งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชาสัมพันธ์ห้องสมุด อย่างมืออาชีพ รัชนี วงศ์สุมิตร ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชาสัมพันธ์ห้องสมุด อย่างมืออาชีพ รัชนี วงศ์สุมิตร ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๑."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชาสัมพันธ์ห้องสมุด อย่างมืออาชีพ รัชนี วงศ์สุมิตร ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๑

2 ความหมายของการ ประชาสัมพันธ์ (1) “ การประชาสัมพันธ์ เป็นเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับชื่อเสียง เป็นผลที่เกิดจาก การกระทำของเรา คำพูดของเรา และ เป็นเรื่องที่ผู้อื่นพูดถึงเรา ทักษะการ ประชาสัมพันธ์หมายถึงกฎเกณฑ์ในการ ที่จะรักษาชื่อเสียงโดยมีวัตถุประสงค์ใน การที่จะได้รับความเข้าใจที่ดี การได้รับ ความสนับสนุน การมีอิทธิพลเหนือ ความคิดและการกระทำ ” สถาบันการประชาสัมพันธ์แห่งสหราชอาณาจักร ( The British Institute of Public Relations )

3 ความหมายของการ ประชาสัมพันธ์ (2) “ การประชาสัมพันธ์เป็นภาระหน้าที่ของฝ่าย บริหารในการสร้างและดำรงไว้ซึ่งการ ติดต่อสื่อสารร่วมกันทั้งสองฝ่ายเพื่อให้เกิดการ ยอมรับและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและ กลุ่มประชาชนเป้าหมาย เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการปัญหาหรือประเด็น ช่วยให้ฝ่ายบริหาร ติดตามและสามารถตอบสนองต่อประชามติ สามารถแยกแยะและให้ความสำคัญต่อการ จัดการผลประโยชน์และผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก การเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการใช้ผลประโยชน์นั้น นอกจากนี้ยังช่วยในการเตือนให้ระบบสังคม ทราบแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน อนาคต โดยการใช้การวิจัยและเทคนิคการ สื่อสารที่มีจริยธรรมเป็นเครื่องมือ ” Rex F. Harlow ผู้ก่อตั้งสมาคมการประชาสัมพันธ์แห่ง อเมริกา (Public Relations Society of America : PRSA)

4 ความหมายของการ ประชาสัมพันธ์ (3)

5 วัตถุประสงค์ของการ ประชาสัมพันธ์ ด้านความรู้ความ เข้าใจ (Knowledge/Co gnitive) ด้านความรู้สึก (Affective) ด้านพฤติกรรม (Practice/Beha vioral) ภาพลักษณ์ ( Image) : เป็นการรับรู้ของ ผู้บริโภคเกี่ยวกับ องค์กรทั้งหมด โดยองค์กร เปรียบเสมือนคน ซึ่งย่อมมี บุคลิกภาพและ ภาพลักษณ์ที่ แตกต่างกัน (Patricia M. Anderson)

6 ลักษณะวัตถุประสงค์ที่ดี Realistic Credible Specific Acceptable

7 กระบวนการในการ ประชาสัมพันธ์ 1. การวิจัยหรือการหาข้อมูล (Research or Fact- finding) 2. การวางแผน (Planning) 3. การติดต่อสื่อสารหรือการ ปฏิบัติการ (Communication or Action) 4. การประเมินผล (Evaluation)

8 การวิจัยหรือการหาข้อมูล (Research or Fact- finding) ปัญหาที่ห้องสมุดกำลังเผชิญในปัจจุบัน เป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้น 1….. 2… 3…. 4……

9 กลุ่มเป้าหมายในการ ประชาสัมพันธ์ ใครคือกลุ่มเป้าหมายในการ ประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด - แบ่งตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ - แบ่งตามทัศนคติ - แบ่งตามการจัดองค์กร - แบ่งตามพฤติกรรม

10 ความพร้อมของการ ให้บริการของห้องสมุด การให้บริการพื้นฐาน การให้บริการพิเศษ กิจกรรมเพื่อผู้ใช้บริการ เทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้าด้วยตนเอง ฯลฯ

11 การสร้างสารเพื่อการ ประชาสัมพันธ์ PR Objectives 1 Message exposure 2 Accurate dissemination of the message 3 Acceptance of the message 4 Attitude change 5 Change in overt behavior

12 สื่อที่ใช้ในการ ประชาสัมพันธ์ Print Media –Newspaper –Brochure –……. Spoken Media –Radio/TV/Film –Motion picture –……… New Media –Internet –………………..

13 การเลือกใช้สื่อเพื่อการ ประชาสัมพันธ์ 1. ใครคือกลุ่มเป้าหมายของการประชาสัมพันธ์ใน ประเด็นนั้นๆ ของหน่วยงาน 2. กลุ่มคนเหล่านั้นมีความเชื่อถือต่อสื่อต่างๆ ใน ระดับใด 3. กำหนดเวลาที่หน่วยงานต้องการให้ข่าวสารการ ประชาสัมพันธ์ไปถึง กลุ่มเป้าหมายและเวลาที่หน่วยงานต้องการให้ กลุ่มเป้าหมายตอบกลับมา 4. งบประมาณที่ตั้งไว้สำหรับการดำเนินงานใน ครั้งนี้มีจำนวนเท่าใด

14 การเลือกใช้สื่อเพื่อการ ประชาสัมพันธ์ ( ต่อ ) 1. สื่อใดสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง กว้างขวางและครอบคลุมมากที่สุดภายใต้ ค่าใช้จ่ายที่ต่ำสุด 2. ในบรรดาสื่อเหล่านั้น สื่อใดที่มีความ น่าเชื่อถือสูงสุด และจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็น จำนวนเท่าใด 3. สื่อใดที่สามารถวางใจได้ว่าจะสามารถส่ง สารไปถึงผู้รับสารได้แน่นอนภายใต้เวลาที่ เหมาะสมและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด 4. การประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ถ้าต้องการให้เกิด ประสิทธิผลมากที่สุดจะสามารถใช้สื่อ เพียงสื่อ เดียวหรือต้องใช้สื่อผสม หากต้องใช้สื่อผสมจะใช้ สื่อใดกับสื่อใด

15 วิธีการสร้างการมีส่วนร่วม การสร้างบรรยากาศ – มุมนักอ่าน – มุมเสวนา การจัดกิจกรรมพิเศษ – การตอบปัญหา – การวิจารณ์หนังสือชิงรางวัล – สิทธิพิเศษสำหรับหนอนหนังสือ..................................

16 การประเมินผลการ ประชาสัมพันธ์ ประเมินจากจำนวนผู้ใช้บริการ ประเมินตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

17 การเตรียมความพร้อมให้ บุคลากร การประชาสัมพันธ์ เป็นเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับชื่อเสียง เป็นผลที่เกิดจากการกระทำของเรา คำพูดของเรา และเป็นเรื่องที่ผู้อื่นพูดถึง เรา ทักษะการประชาสัมพันธ์หมายถึง กฎเกณฑ์ในการที่จะรักษาชื่อเสียงโดยมี วัตถุประสงค์ในการที่จะได้รับความ เข้าใจที่ดี การได้รับความสนับสนุน การ มีอิทธิพลเหนือความคิดและการกระทำ

18 คำถามที่ต้องการคำตอบ ? การใช้ห้องสมุดเป็นปัญหา หรือ ปัญหาของคนปัจจุบันคือขาด การรักการอ่าน


ดาวน์โหลด ppt การประชาสัมพันธ์ห้องสมุด อย่างมืออาชีพ รัชนี วงศ์สุมิตร ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google