งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการสำคัญ ในการปรับปรุงกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการสำคัญ ในการปรับปรุงกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการสำคัญ ในการปรับปรุงกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน

2 แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๐ (ตามมติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖)

3 วิสัยทัศน์ พัฒนาระบบราชการ ไทยให้มีความเป็นเลิศ สามารถรองรับกับการ พัฒนาประเทศในยุค โลกาภิวัตน์โดยยึด หลักธรรมาภิบาล และประโยชน์สุข ของประชาชน เป้าประสงค์หลัก (ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์) ยุทธศาสตร์ ๑. พัฒนาคุณภาพการให้ บริการประชาชนที่ดีขึ้น ๒. ปรับบทบาทภารกิจ และ ขนาดให้มีความเหมาะสม ๓. ยกระดับขีดความสามารถและ มาตรฐานการทำงานให้อยู่ใน ระดับสูงและเทียบเท่าเกณฑ์ สากล ๔. ตอบสนองต่อการบริหาร ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

4 ยุทธศาสตร์ ๒ : การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน  เน้นการร่วมบริหารเชิงบูรณาการโดยมีกลไกประสาน การทำงานร่วมกัน  ทบทวนการจัดโครงสร้างให้มีความเหมาะสมมากขึ้น  วางยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตพื้นที่ในเชิงบูรณาการ และการจัดสรรทรัพยากรในลักษณะแบบอิงพื้นที่  จัดระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการ ในระดับต่าง ๆ ในระดับต่าง ๆ

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๐) - การบริหารงานแบบบูรณาการ - - การจัดโครงสร้างภายในส่วนราชการที่มี ความยืดหยุ่นและส่วนราชการสามารถจัด โครงสร้างภายในได้เอง

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๐) - หน่วยงานส่วนกลางให้มีขนาดเล็กลง มุ่งเน้นงานนโยบาย การกำหนดมาตรฐาน สนับสนุนงานวิชาการและติดตาม ประเมินผล ส่วนภารกิจในเชิงปฏิบัติการ ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานภูมิภาค

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๐) - พัฒนาจังหวัดให้มีความเข้มแข็งสามารถนำวาระ แห่งชาติไปปฏิบัติได้ และเป็นตัวแทนของรัฐบาล ที่เป็นศูนย์รวมกิจกรรมของกระทรวงต่าง ๆ ไว้ ด้วยกัน โดยมีการบริหารงานแบบบูรณาการและ พัฒนาอำเภอให้เป็นศูนย์รวมการให้บริการ ประชาชน

8 การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน - ราชการส่วนกลาง - ราชการส่วนภูมิภาค - ราชการส่วนท้องถิ่น

9 การจัดระเบียบราชการส่วนกลาง ๑. ยกเลิกความเป็นนิติบุคคลของกรม ๒. ส่วนราชการมีได้หลายรูปแบบ ๓. การบริหารงานที่มีความคล่องตัว หลักการ

10 การจัดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ๑. โครงสร้างของส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี (๑) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (๒) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (๓) ศูนย์ประสานการบริหารราชการแผ่นดิน (๔) ส่วนราชการอื่นที่เป็นหน่วยงานกลางในการบริหาร ราชการแผ่นดิน ราชการแผ่นดิน

11 การจัดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ๒. การบริหารราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี (๑) ส่วนราชการมีฐานะเป็นเป็นกรม แต่ไม่เป็นนิติบุคคล (๒) การแบ่งส่วนงานภายในให้เป็นอำนาจของแต่ละ ส่วนราชการที่จะแบ่งส่วนงานภายในให้สอดคล้อง ส่วนราชการที่จะแบ่งส่วนงานภายในให้สอดคล้อง กับภารกิจ กับภารกิจ (๓) การโอนงานจากส่วนราชการหนึ่งไปยังอีกส่วนราชการหนึ่ง (๔) การกำหนดบุคลากรตามความเหมาะสมของส่วนราชการ (๕) การกำหนดอำนาจกระทำการแทนสำนักนายกรัฐมนตรี

