งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดต่อสื่อสาร สร้างสรรค์ประโยชน์ สร้างความประทับใจที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดต่อสื่อสาร สร้างสรรค์ประโยชน์ สร้างความประทับใจที่ดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดต่อสื่อสาร สร้างสรรค์ประโยชน์ สร้างความประทับใจที่ดี
สร้างความเข้าใจอันดี  สร้างภาพพจน์ที่ดี  สร้างความสำเร็จร่วมกัน เทคนิคพูดเชิงบวก เทคนิคพูดจูงใจ

2 ก า ร สื่ อ ค ว า ม ห ม า ย ข่าวสาร ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร
การพูดทวนซ้ำจากสิ่งที่ได้ยิน โดยรับและเก็บข้อมูลไว้ ครบถ้วนทุกกระบวนความ ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร ความเข้าใจ การแปลความหมายของ ถ้อยคำได้อย่างถูกต้อง ข่าวสารที่ส่งประกอบ ด้วยข้อเท็จจริงอะไรบ้าง วิธีการนำเสนอข่าวสาร เวลาพูดคนฟังจะมองด้านนี้ด้วย การยอมรับ การแสดงให้ผู้ส่งสารว่าสารที่ส่ง มานั้นเป็นที่เข้าใจของผู้รับ การเปิดเผยตนเอง ด้านที่เป็นข้อเท็จจริง การร้องขอ (Appeal) ผู้สื่อสารเสนอ (PRESENT)ตนเอง ในขณะส่งสารอย่างไร ข่าวสาร ผู้ส่งสารต้องการบรรลุ วัตถุประสงค์อะไร มีส่วนที่เป็นจิตใต้สำนึก สิ่งที่ผู้ส่งสารเปิดเผย เกี่ยวกับตนเอง ด้านที่แสดงความสัมพันธ์ ผู้รับควรทำ คิด หรือ รู้สึกอย่างไร สารที่ส่งบอกอะไรบ้าง เกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ส่ง และผู้รับ ผู้ส่งสารปฏิบัติต่อ ผู้รับสารอย่างไร

3 กิจกรรมฝึกทักษะในการฟัง

4 Style ของการฟัง Think About คิดเกี่ยวกับผู้พูด คิดโต้แย้งผู้พูด
Think Against คิดโต้แย้งผู้พูด คิดเผื่อผู้พูด Think For Think With คิดไปพร้อม ๆ กับผู้พูด

5 อุปสรรคของการฟัง คำบางคำให้ความหมายชัดเจน บางคำคลุมเครือ
ความเข้าใจขึ้นกับการตีความ/ ประสบการณ์เดิมของผู้ฟัง ความมีสมาธิของผู้ฟัง

6 อุปสรรคของการฟัง ความช้าเร็วในการพูด อุปสรรคด้านภาษา
ความดังค่อยของเสียงที่พูด การด่วนสรุป/สรุปเร็วเกินไป

7 ควรปรับปรุงอย่างไร? กรณีเราเป็นผู้ส่งสาร กรณีเราเป็นผู้รับสาร

8 ปัจจัยความสำเร็จของผู้พูด
1. ทำความเข้าใจกับผู้รับข่าว 2. ทำให้เป็นเรื่องง่าย 3. ตรงประเด็น 4. สร้างความมั่นใจให้ตัวเอง

9 การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ
มองเห็นโลกหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างที่ ผู้พูดมองและคิดเหมือนที่เขาคิด ไม่คำนึงถึงความคิดของตัวเราเอง จนกว่าจะแน่ใจว่าเราเข้าใจเขาอย่างแท้จริง ทำให้ผู้พูดรู้สึกว่า ผู้ฟังเข้าใจในความรู้สึกของเขา ยอมรับเขา ไม่ว่าเขาจะพูด จะคิดหรือเป็นอย่างไร

10 ประโยชน์ของ Active Listening
ได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพิ่มเติมมากขึ้น เคารพความคิดกันและกัน  ฝึกการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ฟังและรับแนวคิดใหม่ๆ  สร้างสัมพันธภาพความไว้วางใจ ซึ่งกันและกัน ผู้พูดพัฒนาความคิดและ แนวทางการแก้ปัญหาด้วยตนเอง  ระงับการใช้อารมณ์ในการสนทนา

11 คำพูด น้ำเสียง (Verbal part) แววตา สีหน้า ท่าทาง (Non-verbal part)
ทักษะการฟัง ต้องสนใจฟังอะไรบ้าง ? คำพูด น้ำเสียง (Verbal part) แววตา สีหน้า ท่าทาง (Non-verbal part)

12 สิ่งที่ต้องได้ในการฟัง
เนื้อหาสาระ (Content) สิ่งที่ต้องได้ในการฟัง อารมณ์ ความรู้สึก (Emotion)

