งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบ กระทรวงการคลัง ครั้งที่ ๔ เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจ และประเมินผลงานทางวิชาการ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบ กระทรวงการคลัง ครั้งที่ ๔ เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจ และประเมินผลงานทางวิชาการ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบ กระทรวงการคลัง ครั้งที่ ๔ เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจ และประเมินผลงานทางวิชาการ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุมกองคลัง ชั้น ๓ ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เจ้าหน้าที่กองคลัง จำนวน ๖ คนและหน่วยงานอื่น จำนวน ๓ คน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนสรุปได้ดังนี้ ๑. หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ๑. ๑ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๖. ๗ / ว ๑๕๕ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๙ ๑. ๒ หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต ที่ สธ ๐๘๐๒. ๓ / ๕๓๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๐

3 ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและ ประเมินผลงานทางวิชาการ ๒. สาระสำคัญ เนื่องจาก ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จ่ายเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบ พ. ศ. ๒๕๓๔ กำหนด ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ ประเมินผลงานทางวิชาการไม่สอดคล้องกับวิธีการ ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ กระทรวงการคลังจึงให้ยกเลิกระเบียบฉบับนี้ และได้ ออกหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๖. ๗ / ว ๑๕๕ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๙ มาใช้แทน การอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าตอบแทน กรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมิน ผลงานทางวิชาการ ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของ งบประมาณ ที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม โดย ต้องไม่เกินอัตราที่กระทรงการคลังกำหนด ผู้มีสิทธิ เบิกค่าตอบแทน คือ กรรมการผู้อ่าน ตรวจและ ประเมินผลงานทางวิชาการ

4 ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ โดยให้ความหมายของคำว่า “ กรรมการ ” หมายถึง ผู้ซึ่ง ก. พ. ก. ต. ก. อ. ก. ม. ก. ค. ก. ร. ก. ตร. อ. ก. พ. อ. ก. ม. อ. ก. ค. อ. กร. อ. ก. ตร. ส่วนราชการหรือ หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายแต่งตั้งแล้วแต่กรณี และหมายถึงกรรมการซึ่งกระทรวง ทบวง กรม จังหวัดแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้ ยกเว้น กรรมการซึ่งเป็นข้าราชการสังกัดส่วน ราชการ ผู้ประเมินและหรือส่วนราชการซึ่ง เป็นองค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลตาม กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่ ความรับผิดชอบในการประเมิน

5 ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและ ประเมินผลงานทางวิชาการ ในส่วนของกรมสุขภาพจิต ในส่วนของกรมสุขภาพจิต กองการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่ได้ มีหนังสือ ที่ สธ ๐๘๐๒. ๓ / ๕๓๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๐ เพื่อขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการจาก อธิบดีกรมสุขภาพ ในการกำหนดอัตราค่าตอบแทน คณะกรรมการประเมินบุคคลฯ ใหม่ ดังนี้ ๑. ผู้ขอรับการประเมินบุคคล จำนวน ๑ ราย ต่อครั้ง จ่ายค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการ ประเมิน บุคคลฯ ในอัตราคนละ ๕๐๐ บาท ๒. ผู้ขอรับการประเมินบุคคล จำนวน ๒ ราย ขึ้นไปต่อครั้งจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการประเมิน บุคคลฯ ในอัตราคนละ ๑, ๐๐๐ บาท ทั้งนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

6 เอกสารหลักฐาน ประกอบการเบิก ๑.คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ๒.บันทึกการประชุม คณะกรรมการผู้อ่าน ตรวจฯ ๓.รายชื่อคณะกรรมการ ผู้อ่าน ตรวจและ ประเมินผลงานทาง วิชาการ ๔. หลักฐานการจ่ายเงิน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ ปัญหาและอุปสรรค ๑. การเบิกจ่าย ค่าตอบแทนฯ ไม่ได้ รับการอนุมัติการเบิกจ่าย จากอธิบดีกรมสุขภาพจิต หรือผู้ได้รับมอบอำนาจใน การอนุมัติเบิกจ่าย ๒. เอกสารหลักฐานไม่ ครบ แนวทางแก้ไข ให้คำแนะนำกับ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้นำเสนอ น. ส. ประพิม นิภารักษ์ ผู้สรุป น. ส. ประพิม นิภารักษ์


ดาวน์โหลด ppt โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบ กระทรวงการคลัง ครั้งที่ ๔ เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจ และประเมินผลงานทางวิชาการ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google