งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 1 การตลาดในศตวรรษที่ 21 อ.ปั้น จูฑศฤงค์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 1 การตลาดในศตวรรษที่ 21 อ.ปั้น จูฑศฤงค์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 1 การตลาดในศตวรรษที่ 21 อ.ปั้น จูฑศฤงค์

2 Defining Marketing ศิลปะของการขายสินค้า
การรู้จักและเข้าใจลูกค้าได้เป็นอย่างดี เพื่อการจัดสินค้าและบริการที่เหมาะสม การตลาดไม่ใช่การขาย แต่เป็นศิลปะในการเพิ่มยอดขายให้มากขึ้น

3 What is “Market” ตลาดคือ สถานที่ที่ผู้ซื้อและผู้ขายมาชุมนุมกันเพื่อซื้อขายสินค้า ผู้ขายเป็นผู้ก่อให้เกิดอุตสาหกรรม ผู้ซื้อเป็นผู้ก่อให้เกิดตลาด

4 ประเภทของตลาด ตลาดแบ่งออกเป็น 5 ประเภทด้วยกันคือ
ตลาดทรัพยากร (Resource Market) ตลาดผู้ผลิต (Manufacture Market) ตลาดคนกลาง (Intermediary Market) ตลาดผู้บริโภค (Consumer Market) ตลาดรัฐบาล (Government Market) *โดยแต่ละตลาดมีการซื้อขายซึ่งกันและกัน

5 งานทางการตลาด (Marketing Tasks)
ระยะเริ่มต้นดำเนินธุรกิจ (Entrepreneurial marketing) ระยะที่สองเมื่อกิจการเล็กๆประสบความสำเร็จ (Formulated marketing) ระยะสามเมื่อกิจการใหญ่โตขึ้น (Intrepreneurial marketing)

6 การใช้การตลาดเพื่อเพิ่มคุณค่าสินค้า
นักการตลาดสามารถเพิ่มคุณค่าเพื่อลูกค้าได้หลายทาง ได้แก่ เพิ่มประโยชน์ ลดต้นทุน เพิ่มประโยชน์และลดต้นทุน เพิ่มประโยชน์ให้มากกว่าการเพิ่มต้นทุน ลดประโยชน์ให้น้อยกว่าการลดต้นทุน Value=Benefit/Cost

7 สภาพแวดล้อมทางการตลาด (Marketing Environment)
การแข่งขันเป็นหนึ่งในสภาพแวดล้อมที่นักการตลาดดำเนินอยู่ สภาพแวดล้อมทางการตลาดประกอบด้วย สภาพแวดล้อมในการดำเนินงาน (Task Environment สภาพแวดล้อมอย่างกว้างๆ (Broad Environment)

8 สภาพแวดล้อมในการดำเนินงาน (Task Environment)
ประกอบด้วยบุคคลที่อยู่รายรอบกิจการ เกี่ยวข้องกับการผลิต การจัด จำหน่าย การส่งเสริมการตลาด M  A  W  R  C

9 สภาพแวดล้อมอย่างกว้างๆ (Broad Environment)
สภาพแวดล้อมทางด้านประชากรศาสตร์ (Demographic Environment) สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (Economic Environment) สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ (Natural Environment) สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี (Technological Environment) สภาพแวดล้อมทางการเมืองและทางกฎหมาย (Political-legal Environment) สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม (Social-cultural Environment)

10 ช่องทางการตลาด (Marketing Channel)
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร (Communication Channels) ช่องทางการจัดจำหน่าย (Distribution Channels) ช่องทางการบริการ (Service Channels) *นักการตลาดจะต้องเลือกส่วนผสมที่ดีที่สุดสำหรับช่องทางต่างๆเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Target Market)

11 4P’s versus 4C’s 4P’s Product Price Place Promotion 4C’s
Customer Solution Customer Cost Convenience Communication

12 แนวคิดในการดำเนินงานด้านการตลาด
แนวคิดการผลิต (Production concept)—Economy of Scale แนวคิดผลิตภัณฑ์ (Product concept)—Product improvement แนวคิดการขาย (Selling concept)—Maximize distribution แนวคิดการตลาด (Marketing concept)—Customer oriented แนวคิดด้านลูกค้า (Customer concept)—Customer loyalty แนวคิดการตลาดเพื่อสังคม (Societal marketing concept)—Societal thoughts

13 การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและการตลาด
ลูกค้า—More product choices ผู้ผลิต—More competition ร้านปลีกที่มีหน้าร้าน—Competition from bigger retailers and internet direct sales

14 การตอบสนองและปรับตัวของบริษัทกับการเปลี่ยนแปลง
Reengineering Outsourcing E-commerce Benchmarking Alliances Partner-Suppliers Market-centered Global and local Decentralized

15 Q & A

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26


ดาวน์โหลด ppt Chapter 1 การตลาดในศตวรรษที่ 21 อ.ปั้น จูฑศฤงค์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google