13 การฟังอย่างใส่ใจ ลักษณะ การฟังที่ดี มีสมาธิ ตั้งใจฟัง
ลักษณะ การฟังที่ดี การฟังอย่างใส่ใจ มีสมาธิ ตั้งใจฟัง สนใจติดตามเรื่องราว มีการแสดงออกอย่างสอดคล้อง กับเรื่องราวที่ฟัง มีการแสดงออกตอบรับเรื่องที่ฟัง

14 ทักษะการสังเกต ทักษะการใส่ใจที่กระทำ เพื่อรับรู้พฤติกรรมต่างๆ ที่ แสดงออกมา และแปลความหมายเหล่านี้เป็นคำพูดให้ รับรู้ เข้าใจ และเกิดความกระจ่างในปัญหาของตนเองมากขึ้น

15 สิ่งที่ต้องสังเกต  กิริยาท่าทาง  คำพูด ภาษาที่ใช้
 กิริยาท่าทาง  คำพูด ภาษาที่ใช้  ความขัดแย้งในคำพูด  ความขัดแย้งระหว่างคำพูด กับพฤติกรรม

16 ทักษะการสังเกต สังเกต
1.1 พฤติกรรม : ท่านั่ง สีหน้า น้ำเสียง การเคลื่อนไหวของมือ ฯลฯ 1.2 คำพูดและภาษาที่ใช้ : เรื่องราว /ประเด็นที่เน้น

17 ทักษะการเงียบ 1. การเงียบจะมีประโยชน์ถ้ามีจุดมุ่งหมาย
2. เป็นการแสดงถึงความเข้าใจที่มีต่อผู้พูด 3. เป็นการเน้นความสนใจ ให้เกียรติผู้พูด 4. เป็นการให้โอกาสและให้กำลังใจผู้รับการปรึกษา

18 การทวนความ การที่ผู้ฟัง พูดในสิ่งที่ผู้พูดได้บอกเล่า หรือพูดไปแล้วอีกครั้งหนึ่ง โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ในแง่ของภาษา และไม่มีการเพิ่มเติมความคิดเห็นของผู้ฟัง ลงไป

19 ผลที่เกิดจากการใช้ทักษะการทวนความ
1. จูงใจหรือกระตุ้นให้พูดต่อ 2. ตรวจสอบว่าผู้ฟังเข้าใจสิ่งที่พูดว่าอย่างไร 3. ผู้พูดเกิดความชัดเจนในประเด็นที่พูด 4. รู้สึกว่าตนเองได้รับการยอมรับ 5. ไม่พูดซ้ำในสิ่งที่พูดแล้ว

20 การสรุปความ เป็นการรวบรวมสิ่งที่ผู้ฟังได้ยินได้ฟังจากผู้พูดเมื่อจบการพูด ในประเด็นสำคัญของความคิด ความรู้สึกที่ผู้พูดสื่อออกมา แล้วประมวลเป็นคำพูด สั้น ๆ ให้ได้ใจความสำคัญทั้งหมดเพื่อแสดงว่าเข้าใจผู้พูดอย่างแท้จริง

21 การจับและสะท้อนความรู้สึก
การที่ผู้ฟังรับรู้ถึงความคิด อารมณ์ ความรู้สึกของผู้พูดที่แสดงออกมาโดยภาษาพูด และภาษาท่าทาง และผู้ฟังให้ข้อมูลย้อนกลับ ด้วยภาษาพูดที่เหมาะสม ชัดเจน เพื่อให้ผู้พูดตระหนักถึงความรู้สึกของตนเอง และสามารถมองปัญหาของตนเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

22 ตัวอย่างกลุ่มคำที่แสดงความรู้สึก
ไม่ชอบใจ ไม่พอใจ ไม่ได้อย่างใจ ขัดเคืองใจ ไม่สบอารมณ์ หงุดหงิด โกรธ รำคาญ เหลืออด เจ็บใจ อาฆาต แค้นใจ โกรธ ลังเลใจ ไม่แน่ใจ สงสัย กังวล กระวนกระวายใจ อึดอัด ลำบากใจ กังวล อาย เก้อเขิน กระดาก เสียหน้า ประหม่า อารมณ์ดี ดีใจ ภูมิใจ อิ่มเอิบใจ ปิติ ร่าเริง สบายใจ ครื้นเครง

23 การใช้ทักษะจับและสะท้อนความรู้สึก
1.ช่วยให้ผู้พูดรู้สึกว่ามีคนเข้าใจ ตนเองอย่างลึกซึ้ง 2. ช่วยให้ผู้พูดเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกของตนเองมากขึ้น 3. เป็นการสร้างสัมพันธภาพ ผู้พูดอยากเปิดเผยตนเองมากขึ้น 4. ช่วยให้ผู้พูดประเมินตนเอง 5. ช่วยให้ผู้พูดเข้าใจปัญหา 6. กระบวนการให้การปรึกษาดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว


ดาวน์โหลด ppt การติดต่อสื่อสาร สร้างสรรค์ประโยชน์ สร้างความประทับใจที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google