งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางดำเนินการตามขั้นตอนการให้บริการสาธารณสุขสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น กลุ่มประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 30 กันยายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางดำเนินการตามขั้นตอนการให้บริการสาธารณสุขสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น กลุ่มประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 30 กันยายน 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางดำเนินการตามขั้นตอนการให้บริการสาธารณสุขสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น กลุ่มประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 30 กันยายน 2556

2 * © Social Centered Selling LLC | connect. collaborate. close! แนวทางการดำเนินงาน ประกอบด้วย ประเด็น ดังนี้ 1. สิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาล 2. การตรวจสอบสิทธิและอนุมัติสิทธิ 3. การส่งต่อ 4. การเบิกจ่ายชดเชย 5. การติดต่อ ประสาน สอบถาม 6. การรายงานผลการให้บริการ

3 3 สิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาล ๒. ๑. ๑ สิทธิประโยชน์จะเสมอภาคและทัดเทียมระบบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการพลเรือน ไม่ต้องสำรองจ่าย สามารถรักษาที่โรงพยาบาลรัฐได้ทุกแห่ง ๒. ๑. ๒ ขอบเขตของสิทธิรับบริการสาธารณสุขให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ. ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไข เพิ่มเติม * © Social Centered Selling LLC | connect. collaborate. close! สิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาล สิทธิประโยชน์จะเสมอภาคและทัดเทียม ระบบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ พลเรือน ไม่ต้องสำรองจ่าย ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง สามารถรักษาที่โรงพยาบาลรัฐได้ทุกแห่ง ขอบเขตของสิทธิรับบริการสาธารณสุขให้เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4 4 * © Social Centered Selling LLC | connect. collaborate. close! การตรวจสอบและอนุมัติสิทธิ ในเบื้องต้น พนักงานส่วนท้องถิ่นและครอบครัวจะต้อง ดำเนินการขึ้นทะเบียนในระบบทะเบียนบุคลากรองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ผู้มีสิทธิในกองทุนบุคลากร อปท. สามารถเริ่มใช้บริการในหน่วยบริการภาครัฐ ตรวจสอบสิทธิได้จาก url : ที่ โปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นwww.nhso.go.th กรณีผู้มีสิทธิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบ สิทธิแล้วเป็นสิทธิ UC นายทะเบียนไม่ต้องปรับปรุงสิทธิ ให้ผู้มีสิทธิไปติดต่อหน่วยงานที่ตนทำงานอยู่เพื่อปรับปรุง สิทธิ

5 5 * © Social Centered Selling LLC | connect. collaborate. close! นิยามที่สำคัญ

6 6 * © Social Centered Selling LLC | connect. collaborate. close! ผู้มีสิทธิ หมายถึง ข้าราชการ, ข้าราชการการเมือง, พนักงานเทศบาล, พนักงานส่วนท้องถิ่น และ ลูกจ้างประจำ ที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ยกเว้นกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ผู้มีสิทธิร่วม หมายถึง บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร ที่ถูกต้องตาม กฎหมายของผู้มีสิทธิ บุตร หมายถึง บุตรของผู้มีสิทธิลำดับที่ 1-3 ยกเว้นหากบุตรในลำดับ ที่ 3 เป็นแฝด ให้มีสิทธิได้ครบทุกคนในการคลอดครั้งนั้น ผู้หมดสิทธิ หมายถึง ข้าราชการ, ข้าราชการการเมือง, พนักงาน เทศบาล, พนักงานส่วนท้องถิ่น และ ลูกจ้างประจำ ที่ออกจากราชการ ถูกพักราชการ หรือย้ายหน่วยงาน ทุกกรณี ซึ่งรวมถึงการเสียชีวิต การ หย่าร้าง หรือการบรรลุนิติภาวะ ผู้มีสิทธิร่วมของบุคคลดังกล่าวด้วย

7 7 * © Social Centered Selling LLC | connect. collaborate. close! การอนุมัติสิทธิ หลักการ ให้ใช้สิทธิหลักของแต่ละบุคคลก่อน มีสิทธิหลัก > 1 สิทธิ ให้เลือกตามหลัก พรบ. แต่ละสิทธิ ไม่มีสิทธิหลักและมีสิทธิร่วม > 1 สิทธิ ให้เลือก ตามหลัก พรบ.แต่ละสิทธิ ตย. การอนุมัติสิทธิซ้ำซ้อนการอนุมัติสิทธิซ้ำซ้อน

8 8 * © Social Centered Selling LLC | connect. collaborate. close! การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง ผู้มีสิทธิจะต้องขอเลขอนุมัติทุกครั้งเมื่อเข้ารับการรักษา ใน 2 กรณีนี้ คือ 1.กรณี อุบัติเหตุฉุกเฉิน นอกรพ.ที่เคยทำเบิกจ่ายตรง 2.กรณีผู้ป่วยในทุกครั้ง

9 9 * © Social Centered Selling LLC | connect. collaborate. close! 1.กรณีผู้ใหญ่และเด็กอายุ > 7 ปี สามารถเข้ารับการรักษาในรพ.ของรัฐโดยไม่ต้อง สำรองจ่าย หากมีข้อมูลในฐานทะเบียนสิทธิอปท.แล้วเท่านั้น โดยครั้ง แรกที่มารับบริการ ให้นำบัตรปชช.มาสมัครเพื่อลงทะเบียน เบิกจ่ายตรง และทำการสแกนลายพิมพ์นิ้วมือ เมื่อผ่านการ อนุมัติ ก็สามารถใช้สิทธิจ่ายตรงในวันนั้น 2.กรณีของเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ให้ใช้สูติบัตรหรือบัตรสุขภาพเด็กที่รพ.ออกให้ เพื่อทำเรื่อง ขอลงทะเบียนเบิกจ่ายตรง และทำการสแกนลายพิมพ์นิ้วมือ เมื่อผ่านการอนุมัติ ก็สามารถใช้สิทธิจ่ายตรงใน วันนั้น เช่นเดียวกับ ข้อ1