12 การจัดระเบียบราชการในกระทรวง ๑. โครงสร้างของส่วนราชการในกระทรวง (๑) สำนักงานรัฐมนตรี (๑) สำนักงานรัฐมนตรี (๒) สำนักงานปลัดกระทรวง (๒) สำนักงานปลัดกระทรวง (๓) กลุ่มภารกิจ (๓) กลุ่มภารกิจ (๔) กรมและส่วนราชการอื่น (๔) กรมและส่วนราชการอื่น

13 การจัดระเบียบราชการในกระทรวง ๒. การบริหารราชการในกระทรวง (๑) ส่วนราชการมีฐานะเป็นเป็นกรม แต่ไม่เป็นนิติบุคคล (๒) การแบ่งส่วนงานภายใน (๒) การแบ่งส่วนงานภายใน (๓) การโอนงานจากส่วนราชการหนึ่งไปยังอีก ส่วนราชการหนึ่ง ส่วนราชการหนึ่ง (๔) การกำหนดบุคลากร (๕) ส่วนราชการในเขตพื้นที่จังหวัดเป็นราชการส่วนภูมิภาค (๖) การบริหารราชการของกลุ่มภารกิจ (๗) การกำหนดอำนาจกระทำการแทนกระทรวง

14 การจัดระเบียบราชการในทบวง ๑. รูปแบบ เปลี่ยนแนวคิดใหม่ ไม่ใช่เป็นทบวงในกระทรวง เปลี่ยนแนวคิดใหม่ ไม่ใช่เป็นทบวงในกระทรวง เป็นส่วนราชการในระดับเดียวกับกระทรวง เป็นส่วนราชการในระดับเดียวกับกระทรวง แต่มีภารกิจเฉพาะที่ไม่อาจบริหารงานแบบ แต่มีภารกิจเฉพาะที่ไม่อาจบริหารงานแบบ กระทรวง กระทรวง ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจเฉพาะเรื่อง ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจเฉพาะเรื่อง มีวิธีการบริหารรูปแบบพิเศษ มีวิธีการบริหารรูปแบบพิเศษ

15 ๒. การแบ่งส่วนภายใน มีเฉพาะ สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดทบวง สำนักงานปลัดทบวง ๓. การบริหารงาน มีรัฐมนตรีว่าการทบวง (แต่ ค.ร.ม. อาจมอบหมายให้ รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีอื่นเป็นรัฐมนตรีว่าการ ทบวงด้วย ก็ได้ ปลัดทบวง มีฐานะเดียวกับปลัดกระทรวง ผู้ปฏิบัติงานอาจเป็นข้าราชการหรือบุคลากรตามสัญญาจ้างก็ได้

16 ๔. โครงสร้างทบวง ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน พระราชกฤษฎีกา พระราชกฤษฎีกา

17 หน่วยงานรูปแบบพิเศษ ๑. สำนักงานชำนัญพิเศษ ลักษณะการจัดตั้ง ลักษณะการจัดตั้ง เป็นภารกิจเฉพาะซึ่งจำเป็นต้องปฏิบัติงานโดยกลุ่ม เป็นภารกิจเฉพาะซึ่งจำเป็นต้องปฏิบัติงานโดยกลุ่ม บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติงานตามเป้าหมายและ เป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติงานตามเป้าหมายและ ระยะเวลากำหนด ระยะเวลากำหนด วิธีการจัดตั้ง จัดตั้งได้ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

18 การบริหารงาน การบริหารงาน เป็นไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด เป็นไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด จะไม่ทำหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติ จะไม่ทำหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติ แต่จะเป็นผู้ซื้อบริการ (purchaser) แต่จะเป็นผู้ซื้อบริการ (purchaser) จากส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น จากส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น (service provider) (service provider)

19 ๒. หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (S.D.U.) หน่วยงานมีขีดความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่ - ส่วนราชการต้นสังกัด - ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗ เห็นชอบ ในหลักการและแนวทางการจัดโครงสร้างองค์กรรูปแบบ อื่นที่ไม่ใช่ส่วนราชการ : หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ และ ให้นำไปทดลองปฏิบัติใน ๕ หน่วยงาน - สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ - กองโรงพิมพ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี - สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

20 - งานด้านศิลปะวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ (อยู่ระหว่างการคัดเลือกส่วนราชการที่เหมาะสม) - ห้องปฏิบัติการ (อยู่ระหว่างการคัดเลือกส่วนราชการที่เหมาะสม) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงาน ของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๘

