งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการอบรมสร้างเสริม ประสบการณ์บุคลากร รพ. สต. ด้านการเงิน การคลังและพัสดุ “ ระเบียบเงิน บำรุง ” บรรยายโดย นายดนัย สุวรรณา นิติกรชำนาญการ พิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานปรับปรุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการอบรมสร้างเสริม ประสบการณ์บุคลากร รพ. สต. ด้านการเงิน การคลังและพัสดุ “ ระเบียบเงิน บำรุง ” บรรยายโดย นายดนัย สุวรรณา นิติกรชำนาญการ พิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานปรับปรุง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการอบรมสร้างเสริม ประสบการณ์บุคลากร รพ. สต. ด้านการเงิน การคลังและพัสดุ “ ระเบียบเงิน บำรุง ” บรรยายโดย นายดนัย สุวรรณา นิติกรชำนาญการ พิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานปรับปรุง และพัฒนากฎหมาย

2  พ. ร. บ. ระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน พ. ศ. 2534 และที่แก้ไข เพิ่มเติม  พ. ร. บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ. ศ. 2545  กฎกระทรวงแบ่งส่วน ราชการ พ. ศ. 2545  กฎกระทรวงแบ่งส่วน ราชการ พ. ศ. 2552  พรบ. วิธีการงบประมาณ พ. ศ. 2502

3 สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข   ราชการบริหารส่วนกลาง   ราชการบริหารส่วนภูมิภาค   สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด   สำนักงานสาธารณสุข อำเภอ

4 ความหมายของ   ส่วนราชการ   หน่วยงาน   ผู้บังคับบัญชา

5   พรบ. วิธีการงบประมาณ พ. ศ. 2502 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม   มาตรา 24 วรรค 5   กระทรวงการคลัง   สำนักงบประมาณ   ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุง ของหน่วยบริการในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข

6   ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงิน บำรุงของหน่วยบริการใน สังกัดกระทรวง สาธารณสุข พ. ศ. 2536   ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุง ของหน่วยบริการในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2544

7   ข้อบังคับกระทรวง สาธารณสุขว่าด้วยการ จ่ายเงินค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ให้กับหน่วยบริการใน สังกัดกระทรวง สาธารณสุข พ. ศ. 2544   หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการจ่าย ค่าตอบแทนแนบท้าย ข้อบังคับกระทรวง สาธารณสุข.... ฉบับที่ 2 – ฉบับที่ 7

8   คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข เรื่อง มอบอำนาจในการอนุมัติ จ่ายเงินบำรุง   หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.042.1/ ว. 593 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2552   หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.042.1/ ว. 576 ลงวันที่ 21 กันยายน 2553   คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ที่ 1875/2553 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการ ปฏิบัติหน้าที่

9   สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการ ถือปฏิบัติตามระเบียบ เงินบำรุง ข้อบังคับ และ หลักเกณฑ์   การร้องเรียนความไม่เท่าเทียมกัน ของการจ่ายค่าตอบแทน   ภายนอก   ปัญหาความขัดแย้งระหว่างองค์กร วิชาชีพ ตำแหน่งต่างๆ   ภายใน

10   ปัญหาเรื่องเงินนอก งบประมาณ   ปัญหาเรื่องเงิน งบประมาณ   ปัญหาเรื่องที่ตั้งของ หน่วยบริการ ( พื้นที่ )   ปัญหาในทางนโยบาย ของผู้บริหาร

11   ปัญหาในการตีความ   ปัญหาในการ เข้าใจที่ไม่ตรงกัน   ปัญหาของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน ภายนอกกระทรวง   ระบบการตรวจสภาพ

12 ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุข กำลังดำเนินงานอะไรบ้าง เกี่ยวกับงบประมาณและเงินนอก งบประมาณเกี่ยวกับ รพ. สต.   ผู้บริหารจะเป็นผู้ ชี้แจง   หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจง   ระเบียบเงินบำรุง ข้อบังคับและ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ กำลัง จะได้รับการปรับปรุงแก้ไข

13 ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุข อยู่ในระหว่าง รองบประมาณมาทดแทน การจ่ายเงินบำรุง   รูปแบบ   วิธีการ   หลักการที่ ชัดเจน   ประเภท หน่วยบริการ ทุกประเภท ( รวมทั้ง รพ. สต. ด้วย )

14   หลักการมอบอำนาจ   การปฏิบัติราชการ แทน   การรักษาราชการแทน   การรักษาการใน ตำแหน่ง


ดาวน์โหลด ppt โครงการอบรมสร้างเสริม ประสบการณ์บุคลากร รพ. สต. ด้านการเงิน การคลังและพัสดุ “ ระเบียบเงิน บำรุง ” บรรยายโดย นายดนัย สุวรรณา นิติกรชำนาญการ พิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานปรับปรุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google