งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่มา : ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่มา : ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ที่มา : ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง

2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค /ว 46 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550)

4 นิยาม “ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม สำนักงาน หน่วยงานอื่นของรัฐ ในราชการส่วนกลางและภูมิภาค “ข้าราชการ” หมายความว่า - ข้าราชการพลเรือน - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา - ข้าราชการฝ่ายอัยการ ประเภทธุรการ - ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา - ข้าราชการรัฐสภา - ข้าราชการตำรวจ - ข้าราชการทหาร

5 นิยาม (ต่อ) ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ตามระเบียบว่าด้วย การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 2526 - พนักงานราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 - ผู้รับจ้างจากการจ้างเหมาบริการ

6 นิยาม (ต่อ) “เงินตอบแทน” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่ข้าราชการ ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ ลักษณะงานส่วนใหญ่ทำในที่ตั้งสำนักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้น นอกเวลาราชการ ลักษณะงานส่วนใหญ่ทำนอกที่ตั้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้น นอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน - ลักษณะงานลักษณะเป็นผลัดเป็นกะและได้ปฏิบัติงานนั้น นอกเวลาราชการนอกผลัดหรือนอกกะของตน

7 นิยาม (ต่อ) “เวลาราชการ” หมายความว่า เวลา น. ของวันทำการ และที่กำหนดเป็นอย่างอื่น “วันทำการ” หมายความว่า วันจันทร์ถึงวันศุกร์ และที่กำหนดเป็นอย่างอื่น “วันหยุดราชการ” หมายความว่า วันเสาร์และอาทิตย์ วันหยุดราชการประจำสัปดาห์ที่ส่วนราชการกำหนด เป็นอย่างอื่น และรวมถึงวันหยุดราชการประจำปีหรือ วันหยุดพิเศษอื่นๆ ที่ ค.ร.ม. กำหนด

8 นิยาม (ต่อ) “เป็นผลัดเป็นกะ” หมายความว่า - การปฏิบัติงานประจำตามหน้าที่ของข้าราชการ - ซึ่งส่วนราชการจัดให้ปฏิบัติงานผลัดเปลี่ยน หมุนเวียนกันตลอด 24 ชั่วโมง - ช่วงเวลานี้ ถือเป็นเวลาราชการ - ผลัดหรือกะหนึ่งๆ ต้องมีเวลาไม่น้อยกว่า ชั่วโมง โดยรวมเวลาหยุดพัก

9 หลักเกณฑ์ 1. ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการก่อนการปฏิบัติ โดยพิจารณาช่วงเวลาที่จำเป็น เพื่อประโยชน์ทางราชการเป็นสำคัญ กรณีจำเป็นต้องปฏิบัติก่อนการขออนุมัติ ให้ดำเนินการขออนุมัติโดยไม่ชักช้าและแจ้งเหตุความจำเป็นที่ไม่อาจขอก่อนได้ด้วย

10 หลักเกณฑ์ (ต่อ) 2. - กรณีได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามระเบียบว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการฯ ไม่มีสิทธิได้รับเงินตอบแทน - เว้นแต่ ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอยู่ก่อน - แล้วการเดินทางเสร็จสิ้นและกลับถึงที่ตั้งสำนักงาน - หากจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาในวันนั้น ให้เบิกเงินตอบแทนได้

11 หลักเกณฑ์ (ต่อ) 3. อัตราเงินตอบแทน
3.1 วันทำการ ไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมง ๆ ละ 50 บาท 3.2 วันหยุดราชการ เกินวันละ 7 ชั่วโมง ๆ ละ 60 บาท 3.3 กรณีจำเป็นต้องปฏิบัติงานตามภารกิจหลักหรือนโยบาย รัฐบาล มีเวลาแน่นอน และส่วนราชการสั่งให้ทำนอกเวลาติดต่อกัน ให้เบิกเป็นรายครั้งๆ ละ ไม่เกิน 7 ชั่วโมง ๆ ละ 60 บาท 3.4 การปฏิบัติหลายช่วงเวลาในหนึ่งวัน ให้นับเวลารวมกัน 3.5 การปฏิบัติงานนอกเวลาที่ได้รับค่าตอบแทนอื่นแล้ว ให้เบิกได้ทางเดียว

12 4. การปฏิบัติงานต่อไปนี้ เบิกไม่ได้
หลักเกณฑ์ (ต่อ) 4. การปฏิบัติงานต่อไปนี้ เบิกไม่ได้ 4.1 การอยู่เวรรักษาการณ์ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ระเบียบหรือคำสั่งอื่น ในการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 4.2 การปฏิบัติงานนอกเวลาที่ไม่เต็มชั่วโมง 5. การควบคุม 5.1 กรณีมีหลายคนร่วมปฏิบัติงานนอกเวลา ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับรอง หากปฏิบัติคนเดียว ให้รับรองคนเดียว 5.2 ให้รายงานผลการปฏิบัติต่อผู้อนุมัติ ใน 15 วัน นับแต่เสร็จสิ้น

13 หลักเกณฑ์ (ต่อ) 6. หลักฐานเบิกจ่าย ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด หรือได้รับความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลาง 7. การเบิกจ่ายเงินนอกเหนือหรือแตกต่าง ให้ขอทำความตกลง กับกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) 8. การปฏิบัติงานนอกเวลาก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ พ.ศ หรือที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวง การคลัง


ดาวน์โหลด ppt ที่มา : ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google