งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดต่อสื่อสาร  สร้างความประทับใจที่ดี  สร้างความเข้าใจอันดี  สร้างภาพพจน์ที่ดี  สร้างความสำเร็จร่วมกัน สร้างสรรค์ประโยชน์ เทคนิคพูด เชิงบวก เทคนิค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดต่อสื่อสาร  สร้างความประทับใจที่ดี  สร้างความเข้าใจอันดี  สร้างภาพพจน์ที่ดี  สร้างความสำเร็จร่วมกัน สร้างสรรค์ประโยชน์ เทคนิคพูด เชิงบวก เทคนิค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดต่อสื่อสาร  สร้างความประทับใจที่ดี  สร้างความเข้าใจอันดี  สร้างภาพพจน์ที่ดี  สร้างความสำเร็จร่วมกัน สร้างสรรค์ประโยชน์ เทคนิคพูด เชิงบวก เทคนิค พูดจูงใจ

2 ก า ร สื่ อ ค ว า ม ห ม า ย เวลาพูดคนฟังจะมองด้านนี้ด้วย การเปิดเผยตนเอง ผู้สื่อสารเสนอ (PRESENT) ตนเอง ในขณะส่งสารอย่างไร มีส่วนที่เป็นจิตใต้สำนึก สิ่งที่ผู้ส่งสารเปิดเผย เกี่ยวกับตนเอง ข่าวสารที่ส่งประกอบ ด้วยข้อเท็จจริงอะไรบ้าง วิธีการนำเสนอข่าวสาร ด้านที่เป็นข้อเท็จจริง ข่าวสาร ด้านที่แสดง ความสัมพันธ์ สารที่ส่งบอกอะไรบ้าง เกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ส่ง และผู้รับ ผู้ส่งสารปฏิบัติต่อ ผู้รับสารอย่างไร การพูดทวนซ้ำจากสิ่งที่ได้ยิน โดยรับและเก็บข้อมูลไว้ ครบถ้วนทุกกระบวนความ ความเข้าใจ การแปลความหมายของ ถ้อยคำได้อย่างถูกต้อง การยอมรับ การแสดงให้ผู้ส่งสารว่าสารที่ส่ง มานั้นเป็นที่เข้าใจของผู้รับ การร้องขอ (Appeal) ผู้ส่งสารต้องการบรรลุ วัตถุประสงค์อะไร ผู้รับควรทำ คิด หรือ รู้สึกอย่างไร ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร

3 กิจกรรมฝึกทักษะในการฟัง

4 Style ของการฟัง  Think About  Think Against  Think For  Think With คิดเกี่ยวกับผู้พูด คิดโต้แย้งผู้พูด คิดเผื่อผู้พูด คิดไปพร้อม ๆ กับผู้พูด

5 อุปสรรคของการฟัง คำบางคำให้ความหมายชัดเจน บางคำคลุมเครือ ความเข้าใจขึ้นกับการตีความ/ ประสบการณ์เดิมของผู้ฟัง ความมีสมาธิของผู้ฟัง

6 อุปสรรคของการฟัง ความช้าเร็วในการพูด อุปสรรคด้านภาษา ความดังค่อยของเสียงที่พูด การด่วนสรุป/สรุปเร็วเกินไป

7 ควรปรับปรุงอย่างไร ? กรณีเราเป็นผู้ส่งสาร กรณีเราเป็นผู้รับสาร

8 ปัจจัย ความสำเร็จ ของผู้พูด 1. ทำความเข้าใจกับผู้รับข่าว 2. ทำให้เป็นเรื่องง่าย 3. ตรงประเด็น 4. สร้างความมั่นใจให้ตัวเอง

9 การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ มองเห็นโลกหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างที่ ผู้พูดมองและคิดเหมือนที่เขาคิด ไม่คำนึงถึงความคิดของตัวเราเอง จนกว่า จะแน่ใจว่าเราเข้าใจเขาอย่างแท้จริง ทำให้ผู้พูดรู้สึกว่า ผู้ฟังเข้าใจในความรู้สึกของ เขา ยอมรับเขา ไม่ว่าเขาจะพูด จะคิดหรือเป็น อย่างไร

10 ประโยชน์ของ Active Listening ได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพิ่มเติมมากขึ้น เคารพความคิดกันและกัน ฝึกการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น สร้างสัมพันธภาพความไว้วางใจ ผู้พูดพัฒนาความคิดและ แนวทางการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ระงับการใช้อารมณ์ในการสนทนา ฟังและรับแนวคิดใหม่ๆ ซึ่งกันและกัน

11 คำพูด น้ำเสียง (Verbal part) แววตา สีหน้า ท่าทาง (Non-verbal part) ทักษะการฟัง ต้องสนใจฟังอะไรบ้าง ?

