งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของการส่งเสริมการตลาด การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ “ กระบวนงานทางด้านการสื่อ สารการตลาดระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขายและผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการซื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของการส่งเสริมการตลาด การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ “ กระบวนงานทางด้านการสื่อ สารการตลาดระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขายและผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการซื้อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความหมายของการส่งเสริมการตลาด การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ “ กระบวนงานทางด้านการสื่อ สารการตลาดระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขายและผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการซื้อ เพื่อให้ข้อมูล ชักจูงใจ หรือตอกย้ำเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์และตรายี่ห้อ รวมทั้งเพื่อให้เกิดอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความเชื่อ ทัศนคติ ความรู้สึกและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ” PricePlace Product

3 ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mixs) ตลาดเป้าหมาย การโฆษณา (Advertising) การส่งเสริม การขาย (Sales Promotion) การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) การตลาด เหตุการณ์พิเศษ (Event Marketing)

4 กระบวนการสื่อสาร ผู้ส่งสาร Sources ผู้ส่งสาร Sources เข้ารหัส Encoding เข้ารหัส Encoding ถอดรหัส Decoding ถอดรหัส Decoding ผู้รับสาร Receivers ผู้รับสาร Receivers ข่าวสาร Message ข่าวสาร Message สื่อ Medias สิ่งรบกวน Noise สิ่งรบกวน Noise ผลสะท้อนกลับ FeedBack ผลสะท้อนกลับ FeedBack การตอบสนอง Response การตอบสนอง Response

5 วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการตลาด 1. เพื่อสื่อข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย 1.1 เพื่อแจ้ง ข่าวสาร 1.2 เพื่อชักจูง 1.3 เพื่อตอกย้ำ ความทรงจำ

6 2. เพื่อเปลี่ยนลักษณะความต้องการของผู้บริโภค วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการตลาด Do D1 ราคา ปริมาณ 0 Do ปริมาณ ราคา 0 * โดยปกติความต้องการของผู้บริโภคจะสะท้อนออก มาในรูปเส้นอุปสงค์ (Demand Curve) D0 คือ เส้นอุปสงค์ก่อนการ ส่งเสริมการตลาด D1 คือ เส้นอุปสงค์เมื่อมีการ ส่งเสริมการตลาด ภาพที่ 2 การเปลี่ยนรูปเส้นอุปสงค์ ภาพที่ 3 การเปลี่ยนรูปเส้นอุปสงค์ใน ในลักษณะขยับขึ้นด้านบน ลักษณะเปลี่ยนความชันของเส้น

7 3. เพื่อใช้สอดคล้องกับส่วนประสมทางการตลาดอื่นๆ วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการตลาด การส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทาง การจัด จำหน่าย วงจรชีวิต ผลิตภัณฑ์ อื่นๆ

8 ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด 1. ลักษณะของตลาดเป้าหมาย (Nature of Target Market) 1.1 ประเภทของลูกค้า (Type of Customer) 1.2 การกระจายตัวตามขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของตลาด (Concentration and Geographic Scope of Marketing) 1.3 ระดับความสนใจในการซื้อสินค้า (Readiness to Buy) 1. ลักษณะของตลาดเป้าหมาย (Nature of Target Market) 1.1 ประเภทของลูกค้า (Type of Customer) 1.2 การกระจายตัวตามขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของตลาด (Concentration and Geographic Scope of Marketing) 1.3 ระดับความสนใจในการซื้อสินค้า (Readiness to Buy) 2. ลักษณะของผลิตภัณฑ์ (Nature of Product) 2.1 ลักษณะความเฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อลูกค้า (Degree of Customization) 2.2 มูลค่าต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ (Unit Value) 2. ลักษณะของผลิตภัณฑ์ (Nature of Product) 2.1 ลักษณะความเฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อลูกค้า (Degree of Customization) 2.2 มูลค่าต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ (Unit Value)

9 ระดับความสนใจในการซื้อสินค้ามี 6 ระดับ (Hierarchy of Effects ) ขั้นรับรู้ (Awareness) ขั้นมีความรู้ในตัวผลิตภัณฑ์ (Knowledge) ขั้นสนใจหรือชอบในตัวผลิตภัณฑ์ (Liking) ชั้นชื่นชอบมากกว่าผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง (Preference) ขั้นถูกชักจูงใจให้ซื้อผลิตภัณฑ์ (Conviction) ขั้นซื้อผลิตภัณฑ์ (Purchase)

10 ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด 3. วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) 1. ขั้นแนะนำ (Introduction Stage) 2. ขั้นเจริญเติบโต (Growth Stage) 3. ขั้นเจริญเติบโต เต็มที่ (Maturity Stage) 4. ขั้นตกต่ำ (Decline Stage) 4. งบประมาณ (Funds)

11 การจัดสรรงบประมาณสำหรับการส่งเสริมการตลาด 3. กำหนดตามเงินทุนที่มีอยู่ (All Available Funds) - ตามขนาดขององค์กร 4. กำหนดตามวัตถุประสงค์ และงานที่ทำ (Task and Objectives) 1. กำหนดตามยอดขาย (Relation to sales) - เปอร์เซ็นต่อยอดขาย - งบประมาณต่ำเกินไป 2. กำหนดตามคู่แข่งขัน (Relation to Competition) - ดูตามคู่แข่งขัน

12 การเลือกกลยุทธ์ผลักและดึง ผู้ผลิตผู้ค้าส่งผู้ค้าปลีกผู้บริโภค กลยุทธ์ผลัก ผู้ผลิตผู้ค้าส่งผู้ค้าปลีกผู้บริโภค กลยุทธ์ดึง กลยุทธ์ผลัก (Push Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่ผู้ผลิตใช้เครื่องมือการส่งเสริม การตลาด เพื่อผลักดันสินค้าผ่านคนกลาง ซึ่งส่วนใหญ่จะหากับผู้ค้าส่ง กลยุทธ์ดึง (Pull Strategy) เป็นกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดที่มุ่งเน้นไป ที่ผู้บริโภค กระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการสินค้านั้น ๆ Not e: Flow of Product Flow of Promotion

13 การสื่อสารการตลาดแบบครบเครื่อง ความหมายของการสื่อสารทางการตลาดแบบครบเครื่อง (Integrated Marketing Communication) คือกระบวนการพัฒนาระบบการสื่อสาร ด้วยการใช้เครื่องมือ การสื่อสารหลากหลายรูปแบบผสมผสานกันอย่างกลมกลืน และต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภครู้จัก เข้าใจ เปลี่ยนพฤติกรรม และมองเห็นคุณค่าของตรายี่ห้อ ตามที่นักการตลาดต้องการ

14 ลักษณะสำคัญของ IMC 1. IMC เป็นกระบวนการ (Process) 2. เป็นการสื่อสารเพื่อจูงใจ (Persuasive Communication) โดยใช้เครื่องมือหลายรูปแบบร่วมกัน 3. เป็นกระบวนการระยะยาว (Long run) และต่อเนื่อง (Continuity) 4. เป้าหมายเน้นที่พฤติกรรมที่ต้องการ (Desire Behavior) 5. เน้นทุกวิธีการสื่อสารตราสินค้า (All Sources of Brand Contact)


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของการส่งเสริมการตลาด การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ “ กระบวนงานทางด้านการสื่อ สารการตลาดระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขายและผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการซื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google