื่อสารให้มีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผล Communication – action

5 กระบวนการ สื่อสาร SENDERCHANNELRECEIVER MESSAGE

6 The Process of PR การประเมินผลลัพธ์ในการ PR การประเมินผลแผนการประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบการสื่อสาร Evaluation

7

8 การวิเคราะห์สภาพการณ์และสภาพปัญหา

9 Strength Opportunities Threats Weakness การวิเคราะห์ หาโอกาสในการประชาสัมพันธ์

10 การ ค้นคว้า หาข้อมูล การวิจัย การรวบรวม การวิเคราะห์ วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย PR Theme กำหนดและวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย กำหนดสื่อและวิเคราะห์สื่อ กำหนดกิจกรรม กำหนดงบประมาณ ระยะเวลา การจัดทำ แผน PR SWOT PRIORITIES ประเมินผลที่คาดว่าจะได้รับ

11 SWOT Analysis เป็นการจัดทำแผนกลยุทธ์วิธีหนึ่งซึ่งจะ ช่วยให้องค์กรทราบถึงสถานภาพของ องค์กร อันจะทำให้สามารถกำหนด เป้าหมายได้อย่างถูกต้องและประสบ ความสำเร็จ โดยวิเคราะห์จาก สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อม ภายนอก 4 ประเด็น คือ

12 ปัจจัยภายในองค์กร S – Strength W – Weakness

13 ปัจจัยภายนอกองค์กร O – Opportunity T – Threat

14 S อ. สาทิศ อินทรกำแหง ผู้นำแพทย์ทางเลือกและการรักษาแบบ ผสมผสาน Course ชีวจิตร ราคาประหยัดให้ความรู้สึกคุ้มค่า

15 W กรอบเนื้อหาของนิตยสารชีวจิต ความสวยงาม เช่น กระดาษ Logo A/W

16 O คนป่วยผู้สูงอายุมีจำนวนมากยิ่งขึ้น กระแสสุขภาพมาแรงทุกวัยสนใจ การดูแลตนเองแบบองค์รวมเป็นแนวคิดใหม่ที่ทันสมัย

17 T ทางเลือกข้อมูลมีมากขึ้น เวลาคนอ่านน้อยลง คนมักเห่อตามกระแส การแพทย์ทางเลือกยังไม่ได้รับการส่งเสริม


ดาวน์โหลด ppt The Process of PR งานวิจัย การรับฟังความคิดเห็น การรวบรวมความคิดเห็นของสื่อมวลชน การสัมภาษณ์ Research- Fact finding.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google