งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของความสัมพันธ์ (Relation) ความสัมพันธ์ คือ เซตของคู่ อันดับ (ordered pairs) เซตตัวหน้าทุกตัวของคู่อันดับ ของความสัมพันธ์ เรียกว่า โดเมน (domain)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของความสัมพันธ์ (Relation) ความสัมพันธ์ คือ เซตของคู่ อันดับ (ordered pairs) เซตตัวหน้าทุกตัวของคู่อันดับ ของความสัมพันธ์ เรียกว่า โดเมน (domain)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหมายของความสัมพันธ์ (Relation) ความสัมพันธ์ คือ เซตของคู่ อันดับ (ordered pairs) เซตตัวหน้าทุกตัวของคู่อันดับ ของความสัมพันธ์ เรียกว่า โดเมน (domain) เซตตัวหลังทุกตัวของคู่อันดับ ของความสัมพันธ์ เรียกว่า พิสัย (range)

2 ตัวอ ย่าง วิธีทำ domain คือ เซตตัวหน้าทุกตัวของคู่ อันดับ ดังนั้น domain คือ {1994, 1995, 1996, 1997, 1998} range คือ เซตตัวหลังทุกตัวของคู่ อันดับ ดังนั้น range คือ {56.21, 51.00, 47.70, 42.78, 39.43} จงหา domain และ range ของ relation {(1994, 56.21), (1995, 51.00), (1996, 47.70), (1997, 42.78), (1998, 39.43)}

3 ฟังก์ชัน คือ ความสัมพันธ์ชนิดที่ไม่มีตัว หน้าของคู่อันดับซ้ำกัน ความหมายของฟังก์ชัน ( Function ) เมื่อกำหนดสมาชิก x ( ตัวแปรอิสระ ) ใน X มาให้จะมีสมาชิก y ( ตัวแปรตาม ) ใน Y เพียง 1 ตัวเท่านั้นที่สมนัยกัน เรียก y ว่า ค่า (value) ของ function ที่ x เขียน “y = f(x)” เรียกเซต X ว่า โดเมน (domain) ของ function เรียกเซต Y ว่า พิสัย (range) ของ function เมื่อกำหนดสมาชิก x ( ตัวแปรอิสระ ) ใน X มาให้จะมีสมาชิก y ( ตัวแปรตาม ) ใน Y เพียง 1 ตัวเท่านั้นที่สมนัยกัน เรียก y ว่า ค่า (value) ของ function ที่ x เขียน “y = f(x)” เรียกเซต X ว่า โดเมน (domain) ของ function เรียกเซต Y ว่า พิสัย (range) ของ function

4 ตัวอย่าง : จงพิจารณาว่า Relation ต่อไปนี้เป็น Function หรือไม่ วิธีทำ พิจารณาจากภาพต่อไปนี้ประกอบ a. {(1, 6), (2, 6), (3, 8), (4, 9)}b. {(6,1),(6,2),(8,3),(9,4)} 12341234 689689 DomainRange (a) ภาพ (a) ไม่มีคู่อันดับตัวใดที่ มีตัวหน้าซ้ำกัน ดังนั้น relation (a) เป็น function 689689 12341234 DomainRange (b) ภาพ (b) มีคู่อันดับที่มีตัว หน้าซ้ำกันคือ (6, 1), (6, 2) ดังนั้น relation (b) ไม่เป็น function

5 สัญญลักษณ์ของ Function ใช้อักษรบางตัว เช่น f, g, h, F, G, หรือ H เป็นชื่อของ function สมมุติว่า f เป็นชื่อ ของ function อาจมองว่า domain เป็นเซต ของข้อมูลนำเข้า และ range เป็นเซตของ ข้อมูลนำออก ข้อมูลนำเข้าคือ ค่าของ x และข้อมูลนำ ออกคือ ค่าของ f(x) ซึ่งอ่านว่า "f ของ x" หรือ "f ที่ x" โดยทั่วไป เขียน y แทน f(x) ดังนั้น f (x) = 4 - x 2 และ y = 4 - x 2 จึงมีความหมายเหมือนกัน และเขียนได้ดังนี้ y = f (x) = 4 - x 2

