งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตามขั้นตอนการให้บริการสาธารณสุข สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตามขั้นตอนการให้บริการสาธารณสุข สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตามขั้นตอนการให้บริการสาธารณสุข สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
แนวทางดำเนินการ ตามขั้นตอนการให้บริการสาธารณสุข สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น กลุ่มประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 30 กันยายน 2556

2 2. การตรวจสอบสิทธิและอนุมัติสิทธิ 3. การส่งต่อ 4. การเบิกจ่ายชดเชย
แนวทางการดำเนินงาน ประกอบด้วย ประเด็น ดังนี้1. สิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาล 2. การตรวจสอบสิทธิและอนุมัติสิทธิ 3. การส่งต่อ 4. การเบิกจ่ายชดเชย 5. การติดต่อ ประสาน สอบถาม 6. การรายงานผลการให้บริการ © Social Centered Selling LLC | connect. collaborate. close! *

3 สิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาล สิทธิประโยชน์จะเสมอภาคและทัดเทียม
๒.๑.๑ สิทธิประโยชน์จะเสมอภาคและทัดเทียมระบบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการพลเรือน ไม่ต้องสำรองจ่าย สามารถรักษาที่โรงพยาบาลรัฐได้ทุกแห่ง ๒.๑.๒ ขอบเขตของสิทธิรับบริการสาธารณสุขให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาล สิทธิประโยชน์จะเสมอภาคและทัดเทียม ระบบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ พลเรือน ไม่ต้องสำรองจ่าย ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง สามารถรักษาที่โรงพยาบาลรัฐได้ทุกแห่ง ขอบเขตของสิทธิรับบริการสาธารณสุขให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม © Social Centered Selling LLC | connect. collaborate. close! *

4 การตรวจสอบและอนุมัติสิทธิ
ในเบื้องต้น พนักงานส่วนท้องถิ่นและครอบครัวจะต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนในระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ผู้มีสิทธิในกองทุนบุคลากร อปท. สามารถเริ่มใช้บริการในหน่วยบริการภาครัฐ ตรวจสอบสิทธิได้จาก url : ที่ โปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีผู้มีสิทธิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบสิทธิแล้วเป็นสิทธิ UC นายทะเบียนไม่ต้องปรับปรุงสิทธิ ให้ผู้มีสิทธิไปติดต่อหน่วยงานที่ตนทำงานอยู่เพื่อปรับปรุงสิทธิ © Social Centered Selling LLC | connect. collaborate. close! *

5 นิยามที่สำคัญ © Social Centered Selling LLC | connect. collaborate. close! *

6 ผู้มีสิทธิ หมายถึง ข้าราชการ, ข้าราชการการเมือง, พนักงานเทศบาล, พนักงานส่วนท้องถิ่น และ ลูกจ้างประจำ ที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ยกเว้นกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ผู้มีสิทธิร่วม หมายถึง บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร ที่ถูกต้องตาม กฎหมายของผู้มีสิทธิ บุตร หมายถึง บุตรของผู้มีสิทธิลำดับที่ 1-3 ยกเว้นหากบุตรในลำดับ ที่ 3 เป็นแฝด ให้มีสิทธิได้ครบทุกคนในการคลอดครั้งนั้น ผู้หมดสิทธิ หมายถึง ข้าราชการ, ข้าราชการการเมือง, พนักงาน เทศบาล, พนักงานส่วนท้องถิ่น และ ลูกจ้างประจำ ที่ออกจากราชการ ถูกพักราชการ หรือย้ายหน่วยงาน ทุกกรณี ซึ่งรวมถึงการเสียชีวิต การ หย่าร้าง หรือการบรรลุนิติภาวะ ผู้มีสิทธิร่วมของบุคคลดังกล่าวด้วย © Social Centered Selling LLC | connect. collaborate. close! *

7 ให้ใช้สิทธิหลักของแต่ละบุคคลก่อน
การอนุมัติสิทธิ หลักการ ให้ใช้สิทธิหลักของแต่ละบุคคลก่อน มีสิทธิหลัก > 1 สิทธิ ให้เลือกตามหลัก พรบ.แต่ละสิทธิ ไม่มีสิทธิหลักและมีสิทธิร่วม > 1 สิทธิ ให้เลือกตามหลัก พรบ.แต่ละสิทธิ ตย. การอนุมัติสิทธิซ้ำซ้อน © Social Centered Selling LLC | connect. collaborate. close! *

8 การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง
ผู้มีสิทธิจะต้องขอเลขอนุมัติทุกครั้งเมื่อเข้ารับการรักษาใน 2 กรณีนี้ คือ 1.กรณี อุบัติเหตุฉุกเฉิน นอกรพ.ที่เคยทำเบิกจ่ายตรง 2.กรณีผู้ป่วยในทุกครั้ง © Social Centered Selling LLC | connect. collaborate. close! *

