งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Training and Coaching Sales People การฝึกอบรมและพัฒนา พนักงานขาย Training and Coaching Sales People การฝึกอบรมและพัฒนา พนักงานขาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Training and Coaching Sales People การฝึกอบรมและพัฒนา พนักงานขาย Training and Coaching Sales People การฝึกอบรมและพัฒนา พนักงานขาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Training and Coaching Sales People การฝึกอบรมและพัฒนา พนักงานขาย Training and Coaching Sales People การฝึกอบรมและพัฒนา พนักงานขาย

2 MGEN313 Relationship of Training to Other Sales Management Functions Applicant qualifications Applicant qualifications Job Description Recruiting & Selection Orientation and Training Knowledge, Attitudes, Skills, and Habits Knowledge, Attitudes, Skills, and Habits Results Performance Appraisal Performance Appraisal Compensation

3 MGEN313 วัตถุประสงค์ในการ ฝึกอบรม  แนะนำสินค้าใหม่  ปฐมนิเทศ  กระตุ้นและจูงใจให้ทำในสิ่งที่ องค์กรต้องการ  ทบทวนผลการทำงานพร้อมเสนอ ทางแก้ไข  พัฒนาบุคลากร  แนะนำสินค้าใหม่  ปฐมนิเทศ  กระตุ้นและจูงใจให้ทำในสิ่งที่ องค์กรต้องการ  ทบทวนผลการทำงานพร้อมเสนอ ทางแก้ไข  พัฒนาบุคลากร

4 MGEN313 ผลประโยชน์ต่อบริษัทที่มี การฝึกอบรม  ลดอัตราการออกจาก งาน  ปรับปรุงสัมพันธภาพ กับลูกค้า  เพิ่มขวัญและกำลังใจ  ลดค่าใช้จ่าย  เพิ่มผลผลิต ( ยอดขาย )

5 MGEN313 การจัดวางแผนการ ฝึกอบรม  กำหนดวัตถุประสงค์และ เป้าหมาย  การจัดหัวข้อเรื่อง  การจัดโปรแกรม  สถานที่และอุปกรณ์  งบประมาณ  วิทยากร

6 MGEN313 หัวข้อการฝึกอบรม   นโยบายของบริษัทและคู่แข่ง   การชำระเงิน   minimum order   มัดจำ   การยกเลิกการสั่งซื้อ   การขนส่ง   ระยะเวลาการประกัน   การคืนสินค้า • Quotation • ความพึงพอใจของลูกค้า • การซื้อซ้ำ

7 MGEN313 หัวข้อการฝึกอบรม   ความรู้ด้านสินค้าหรือ บริการ   ลักษณะสินค้า   ราคา   วงการค้าขาย   บริการ

8 MGEN313   กระบวนการในการซื้อขาย   ทำไมลูกค้าจึงซื้อ   กระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า   ตระหนักปัญหา, ค้นหาข้อมูล, ประเมิน ทางเลือก, ซื้อ, ประเมินผลหลังการ ซื้อ   วิธีปิดการขาย   การซื้อขายในตลาดอุตสาหกรรม (Buying Center) หัวข้อการฝึกอบรม

9 MGEN313   ความรู้เรื่องลูกค้า -- ลูกค้าเก่า - ใหม่ B2B B2C   การซื้อครั้งแรก (New Task)   การซื้อซ้ำที่มีการแก้ไข (Modified Rebuy)   การซื้อซ้ำจากผู้ขายประจำ (Straight Rebuy)   ความรู้ทั่วไป หัวข้อการฝึกอบรม

10 MGEN313 หัวข้อการฝึกอบรม   กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับการขาย   การติดตั้ง   ตรวจสต๊อก   อบรมลูกค้า ตอบคำถามลูกค้า   ซ่อมหรือบริการ   ความรู้เกี่ยวกับบริษัทและองค์กร   การบริหารเวลา และเขตการขาย   การเสนอขาย

11 MGEN313 วิธีการฝึกอบรม  การฝึกอบรมรายบุคคล  On the job training  Self study  Research  Counseling

12 MGEN313 วิธีการฝึกอบรม  การฝึกอบรม เป็นกลุ่ม  Lecture  Panel Discussion  Role playing  Group Discussion  Case Study  Game method  การฝึกอบรม เป็นกลุ่ม  Practical Exercise  Demonstration  Video  Software  Presentation

13 MGEN313 Use of Training Materials

14 MGEN313 การพัฒนาพนักงาน ขาย  การเปลี่ยนเขตการทำงาน (Job Rotation)  การให้เข้าเรียน

15 MGEN313 Training: Selling Activities K nowledge A ttitudes S kills H abits K nowledge A ttitudes S kills H abits

16 MGEN313 ผู้ฝึกอบรม   เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมของบริษัท (Corporate staff trainers)   พนักงานขายรุ่นพี่ / ผู้บริหาร (Regular sales force personnel)   วิทยากรนอกบริษัท (Outside training specialists)

17 MGEN313 การประเมินผลการ ฝึกอบรม  พนักงานขายเป็นผู้ถูกประเมิน  วิทยากรเป็นผู้ถูกประเมิน  ผู้เข้าอบรม  สังเกตพฤติกรรม  แบบสอบถาม  ดูจากผลการทำงาน ( วัตถุประสงค์ )  มีการ Test ก่อนและหลัง


ดาวน์โหลด ppt Training and Coaching Sales People การฝึกอบรมและพัฒนา พนักงานขาย Training and Coaching Sales People การฝึกอบรมและพัฒนา พนักงานขาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google