งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เลือกหน่วยงาน องค์การ สถาบัน หา Product or Service ของหน่วยงานที่เลือก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เลือกหน่วยงาน องค์การ สถาบัน หา Product or Service ของหน่วยงานที่เลือก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เลือกหน่วยงาน องค์การ สถาบัน หา Product or Service ของหน่วยงานที่เลือก

2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์และ กระบวนการทางการตลาด 1. การวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบ ทางการแข่งขัน 2. สภาพแวดล้อมทางการตลาด 3. การตลาดผู้บริโภค การตลาดธุรกิจ

3 กลยุทธ์ การสร้างลูกค้า การดึงดูด และ การรักษาลูกค้า Competitive Marketing Strategies Brand Building Strategy CRM Strategy

4 กลยุทธ์ทาง การตลาด

5 การตัดสินใจของนักการ ตลาด 1. Consumer Markets 2. Business Markets 3. Global Markets 4. Nonprofit and governmental markets

6 STP marketing ระมัดระวังการใช้จ่าย การตัดสินใจซื้อที่ให้คุณค่าเพิ่มที่เหนือกว่า มีความอ่อนไหวต่อราคามากขึ้น

7 STP marketing

8 Market segmentation and targeting

9 STP marketing

10 SWOT Analysis เป็นการจัดทำแผนกลยุทธ์วิธีหนึ่งซึ่งจะ ช่วยให้องค์กรทราบถึงสถานภาพของ องค์กร อันจะทำให้สามารถกำหนด เป้าหมายได้อย่างถูกต้องและประสบ ความสำเร็จ โดยวิเคราะห์จาก สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อม ภายนอก 4 ประเด็น คือ

11 ปัจจัยภายในองค์กร S – Strength W – Weakness

12 ปัจจัยภายนอกองค์กร O – Opportunity T – Threat

13 S อ. สาทิศ อินทรกำแหง ผู้นำแพทย์ทางเลือกและการรักษาแบบ ผสมผสาน Course ชีวจิตร ราคาประหยัดให้ความรู้สึกคุ้มค่า

14 W กรอบเนื้อหาของนิตยสารชีวจิตร ความสวยงาม เช่น กระดาษ Logo A/W

15 O คนป่วยผู้สูงอายุมีจำนวนมากยิ่งขึ้น กระแสสุขภาพมาแรงทุกวัยสนใจ การดูแลตนเองแบบองค์รวมเป็นแนวคิดใหม่ที่ทันสมัย

16 T ทางเลือกข้อมูลมีมากขึ้น เวลาคนอ่านน้อยลง คนมักเห่อตามกระแส การแพทย์ทางเลือกยังไม่ได้รับการส่งเสริม

17 S Multimedia and graphic

18 w Management / Discipline Outdated Regulation

19 O Strong government support Strong regional and global alliances

20 T Lower Labor cost countries

21 กลุ่มเป้าหมายมีความใกล้เคียงกัน การเสนอสินค้าหรือข้อเสนอที่ดีกว่า หรือเหนือกว่าคู่แข่ง

22 การสร้างตลาด (Build Market) ประเภทของสินค้า ขนาดตลาด คู่แข่ง กลยุทธ์การสร้างตลาดเป็นสิ่งที่ต้อง ใช้เวลาและเงินตราและ ความพยายามโดยเริ่มตั้งแต่การ พัฒนาความต้องการของ ลูกค้า และพยายามทำให้เขาซื้อ สินค้าของเรา และอยู่กับเรา ตลอดไป

23 กลยุทธ์สำหรับ Build Market

24 กลยุทธ์ การสื่อสาร IMC Marketing communication mix Push and Pull strategy

25 ส่วนประสมการสื่อสาร การตลาด Advertising Sales Promotion Personal Selling Public relations and Publicity Direct Marketing

26 Push & Pull Strategy ผู้ผลิต Business market ผู้บริโภค ผู้ผลิต Business market ผู้บริโภค เครื่องมือสื่อสารการตลาด เครื่องมือสื่อสารการตลาดของผู้ผลิต เครื่องมือสื่อสารการตลาด


ดาวน์โหลด ppt เลือกหน่วยงาน องค์การ สถาบัน หา Product or Service ของหน่วยงานที่เลือก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google