9 กรณีผู้ใหญ่และเด็กอายุ > 7 ปี
สามารถเข้ารับการรักษาในรพ.ของรัฐโดยไม่ต้อง สำรองจ่าย หากมีข้อมูลในฐานทะเบียนสิทธิอปท.แล้วเท่านั้น โดยครั้ง แรกที่มารับบริการ ให้นำบัตรปชช.มาสมัครเพื่อลงทะเบียน เบิกจ่ายตรง และทำการสแกนลายพิมพ์นิ้วมือ เมื่อผ่านการ อนุมัติ ก็สามารถใช้สิทธิจ่ายตรงในวันนั้น กรณีของเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ให้ใช้สูติบัตรหรือบัตรสุขภาพเด็กที่รพ.ออกให้ เพื่อทำเรื่อง ขอลงทะเบียนเบิกจ่ายตรง และทำการสแกนลายพิมพ์นิ้วมือ เมื่อผ่านการอนุมัติ ก็สามารถใช้สิทธิจ่ายตรงใน วันนั้น เช่นเดียวกับ ข้อ1 © Social Centered Selling LLC | connect. collaborate. close! *

10 กรณีสำรองเงินสดจ่ายก่อนและนำใบเสร็จมาเบิกเงินคืน
ในกรณีที่ไม่สามารถเบิกจ่ายตรงด้วยกรณีใดก็ตาม เช่น ยังไม่มีชื่อในทะเบียนผู้มีสิทธิ ฯ ให้ผู้มีสิทธินำใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากรพ.มาส่งให้นายทะเบียนหน่วยเบิก นายทะเบียนจะต้องทาการบันทึกข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเข้าสู่เว็บไซต์ของสปสช.พร้อมสแกนใบเสร็จรับเงินเข้าสู่ระบบเพื่อรอการตรวจสอบ สปสช.จะทำการประมวลผลจ่ายเงินคืนเป็นรายรอบ เมื่อได้รับเงินโอน นายทะเบียนจะต้องจัดระบบการจ่ายเงินคืนผู้ มีสิทธิต่อไป © Social Centered Selling LLC | connect. collaborate. close! *

11 การส่งต่อ ให้หน่วยบริการมีการบริหารจัดการระบบส่งต่อในเครือข่ายหน่วยบริการในสังกัดรัฐและหน่วยบริการสังกัดอื่นที่มีโดยประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีผู้ใช้บริการ เป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ไม่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการฯของพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2541 ให้หน่วยบริการพิจารณาส่งต่อตามระเบียบของสิทธิหลักของผู้ใช้บริการนั้นๆ © Social Centered Selling LLC | connect. collaborate. close! *

12 การเบิกจ่ายชดเชย หลักการ
ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นและบุคคลในครอบครัว ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง สามารถรักษาที่โรงพยาบาลรัฐได้ทุกแห่ง ให้หน่วยบริการเบิกจ่ายชดเชยผ่านระบบ e-claim ของสปสช (รอประกาศอีกครั้งว่าเริ่มเบิกจ่ายได้เมื่อใด) ในเบื้องต้นที่ระบบ e-claim ของ สปสช. ยังไม่เรียบร้อย ให้หน่วยบริการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายชดเชย ไว้ก่อน เช่น สำเนาบัตรประชาชนของผู้ใช้บริการ สำเนาใบส่งตัว (ถ้ามี) ใบหน้า website โปรแกรมที่ตรวจสอบสิทธิ เป็นต้น © Social Centered Selling LLC | connect. collaborate. close! *

13 การติดต่อ สอบถาม ให้หน่วยบริการจัดช่องทาง หรือเจ้าหน้าที่รับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชน และสามารถติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 1.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข - ศูนย์ประสานงานรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มประกันสุขภาพ โทร , - กลุ่มงานประกันสุขภาพ กลุ่มประกันสุขภาพ โทร 2. สายด่วน สปสช. 1330 3. คำถาม คำตอบ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสิทธิสวัสดิการ พนักงานส่วนท้องถิ่น สามารถ download เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้จาก © Social Centered Selling LLC | connect. collaborate. close! *

14 การรายงานผลการดำเนินงาน
ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง รวบรวมปัญหาจากหน่วยบริการรายงานมาที่กลุ่มประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทุกวันศุกร์ ช่วงประมาณ 3 เดือนหลังเริ่มให้บริการ ทั้งนี้สามารถ download เอกสารที่เกี่ยวข้องได้จาก © Social Centered Selling LLC | connect. collaborate. close! *

15 Question &Answer


ดาวน์โหลด ppt ตามขั้นตอนการให้บริการสาธารณสุข สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google