10 10 * © Social Centered Selling LLC | connect. collaborate. close! กรณีสำรองเงินสดจ่ายก่อนและนำใบเสร็จมาเบิกเงินคืน ในกรณีที่ไม่สามารถเบิกจ่ายตรงด้วยกรณีใดก็ตาม เช่น ยังไม่มีชื่อ ในทะเบียนผู้มีสิทธิ ฯ ให้ผู้มีสิทธินำใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากรพ.มา ส่งให้นายทะเบียนหน่วยเบิก นายทะเบียนจะต้องทาการบันทึกข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเข้าสู่ เว็บไซต์ของสปสช.พร้อมสแกนใบเสร็จรับเงินเข้าสู่ระบบเพื่อรอการ ตรวจสอบ สปสช.จะทำการประมวลผลจ่ายเงินคืนเป็นรายรอบ เมื่อได้รับเงินโอน นายทะเบียนจะต้องจัดระบบการจ่ายเงินคืนผู้ มีสิทธิต่อไป

11 11 * © Social Centered Selling LLC | connect. collaborate. close! การส่งต่อ ให้หน่วยบริการมีการบริหารจัดการระบบส่งต่อใน เครือข่ายหน่วยบริการในสังกัดรัฐและหน่วยบริการสังกัด อื่นที่มีโดยประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ กรณีผู้ใช้บริการ เป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น แต่ไม่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยเงินสวัสดิการฯของพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2541 ให้หน่วยบริการพิจารณาส่งต่อตามระเบียบของสิทธิหลัก ของผู้ใช้บริการนั้นๆ

12 12 * © Social Centered Selling LLC | connect. collaborate. close! การเบิกจ่ายชดเชย หลักการ ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นและบุคคลในครอบครัว ใช้สิทธิรับบริการ สาธารณสุขตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ พ.ศ.2545 ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นและบุคคลในครอบครัว ใช้สิทธิรับบริการ สาธารณสุขตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ พ.ศ.2545 โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง สามารถรักษาที่โรงพยาบาลรัฐได้ทุกแห่ง สามารถรักษาที่โรงพยาบาลรัฐได้ทุกแห่ง ให้หน่วยบริการเบิกจ่ายชดเชยผ่านระบบ e-claim ของสปสช. (รอประกาศอีกครั้งว่าเริ่มเบิกจ่ายได้เมื่อใด) ให้หน่วยบริการเบิกจ่ายชดเชยผ่านระบบ e-claim ของสปสช. (รอประกาศอีกครั้งว่าเริ่มเบิกจ่ายได้เมื่อใด) ในเบื้องต้นที่ระบบ e-claim ของ สปสช. ยังไม่เรียบร้อย ให้หน่วย บริการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายชดเชย ไว้ก่อน เช่น สำเนาบัตรประชาชนของผู้ใช้บริการ สำเนาใบส่งตัว (ถ้ามี) ใบหน้า website โปรแกรมที่ตรวจสอบสิทธิ เป็นต้น ในเบื้องต้นที่ระบบ e-claim ของ สปสช. ยังไม่เรียบร้อย ให้หน่วย บริการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายชดเชย ไว้ก่อน เช่น สำเนาบัตรประชาชนของผู้ใช้บริการ สำเนาใบส่งตัว (ถ้ามี) ใบหน้า website โปรแกรมที่ตรวจสอบสิทธิ เป็นต้น

13 13 * © Social Centered Selling LLC | connect. collaborate. close! ให้หน่วยบริการจัดช่องทาง หรือเจ้าหน้าที่รับฟังข้อคิดเห็นจาก ประชาชน และสามารถติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ให้หน่วยบริการจัดช่องทาง หรือเจ้าหน้าที่รับฟังข้อคิดเห็นจาก ประชาชน และสามารถติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 1.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 1.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข - ศูนย์ประสานงานรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มประกันสุขภาพ - ศูนย์ประสานงานรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มประกันสุขภาพ โทร , โทร , กลุ่มงานประกันสุขภาพ กลุ่มประกันสุขภาพ - กลุ่มงานประกันสุขภาพ กลุ่มประกันสุขภาพ โทร โทร สายด่วน สปสช สายด่วน สปสช คำถาม คำตอบ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสิทธิสวัสดิการ 3. คำถาม คำตอบ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสิทธิสวัสดิการ พนักงานส่วนท้องถิ่น สามารถ download เอกสารที่เกี่ยวข้อง พนักงานส่วนท้องถิ่น สามารถ download เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้จาก ได้จาก การติดต่อ สอบถาม

14 14 * © Social Centered Selling LLC | connect. collaborate. close! ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง รวบรวมปัญหาจากหน่วยบริการรายงานมาที่ กลุ่มประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ทุกวันศุกร์ ช่วงประมาณ 3 เดือน หลังเริ่มให้บริการ ทั้งนี้สามารถ download เอกสารที่เกี่ยวข้องได้จาก การรายงานผลการดำเนินงาน

15


ดาวน์โหลด ppt แนวทางดำเนินการตามขั้นตอนการให้บริการสาธารณสุขสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น กลุ่มประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 30 กันยายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google