งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 1 การตลาดในศตวรรษที่ 21 อ. ปั้น จูฑศฤงค์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 1 การตลาดในศตวรรษที่ 21 อ. ปั้น จูฑศฤงค์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 1 การตลาดในศตวรรษที่ 21 อ. ปั้น จูฑศฤงค์

2 Defining Marketing  ศิลปะของการขายสินค้า  การรู้จักและเข้าใจลูกค้าได้เป็นอย่างดี เพื่อการจัด สินค้าและบริการที่เหมาะสม  การตลาดไม่ใช่การขาย แต่เป็นศิลปะในการเพิ่ม ยอดขายให้มากขึ้น

3 What is “Market”  ตลาดคือ สถานที่ที่ผู้ซื้อและผู้ขายมาชุมนุมกันเพื่อซื้อ ขายสินค้า  ผู้ขายเป็นผู้ก่อให้เกิดอุตสาหกรรม ผู้ซื้อเป็นผู้ก่อให้เกิด ตลาด

4 ประเภทของตลาด ตลาดแบ่งออกเป็น 5 ประเภทด้วยกันคือ  ตลาดทรัพยากร (Resource Market)  ตลาดผู้ผลิต (Manufacture Market)  ตลาดคนกลาง (Intermediary Market)  ตลาดผู้บริโภค (Consumer Market)  ตลาดรัฐบาล (Government Market) * โดยแต่ละตลาดมีการซื้อขายซึ่งกันและกัน

5 งานทางการตลาด (Marketing Tasks)  ระยะเริ่มต้นดำเนินธุรกิจ (Entrepreneurial marketing)  ระยะที่สองเมื่อกิจการเล็กๆประสบความสำเร็จ (Formulated marketing)  ระยะสามเมื่อกิจการใหญ่โตขึ้น (Intrepreneurial marketing)

6 การใช้การตลาดเพื่อเพิ่มคุณค่า สินค้า นักการตลาดสามารถเพิ่มคุณค่าเพื่อลูกค้าได้ หลายทาง ได้แก่  เพิ่มประโยชน์  ลดต้นทุน  เพิ่มประโยชน์และลดต้นทุน  เพิ่มประโยชน์ให้มากกว่าการเพิ่มต้นทุน  ลดประโยชน์ให้น้อยกว่าการลดต้นทุน Value=Benefit/Cost Value=Benefit/Cost

7 สภาพแวดล้อมทางการตลาด (Marketing Environment) การแข่งขันเป็นหนึ่งในสภาพแวดล้อมที่นักการ ตลาดดำเนินอยู่ สภาพแวดล้อมทางการตลาดประกอบด้วย  สภาพแวดล้อมในการดำเนินงาน (Task Environment  สภาพแวดล้อมอย่างกว้างๆ (Broad Environment)

8 สภาพแวดล้อมในการดำเนินงาน (Task Environment) ประกอบด้วยบุคคลที่อยู่รายรอบกิจการ เกี่ยวข้อง กับการผลิต การจัด จำหน่าย การส่งเสริมการตลาด M  A  W  R  C M  A  W  R  C

9 สภาพแวดล้อมอย่างกว้างๆ (Broad Environment)  สภาพแวดล้อมทางด้านประชากรศาสตร์ (Demographic Environment)  สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (Economic Environment)  สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ (Natural Environment)  สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี (Technological Environment)  สภาพแวดล้อมทางการเมืองและทางกฎหมาย (Political-legal Environment)  สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม (Social-cultural Environment)

10 ช่องทางการตลาด (Marketing Channel)  ช่องทางการติดต่อสื่อสาร (Communication Channels)  ช่องทางการจัดจำหน่าย (Distribution Channels)  ช่องทางการบริการ (Service Channels) * นักการตลาดจะต้องเลือกส่วนผสมที่ดีที่สุด สำหรับช่องทางต่างๆเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้า เป้าหมาย (Target Market)

11 4P’s versus 4C’s 4P’s  Product  Price  Place  Promotion 4C’s  Customer Solution  Customer Cost  Convenience  Communication

12 แนวคิดในการดำเนินงานด้าน การตลาด  แนวคิดการผลิต (Production concept)—Economy of Scale  แนวคิดผลิตภัณฑ์ (Product concept)—Product improvement  แนวคิดการขาย (Selling concept)—Maximize distribution  แนวคิดการตลาด (Marketing concept)—Customer oriented  แนวคิดด้านลูกค้า (Customer concept)—Customer loyalty  แนวคิดการตลาดเพื่อสังคม (Societal marketing concept)— Societal thoughts

13 การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและ การตลาด  ลูกค้า —More product choices  ผู้ผลิต —More competition  ร้านปลีกที่มีหน้าร้าน —Competition from bigger retailers and internet direct sales

14 การตอบสนองและปรับตัวของบริษัท กับการเปลี่ยนแปลง  Reengineering  Outsourcing  E-commerce  Benchmarking  Alliances  Partner-Suppliers  Market-centered  Global and local  Decentralized

15 Q & A

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26


ดาวน์โหลด ppt Chapter 1 การตลาดในศตวรรษที่ 21 อ. ปั้น จูฑศฤงค์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google