งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการอบรมสร้างเสริมประสบการณ์บุคลากร รพ. สต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการอบรมสร้างเสริมประสบการณ์บุคลากร รพ. สต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการอบรมสร้างเสริมประสบการณ์บุคลากร รพ. สต
โครงการอบรมสร้างเสริมประสบการณ์บุคลากร รพ.สต. ด้านการเงิน การคลังและพัสดุ “ระเบียบเงินบำรุง” บรรยายโดย นายดนัย สุวรรณา นิติกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย

2 พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2545  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2552  พรบ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502

3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ราชการบริหารส่วนกลาง  ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

4 ความหมายของ  ส่วนราชการ  หน่วยงาน  ผู้บังคับบัญชา

5 ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
 พรบ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา 24 วรรค 5  กระทรวงการคลัง  สำนักงบประมาณ  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุง ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

6 บำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง สาธารณสุข พ.ศ. 2536
 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงิน บำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง สาธารณสุข พ.ศ. 2536  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุง ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544

7 จ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
 ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการ จ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง สาธารณสุข พ.ศ. 2544  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่าย ค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวง สาธารณสุข.... ฉบับที่ 2 – ฉบับที่ 7

8 เรื่อง มอบอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินบำรุง
 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มอบอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินบำรุง  หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ /ว. 593 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2552  หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ /ว. 576 ลงวันที่ 21 กันยายน 2553  คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1875/2553 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

9 เงินบำรุง ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์
 สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการถือปฏิบัติตามระเบียบ เงินบำรุง ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์  การร้องเรียนความไม่เท่าเทียมกันของการจ่ายค่าตอบแทน  ภายนอก  ภายใน  ปัญหาความขัดแย้งระหว่างองค์กรวิชาชีพ ตำแหน่งต่างๆ

10  ปัญหาเรื่องเงินนอกงบประมาณ
 ปัญหาเรื่องเงินงบประมาณ  ปัญหาเรื่องที่ตั้งของหน่วยบริการ(พื้นที่)  ปัญหาในทางนโยบายของผู้บริหาร

11 ภายนอกกระทรวง  ปัญหาในการตีความ  ปัญหาในการเข้าใจที่ไม่ตรงกัน
 ปัญหาของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ภายนอกกระทรวง  ระบบการตรวจสภาพ

12 ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขกำลังดำเนินงานอะไรบ้าง เกี่ยวกับงบประมาณและเงินนอกงบประมาณเกี่ยวกับ รพ.สต.
 ผู้บริหารจะเป็นผู้ชี้แจง  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจง  ระเบียบเงินบำรุง ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ กำลัง จะได้รับการปรับปรุงแก้ไข

13 ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขอยู่ในระหว่าง รองบประมาณมาทดแทนการจ่ายเงินบำรุง
 รูปแบบ  วิธีการ หน่วยบริการทุกประเภท (รวมทั้ง รพ.สต. ด้วย)  ประเภท  หลักการที่ชัดเจน

14  หลักการมอบอำนาจ  การปฏิบัติราชการแทน  การรักษาราชการแทน  การรักษาการในตำแหน่ง


ดาวน์โหลด ppt โครงการอบรมสร้างเสริมประสบการณ์บุคลากร รพ. สต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google