6 ตัวอย่าง : การหาค่าของ function วิธีทำ แทนค่า x ด้วย 2, x + 3 และ -x ใน f ตามรูปแบบ f (?) = ? 2 + 3? + 5 โดย ? อาจเป็น 2, x + 3 หรือ -x ก็ได้ แล้วแต่กรณี กำหนดให้ f (x) = x 2 + 3x + 5 จงหาค่า a. f (2) b. f (x + 3)c. f (-x) a. การหา f (2) ก็แทนค่า 2 ที่ x ดังนี้ f (2) = 2 2 + 3 • 2 + 5 = 4 + 6 + 5 = 15 ดังนั้น f (2) = 15 more

7 b. รูปแบบ f (?) = ? 2 + 3? + 5 ดังนั้น f (x+3) = (x+3) 2 + 3(x+3) + 5 = x 2 + 6x + 9 + 3x + 9 + 5 = x 2 + 9x + 23 ตอบ more c. รูปแบบ f (?) = ? 2 + 3? + 5 ดังนั้น f (-x) = (- x) 2 + 3(-x) + 5 = x 2 –3x + 5 ตอบ

8 การหาโดเมน (Domain) ของ ฟังก์ชัน หากโจทย์ไม่ได้กำหนดเซตมาให้ ให้ พิจารณาเซตของจำนวนจริง (Real) เงื่อนไขที่หาค่าจำนวนจิงไม่ได้คือ ตัวหาร เป็น 0 หรือ รากที่สองเป็นลบ การพิจารณาโดเมน • ตัวหารต้องไม่เท่ากับ 0 • รากที่สองต้องไม่เป็นลบ ( คือ มีค่า มากกว่าหรือเท่ากับ 0) หากตัวหารไม่เป็น 0 หรือ รากที่สอง ไม่เป็นลบแล้ว โดเมน คือ เซตของจำนวนจริง หากโจทย์ไม่ได้กำหนดเซตมาให้ ให้ พิจารณาเซตของจำนวนจริง (Real) เงื่อนไขที่หาค่าจำนวนจิงไม่ได้คือ ตัวหาร เป็น 0 หรือ รากที่สองเป็นลบ การพิจารณาโดเมน • ตัวหารต้องไม่เท่ากับ 0 • รากที่สองต้องไม่เป็นลบ ( คือ มีค่า มากกว่าหรือเท่ากับ 0) หากตัวหารไม่เป็น 0 หรือ รากที่สอง ไม่เป็นลบแล้ว โดเมน คือ เซตของจำนวนจริง

9 ตัวอย่าง จงหาโดเมนต่อไปนี้ วิธี ทำ a. ฟังก์ชัน f (x) = x2 x2 – 7x ไม่มีตัวหาร หรือ ไม่มีราก ดังนั้น โดเมน คือ เซตของจำนวนจริง more b. ฟังก์ชัน มีตัวหาร ซึ่ง ตัวหาร x 2 – 9 เป็น 0 เมื่อ x = ดังนั้น โดเมน คือ {x | x }

10 c. ฟังก์ชัน เป็น รากที่สอง ซึ่งจะหาโดเมนได้เมื่อข้างใน รากมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 นั่นคือ 3x + 12 > 0 3x > -12 x > - 4 ดังนั้น โดเมน คือ { x | x > - 4} หรือ ช่วง [-4, )

11 จบ


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของความสัมพันธ์ (Relation) ความสัมพันธ์ คือ เซตของคู่ อันดับ (ordered pairs) เซตตัวหน้าทุกตัวของคู่อันดับ ของความสัมพันธ์ เรียกว่า โดเมน (domain)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google