งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบงานสารบรรณ พ. ศ. 2526. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ. ศ. 2526 งานสารบรรณ หมายถึง งาน เกี่ยวกับการบริหารเอกสาร เริ่ม ตั้งแต่ จัดทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบงานสารบรรณ พ. ศ. 2526. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ. ศ. 2526 งานสารบรรณ หมายถึง งาน เกี่ยวกับการบริหารเอกสาร เริ่ม ตั้งแต่ จัดทำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบงานสารบรรณ พ. ศ. 2526

2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ. ศ. 2526 งานสารบรรณ หมายถึง งาน เกี่ยวกับการบริหารเอกสาร เริ่ม ตั้งแต่ จัดทำ การรับ การส่ง การ เก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย เอกสาร ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ รักษาการตามระเบียบ งานสารบรรณ และมีอำนาจตีความ วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม ระเบียบ

3 * หนังสือที่มีไป - มา ระหว่างส่วนราชการ * จากส่วนราชการไปถึงบุคคลภายนอก หรือหน่วยงานที่ไม่ใช่ส่วนราชการ * จากบุคคลภายนอกมาถึงส่วนราชการ * ราชการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐาน เช่น บันทึกสอบสวน * เอกสารที่ราชการจัดทำขึ้นตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือราชการ คือ เอกสารที่ เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่

4 (1) หนังสือภายนอก เป็นแบบ พิธีโดยใช้ กระดาษตราครุฑ หนังสือราชการแบ่งเป็น 6 ชนิด ได้แก่ (2) หนังสือภายใน เป็นแบบพิธี น้อยกว่าหนังสือ ภายนอก ใช้ติดต่อภายใน กระทรวง ทบวง กรม หรือ จังหวัดเดียวกัน ใช้ กระดาษ บันทึกข้อความ

5 (3) หนังสือประทับตรา ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อ ของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง เป็นผู้ลงชื่อย่อกำกับตรา เฉพาะกรณีไม่ใช่เรื่องสำคัญ (4) หนังสือสั่งการ มี 3 ชนิด คือ * ระเบียบ * คำสั่ง * ข้อบังคับ

6 (5) หนังสือประชาสัมพันธ์ ได้แก่ * ประกาศ * แถลงการณ์ * ข่าว (6) หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐาน ได้แก่ หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึกที่เจ้าหน้าที่เสนอผู้บังคับบัญชา และ หนังสืออื่น ๆ รวมถึงภาพถ่าย ฟิล์ม เทปบันทึกเสียง บันทึกภาพ

7 ชั้นความเร่งด่วน ได้แก่ ด่วน ที่สุด ด่วนมาก ด่วน (1) ด่วนที่สุด ให้ปฏิบัติ ทันที (2) ด่วนมาก ให้ปฏิบัติ โดยเร็ว (3) ด่วน ให้ปฏิบัติ เร็วกว่าปกติ สำเนาหนังสือ โดยปกติให้มีสำเนาคู่ ฉบับเก็บไว้ ที่ต้นเรื่อง 1 ฉบับ เก็บไว้ที่หน่วยสาร บรรณกลาง 1 ฉบับ ให้ปฏิบัติ ดังนี้

8 (1) เก็บระหว่างปฏิบัติ (2) เก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว (3) เก็บเพื่อไว้ใช้ในการตรวจสอบ การเก็บหนังสือราชการ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี หนังสือธรรมดาไม่ใช่เรื่องสำคัญ และเกิดขึ้นเป็นประจำ ให้เก็บไวไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

9 ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ อย่างน้อย 3 คน โดยให้แต่งตั้งจากข้าราชการ ระดับ 3 ขึ้นไป ครุฑ มีสองขนาด ได้แก่ ขนาด 3 ซ. ม. ขนาด 1.5 ซ. ม. การทำลายหนังสือราชการ

10 ประกอบด้วย ตัวเลข 4 ตัว โดยสองตัวแรก หมายถึงส่วนราชการระดับกรม หรืออำเภอในส่วนภูมิภาค ส่วนสองตัวหลังหมายถึงกองหรือแผนก งานต่าง ๆ เช่น มท 0601/..... 06 ได้แก่กรมป้องกันฯ ส่วน 01 หมายถึงสำนักงานเลขานุการกรม เลขหนังสือของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง

11 ให้มีการปรับปรุงทุก ๆ 5 ปี โดยถือเอาปี พ. ศ. ที่ลงท้ายด้วย เลข 5 และเลข 0 เป็นหลัก เช่น พ. ศ. 2535, พ. ศ. 2540 หรือ พ. ศ. 2545 เป็นต้น การปรับปรุงเลขประจำส่วนราชการ

12 1. สำนักงานรัฐมนตรี 2. สำนักงานปลัดกระทรวง 3. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 4. กรมธุรกิจพลังงาน 5. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ อนุรักษ์พลังงาน 6. สำนักงานนโยบายและแผน พลังงาน รหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวง ของ กระทรวงพลังงาน คือ พน. กระทรวงพลังงาน มีส่วนราชการ ดังนี้

13 1. สำนักงานเลขานุการกรมที่ พน ๐๕๐๑ / 2. กองแผนงานที่ พน ๐๕๐๒ / 3. กองฝึกอบรมที่ พน ๐๕๐๓ / 4. สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงานที่ พน ๐๕๐๔ / 5. สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีที่ พน ๐๕๐๕ / 6. สำนักพัฒนาพลังงานที่ พน ๐๕๐๖ / 7. สำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ที่ พน ๐๕๐๗ / 8. สำนักวิจัย ค้นคว้าพลังงานที่ พน ๐๕๐๘ / 9. สำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่ พน ๐๕๐๙ / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มีหน่วยงานสังกัด รหัสตัวพยัญชนะ และเลขประจำ เจ้าของเรื่องดังนี้

14 ให้ขึ้นต้นด้วย " เรียน " ลงท้ายด้วย " ขอแสดงความนับถือ " ให้ขึ้นต้นด้วย " กราบเรียน " ลงท้ายด้วย " ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง " หนังสือถึง บุคคลธรรมดา หนังสือถึงประธานองคมนตรี นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธาน ศาลฎีกา รัฐบุรุษ


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบงานสารบรรณ พ. ศ. 2526. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ. ศ. 2526 งานสารบรรณ หมายถึง งาน เกี่ยวกับการบริหารเอกสาร เริ่ม ตั้งแต่ จัดทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google