21 การปฏิบัติราชการแทนและการรักษาราชการแทน ๑. การปฏิบัติราชการแทน - กำหนดให้ส่วนราชการสามารถมอบอำนาจให้ได้ทุกเรื่อง - กำหนดให้ส่วนราชการสามารถมอบอำนาจให้ได้ทุกเรื่อง และทุกตำแหน่ง และทุกตำแหน่ง - ผู้รับมอบอำนาจสามารถมอบอำนาจต่อให้บุคคลอื่นได้ - มอบอำนาจได้ทั้งในส่วนราชการเดียวกันและ - มอบอำนาจได้ทั้งในส่วนราชการเดียวกันและ ต่างส่วนราชการ ต่างส่วนราชการ - มอบอำนาจแก่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์บริการร่วม - มอบอำนาจแก่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์บริการร่วม - ผู้มอบอำนาจมีหน้าที่ติดตามผล

22 การปฏิบัติราชการแทนและการรักษา ราชการแทน ๒. การรักษาราชการแทน - กำหนดในกฎหมายเฉพาะตำแหน่งที่จะมี อำนาจกระทำการผูกพันกระทรวง คือ รัฐมนตรี และปลัดกระทรวง - การรักษาราชการแทนกรณีอื่นให้เป็นไป ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

23 การจัดระเบียบราชการส่วนภูมิภาค ๑. การกำหนดให้จังหวัดเป็นนิติบุคคล ๒. การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ๓. อำเภอเป็นหน่วยบริการในพื้นที่ หลักการ

24 ๑. โครงสร้างของจังหวัด (๑) กำหนดให้จังหวัดเป็นเขตพื้นที่ซึ่งเป็นศูนย์รวม ของส่วนราชการทุกแห่งที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ ของส่วนราชการทุกแห่งที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ (๒) โครงสร้างการบริหารของจังหวัด ประกอบด้วย ๑. สำนักงานจังหวัด ๑. สำนักงานจังหวัด ๒. ส่วนราชการประจำจังหวัด ๒. ส่วนราชการประจำจังหวัด ๓. กลุ่มภารกิจของจังหวัด ๓. กลุ่มภารกิจของจังหวัด ๔. หน่วยบริการของจังหวัด ๕. กลุ่มจังหวัด จังหวัด

25 ๒. การบริหารราชการของจังหวัด (๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด (๒) การบริหารงานโดยมียุทธศาสตร์จังหวัด (๓) การงบประมาณ (๔) การบริหารงานบุคคล (๕) การใช้อำนาจตามกฎหมาย (๖) การกระทำกิจการผูกพันจังหวัด (๗) การบริหารงานแบบกลุ่มจังหวัด

26 ๑. โครงสร้างของอำเภอ (๑) บทบาทของอำเภอ ๑. เป็นหน่วยงานปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ ๑. เป็นหน่วยงานปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ จังหวัด จังหวัด ๒. เป็นศูนย์กลางการให้บริการต่อประชาชน ๒. เป็นศูนย์กลางการให้บริการต่อประชาชน อำเภอ

27 (๒) โครงสร้างการบริหารของอำเภอ ประกอบด้วย ประกอบด้วย ๑. สำนักงานอำเภอ ประกอบด้วย ๑. สำนักงานอำเภอ ประกอบด้วย - นายอำเภอ - นายอำเภอ - ผู้แทนส่วนราชการที่ปฏิบัติงาน - ผู้แทนส่วนราชการที่ปฏิบัติงาน ในอำเภอ ในอำเภอ ๒. หน่วยบริการประจำพื้นที่ ๒. หน่วยบริการประจำพื้นที่

28 ๒. การบริหารราชการของอำเภอ (๑) นายอำเภอ (๑) นายอำเภอ (๒) การบริหารงานระหว่างนายอำเภอ (๒) การบริหารงานระหว่างนายอำเภอ กับส่วนราชการ กับส่วนราชการ (๓) การใช้อำนาจตามกฎหมาย (๓) การใช้อำนาจตามกฎหมาย (๔) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (๔) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท


ดาวน์โหลด ppt หลักการสำคัญ ในการปรับปรุงกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google