12 สิ่งที่ต้องได้ในการฟัง เนื้อหาสาระ (Content) อารมณ์ ความรู้สึก (Emotion)

13 ลักษณะ การฟังที่ดี การฟัง อย่างใส่ใจ  มีสมาธิ  ตั้งใจฟัง  สนใจติดตามเรื่องราว  มีการแสดงออกอย่างสอดคล้อง  มีการแสดงออกตอบรับเรื่องที่ฟัง กับเรื่องราวที่ฟัง

14 ทักษะการสังเกต ทักษะการใส่ใจที่กระทำ เพื่อ รับรู้พฤติกรรมต่างๆ ที่ แสดง ออกมา และแปลความหมาย เหล่านี้เป็นคำพูดให้ รับรู้ เข้าใจ และเกิดความกระจ่างในปัญหา ของตนเองมากขึ้น

15 สิ่งที่ต้องสังเกต  ความขัดแย้งในคำพูด  กิริยาท่าทาง  คำพูด ภาษาที่ใช้  ความขัดแย้งระหว่างคำพูด กับพฤติกรรม

16 1.สังเกต 1.1 พฤติกรรม : ท่านั่ง สีหน้า น้ำเสียง การเคลื่อนไหวของมือ ฯลฯ 1.2 คำพูดและภาษาที่ใช้ : เรื่องราว /ประเด็นที่เน้น ทักษะการสังเกต

17 ทักษะการเงียบ 1. การเงียบจะมีประโยชน์ถ้ามีจุดมุ่งหมาย 2. เป็นการแสดงถึงความเข้าใจที่มีต่อผู้พูด 3. เป็นการเน้นความสนใจ ให้เกียรติผู้พูด 4. เป็นการให้โอกาสและให้กำลังใจผู้รับ การปรึกษา

18 การทวนความ การที่ผู้ฟัง พูดในสิ่งที่ผู้พูดได้ บอกเล่า หรือพูดไปแล้วอีก ครั้งหนึ่ง โดยไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ในแง่ของภาษา และไม่มีการเพิ่มเติมความ คิดเห็นของผู้ฟัง ลงไป

19 1. จูงใจหรือกระตุ้นให้พูดต่อ 3. ผู้พูด เกิดความชัดเจนในประเด็นที่พูด 4. รู้สึกว่าตนเองได้รับการยอมรับ 5. ไม่พูดซ้ำในสิ่งที่พูดแล้ว ผลที่เกิดจากการใช้ทักษะการทวนความ 2. ตรวจสอบว่าผู้ฟังเข้าใจสิ่งที่พูดว่าอย่างไร

20 เป็นการรวบรวมสิ่งที่ผู้ฟังได้ยินได้ฟัง จากผู้พูดเมื่อจบการพูด ในประเด็น สำคัญของความคิด ความรู้สึกที่ผู้พูด สื่อออกมา แล้วประมวลเป็นคำพูด สั้น ๆ ให้ได้ใจความสำคัญทั้งหมด เพื่อแสดงว่าเข้าใจผู้พูดอย่างแท้จริง การสรุปความ

21 การจับและสะท้อนความรู้สึก การที่ผู้ฟังรับรู้ถึงความคิด อารมณ์ ความรู้สึกของผู้พูดที่แสดงออกมา โดยภาษาพูด และภาษาท่าทาง และ ผู้ฟังให้ข้อมูลย้อนกลับ ด้วยภาษา พูดที่เหมาะสม ชัดเจน เพื่อให้ผู้พูด ตระหนักถึงความรู้สึกของตนเอง และสามารถมองปัญหาของตนเอง ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

22 ไม่ชอบใจ ไม่พอใจ ไม่ได้อย่างใจ ขัด เคืองใจ ไม่สบอารมณ์ หงุดหงิด โกรธ รำคาญ เหลืออด เจ็บใจ อาฆาต แค้นใจ ตัวอย่างกลุ่มคำที่แสดงความรู้สึก ดีใจ ภูมิใจ อิ่มเอิบใจ ปิติ ร่าเริง สบายใจ ครื้นเครง เก้อเขิน กระดาก เสียหน้า ประหม่า ลังเลใจ ไม่แน่ใจ สงสัย กังวล กระวน กระวายใจ อึดอัด ลำบากใจ โกรธ กังวล อาย อารมณ์ดี

23 การใช้ทักษะจับและสะท้อนความรู้สึก 2. ช่วยให้ผู้พูดเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกของตนเองมากขึ้น 3. เป็นการสร้างสัมพันธภาพ ผู้พูดอยาก เปิดเผยตนเองมากขึ้น 1.ช่วยให้ผู้พูดรู้สึกว่ามีคนเข้าใจ ตนเองอย่างลึกซึ้ง 4. ช่วยให้ผู้พูดประเมินตนเอง 5. ช่วยให้ผู้พูดเข้าใจปัญหา 6. กระบวนการให้การปรึกษา ดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว


ดาวน์โหลด ppt การติดต่อสื่อสาร  สร้างความประทับใจที่ดี  สร้างความเข้าใจอันดี  สร้างภาพพจน์ที่ดี  สร้างความสำเร็จร่วมกัน สร้างสรรค์ประโยชน์ เทคนิคพูด เชิงบวก เทคนิค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google