งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บทที่ 4. 2 กระบวนการตัดสินใจซื้อ (Buying Decision Process) ข่าวสาร ข้อมูล (Information) ปัจจัยด้าน สถานการณ์ (Situation Factors) ปัจจัยทางสังคม (Social.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บทที่ 4. 2 กระบวนการตัดสินใจซื้อ (Buying Decision Process) ข่าวสาร ข้อมูล (Information) ปัจจัยด้าน สถานการณ์ (Situation Factors) ปัจจัยทางสังคม (Social."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บทที่ 4

2 2 กระบวนการตัดสินใจซื้อ (Buying Decision Process) ข่าวสาร ข้อมูล (Information) ปัจจัยด้าน สถานการณ์ (Situation Factors) ปัจจัยทางสังคม (Social and Group Forces) ปัจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Forces) กระบวนการตัดสินใจซื้อ และปัจจัยที่มีอิทธิพลในการซื้อ

3 3 กระบวนการตัดสินใจซื้อ 1. ยอมรับความต้องการ (Need Recognition) 2. แสวงหาทางเลือก (Identification of Alternatives) 3. ประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 4. ตัดสินใจซื้อ (Purchase and Related Decisions) 5. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post – purchase Behavior)

4 4 ปัจจัยด้านสังคม ครอบครัว และ ครัวเรือน (Family and Households) วัฒนธรรมย่อย (Subculture) วัฒนธรรม (culture) ชั้นทางสังคม (Social Class) กลุ่ม และกลุ่มอ้างอิง (Group and Reference Groups) ปัจจัยด้านสังคม

5 5 Social Class  Upper Uppers  Lower Uppers  Upper Middles  Middle Class  Working Class  Upper Lowers  Lower Lowers

6 6 กลุ่มและกลุ่มอ้างอิง กลุ่มปฐมภูมิ (Primary Group) กลุ่มทุติยภูมิ (Secondary Group) กลุ่มอ้างอิง (Reference Group)

7 7 บทบาทของผู้มีส่วนร่วมต่อการตัดสินใจซื้อของครอบครัว - ใคร เป็นผู้ริเริ่มการซื้อ ? - ใคร เป็นผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ? - ใคร เป็นผู้ทำการตัดสินใจซื้อ ? - ใคร เป็นผู้ซื้อ ? - ใคร เป็นผู้ใช้ ? บทบาทการตัดสินใจซื้อของครอบครัว

8 8 ปัจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Forces) แรงจูงใจ (Motivation) การรับรู้ (Perception) การเรียนรู้ (Learning) บุคลิกภาพ (Personality) ทัศนคติ (Attitude)

9 9 ระดับที่ 1 ความต้องการของร่างกาย (Physiological Needs) ระดับที่ 2 ความต้องการความปลอดภัย และมั่นคง (Safety Needs) ระดับที่ 3 ความต้องการทางสังคม (Social Needs) ระดับที่ 4 ความต้องการการยกย่อง (Esteem Needs) ระดับที่ 5 ความต้องการบรรลุเป้าหมายในชีวิต (Self – actualization Needs) ทฤษฎีแรงจูงใจของ Maslow

10 10 การรับรู้ (Perception) เลือกสนใจ (Selective Attention) เลือกตีความ (Selective Distortion) เลือกจดจำ (Selective Retention) Perception

11 11 การเรียนรู้ (Learning) ทฤษฎีแรงกระตุ้นและการตอบสนอง แรงกระตุ้น (Drive) สัญญาณ (Cue) การตอบสนอง (Response) สิ่งสนับสนุน (Re Enforcement)

12 12 บุคลิกภาพ (Personality) PSYCHOANALYTIC Theories OF Personality อิด (Id) ซุปเปอร์อีโก้ (Superego) อีโก้ (Ego)

13 13 Self Concept Theories 1. Actual Self- Concept 2. Ideal Self – Concept 3. Other Self - Concept Self Concept Theories

14 14 Life Style A=Activities I =Interest O=Opinion

15 15 ข่าวสาร ข้อมูล ข่าวสาร ข้อมูล (Information) 1. ข่าวสาร และข้อมูลเพื่อการค้า (Commercial Sources) 2. ข่าวสาร และข้อมูลทั่วไป (Social Sources)

16 16 ปัจจัยด้านสถานการณ์  ซื้อเมื่อไร (When consumers buy.)  ซื้อที่ไหน (Where consumers buy.)  ซื้อทำไม (Why consumers buy.)  ซื้ออย่างไร (How consumers buy.)  เงื่อนไขอื่นๆ (Condition Under Which Consumer Buy.)

17 17 รูปแบบของการตัดสินใจซื้อ ซื้อสินค้า รูปแบบของการตัดสินใจซื้อ (Type of buying) 1. การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการที่คุ้นเคย 2. การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการที่ไม่คุ้นเคย 3. การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการที่ไม่คุ้นเคย อย่างมาก ผู้บริโภค สินค้า


ดาวน์โหลด ppt 1 บทที่ 4. 2 กระบวนการตัดสินใจซื้อ (Buying Decision Process) ข่าวสาร ข้อมูล (Information) ปัจจัยด้าน สถานการณ์ (Situation Factors) ปัจจัยทางสังคม (Social.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google