งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เลขยกกำลัง ฟังก์ชันเอ็กซ์โนเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม สมการเอ็กโพเนนเชียล สมการลอการิทึม การประยุกต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เลขยกกำลัง ฟังก์ชันเอ็กซ์โนเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม สมการเอ็กโพเนนเชียล สมการลอการิทึม การประยุกต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เลขยกกำลัง ฟังก์ชันเอ็กซ์โนเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม สมการเอ็กโพเนนเชียล สมการลอการิทึม การประยุกต์

3

4 ตั ว ถ้า เป็นจำนวนจริง และ เป็นจำนวน เต็มบวก จะได้ว่า

5 ถ้า และ จะได้ว่า

6 จงเขียนเลขยกกำลังในแต่ละข้อต่อไปนี้ ให้อยู่ ในรูปอย่างง่ายและมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก

7

8

9

10 จงหาค่า ของ

11 ถ้า เป็นจำนวนจริง แล้ว เป็นรากที่ สองของ ก็ต่อเมื่อ เป็นรากที่ สองของ เพร าะ เป็นรากที่ สองของ เพร าะ เป็นรากที่ สองของ เพร าะ เป็นรากที่ สองของ เพร าะ เป็นรากที่ สองของ เพร าะ เป็นรากที่ สองของ เพร าะ

12 จา ก เมื่ อ จะได้ข้อสรุป ดังนี้ เป็นรากที่ สองของ มีรากที่สอง เท่ากับ หรื อ เนื่องจ าก จำนวนที่จะมีรากที่สองได้จะต้องมีค่า ตั้งแต่ 0 เป็นต้นไป นั่น คือ แ ละ ดังนั้ น เป็นรากที่ สองของ ก็เป็นรากที่ สองของ ด้ว ย รากที่สอง ของ มีสองค่า คือ

13 คือรากที่สองที่ไม่ เป็นลบของ คือรากที่สองที่ เป็นลบของ คือรากที่สองที่ไม่เป็น ลบของ คือรากที่สองที่ เป็นลบของ คือรากที่สองที่ไม่ เป็นลบของ คือรากที่สองที่ เป็นลบของ มีค่า เท่ากับ

14 ถ้า และ จะได้ว่า

15 ถ้า และ แล้ว เป็นรากที่ ของ ก็ต่อเมื่อ เพร าะ เป็นรากที่ ของ เพร าะ เป็นรากที่ ของ เพร าะ เป็นรากที่ ของ เพร าะ เป็นรากที่ ของ

16 กำหนดให้ เป็นจำนวนจริงที่มีรากที่ และ เป็นจำนวนจริงใด ๆ เป็นค่าหลักของรากที่ ของ ก็ ต่อเมื่อ เป็นรากที่ ของ ค่าหลักของรากที่ ของ เขียนแทน ด้วย

17 คื อ รากที่ ของ แ ละ ดังนั้น ค่าหลักของ รากที่ ของ คื อ รากที่ ของ ดังนั้น ค่าหลักของ รากที่ ของ คื อ รากที่ ของ ดังนั้น ค่าหลักของ รากที่ ของ คื อ

18 กรณฑ์ที่ ของ ค่าหลักของรากที่ ของ หรื อ จะเขียน แทนด้วย

19 ถ้า และ มีรากที่ จะได้ว่า

20 ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียล คือ ฟังก์ชัน เป็นฟังก์ชันคงตัว ไม่ใช่ฟังก์ชั่น เอ็กซ์โพเนนเชียล สามารถแทนค่า ด้วยจำนวนจริง ใด ๆ ก็ได้

21 จงวาด กราฟของ

22


ดาวน์โหลด ppt เลขยกกำลัง ฟังก์ชันเอ็กซ์โนเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม สมการเอ็กโพเนนเชียล สมการลอการิทึม การประยุกต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google