งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างสื่อ สิ่งพิมพ์. การ วิเคราะห์ การ ออกแบบ การพัฒนา การ นำไปใช้ การ ประเมินผล การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ตามแนวคิด ADDIE MODEL.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างสื่อ สิ่งพิมพ์. การ วิเคราะห์ การ ออกแบบ การพัฒนา การ นำไปใช้ การ ประเมินผล การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ตามแนวคิด ADDIE MODEL."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างสื่อ สิ่งพิมพ์

2 การ วิเคราะห์ การ ออกแบบ การพัฒนา การ นำไปใช้ การ ประเมินผล การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ตามแนวคิด ADDIE MODEL

3 1. Analysis: ขั้นตอนการวิเคราะห์ ผู้ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์จะต้องคำนึงถึง หลักสูตรการเรียนการสอนแบบที่ทันสมัย ลักษณะ เนื้อหาวิชา วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน กลุ่มเป้าหมาย การเลือกสื่อที่นำมาใช้ในการ นำเสนอ ความเหมาะสมของบทเรียนกับผู้เรียน รวมถึงบทเรียนต้องใช้งานง่าย

4 2. Design : ขั้นตอนการออกแบบ - ทอนความคิด (Elimination of Ideas) - วิเคราะห์งานและแนวความคิด (Task and Concept Analysis) - ออกแบบบทเรียนขั้นแรก (Preliminary Lesson Description) - ประเมินและแก้ไขการออกแบบ (Evaluation and Revision of the Design)

5 3. Development : ขั้นการพัฒนา เป็นการนำเสนอลำดับขั้นโครงสร้าง ของสื่อสิ่งพิมพ์ ผังงานทำหน้าที่เสนอข้อมูล เกี่ยวกับเอกสาร เช่น อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อ ผู้เรียนไม่เข้าใจเนื้อหา หรือเมื่อไหร่จะมีการ จบบทเรียน และการเขียนผังงานขึ้นอยู่กับ ประเภทของบทเรียนด้วย

6 4. Implementation : ขั้นตอนการ นำไปใช้ เป็นขั้นตอนการการนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ที เป็นความจริง รวมทั้งสื่อในรูปแบบภาพประกอบต่างๆ ที่อยู่ในสิ่งพิมพ์ต่างๆ นำเสนอข้อความและรูปแบบ ต่างๆ เหล่านี้เป็นไปอย่างเหมาะสม

7 5. Evaluation : ขั้นการประเมินผล บทเรียนและเอกสารประกอบทั้งหมดควร ที่จะได้รับการประเมิน โดยเฉพาะการประเมินการ ทำงานของบทเรียน ในส่วนของการนำเสนอนั้น ควรจะทำการประเมินจากผู้เรียนว่ามีความพึง พอใจมากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้นำไปแก้ไข พัฒนาต่อไป

8 นางสาวอุไรพร โสภาคำ 541121123 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt การสร้างสื่อ สิ่งพิมพ์. การ วิเคราะห์ การ ออกแบบ การพัฒนา การ นำไปใช้ การ ประเมินผล การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ตามแนวคิด ADDIE MODEL.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google