งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลิมิตของ ฟังก์ชัน ต่อไป. ลิมิตเป็นพื้นฐานสำคัญใน การศึกษาแคลคูลัสจึงควร ทำความเข้าใจลิมิตให้ ชัดเจนดังตัวอย่าง จากฟังก์ชัน y = x + 4 ซึ่งมี x เป็นตัวแปรอิสระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลิมิตของ ฟังก์ชัน ต่อไป. ลิมิตเป็นพื้นฐานสำคัญใน การศึกษาแคลคูลัสจึงควร ทำความเข้าใจลิมิตให้ ชัดเจนดังตัวอย่าง จากฟังก์ชัน y = x + 4 ซึ่งมี x เป็นตัวแปรอิสระ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลิมิตของ ฟังก์ชัน ต่อไป

2 ลิมิตเป็นพื้นฐานสำคัญใน การศึกษาแคลคูลัสจึงควร ทำความเข้าใจลิมิตให้ ชัดเจนดังตัวอย่าง จากฟังก์ชัน y = x + 4 ซึ่งมี x เป็นตัวแปรอิสระ และ y หรือ f(x) เป็นตัวแปรตาม จะเห็นได้ว่า ถ้าให้ x มีค่าเข้า ใกล้ค่าใดค่าหนึ่งอย่างเช่น 3 เขียนแทนด้วย x  3 จะทำให้ y = f(x) เข้าใกล้ 7 ซึ่งเขียนแทนด้วย f(x)  7 พิจารณา x  3 จะมี เข้าใกล้ 3 ทางซ้าย เขียนแทนด้วย x  3 - เข้าใกล้ 3 ทางขวา เขียนแทนด้วย x  3 + ต่อไป

3 3 7 4 x3-x3- x3+x3+ เข้าใกล้ 7 ทางซ้าย เข้าใกล้ 7 ทางขวา จาก กราฟจะ ได้ = = 7 ถ้าให้ x และ L เป็นจำนวน จริง f(x) เข้าใกล้ L เมื่อ x เข้าใกล้ a เขียนแทนด้วย สรุ ป นั่นคือ ก็ ต่อเมื่อ ต่อไป

4 ทฤษฎีเกี่ยวกับลิมิตจะช่วยใน การหาค่าลิมิตได้ง่ายขึ้น โดย ไม่จำเป็นต้องเขียนกราฟของ ฟังก์ชัน ซึ่งนักเรียนทุกคน จำเป็นต้องเรียนรู้และท่องจำ ทฤษฎีให้ได้และใช้ให้เป็น

5 ถ้าให้ a และ c เป็นจำนวนจริงใดๆ แล้ว เช่ น ต่อไป

6 ถ้าให้ a เป็นจำนวนจริงใดๆ แล้ว เช่ น ต่อไป

7 ถ้าให้ a เป็นจำนวนจริงใดๆ และ n เป็นจำนวนเต็มบวก แล้ว เช่ น ต่อไป

8 เช่ น ต่อไป

9 เช่ น ต่อไป

10 เช่ น ต่อไป

11 เช่ น ต่อไป

12 เช่ น ต่อไป

13 เช่ น ต่อไป

14 1. ข้อควรระวังในการ ใช้ทฤษฎีที่ 9 จะใช้ หาลิมิต ก็ต่อเมื่อ หาค่าได้ และ หาค่าได้และไม่เท่ากับ 0 2. หาค่าได้ และไม่เท่ากับ 0 และ = 0 จะได้ หาค่าไม่ได้ ต่อไป

15 3. ข้อควรระวังในการ ใช้ทฤษฎีที่ 9 หาค่าได้ และเท่ากับ 0 หาค่าได้และเท่ากับ 0 จะเรียก ว่า รูปแบบไม่กำหนด ลิมิตอาจจะหาค่าได้หรือไม่ได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของฟังก์ชัน ต้อง เปลี่ยนรูปแบบของฟังก์ชัน ใหม่ ดังตัวอย่าง ต่อไป

16 รูปแบบไม่ กำหนด ต้อง รูปของฟังก์ชัน ใหม่ ใช้วิธี ผลต่าง กำลังสอง A 2 - b 2 = (A- B)(A+B)

17 รูปแบบไม่ กำหนด ต้อง รูปของฟังก์ชัน ใหม่ ใช้วิธี แยกตัว ประกอบพหุ นาม

18 รูปแบบไม่ กำหนด ต้อง รูปของฟังก์ชัน ใหม่ ใช้วิธี สังยุค หรือคอนจูเกต

19


ดาวน์โหลด ppt ลิมิตของ ฟังก์ชัน ต่อไป. ลิมิตเป็นพื้นฐานสำคัญใน การศึกษาแคลคูลัสจึงควร ทำความเข้าใจลิมิตให้ ชัดเจนดังตัวอย่าง จากฟังก์ชัน y = x + 4 ซึ่งมี x เป็นตัวแปรอิสระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google