งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่มา : ข้อมูลจาก กรมบัญชีกลาง. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่มา : ข้อมูลจาก กรมบัญชีกลาง. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ที่มา : ข้อมูลจาก กรมบัญชีกลาง

2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ

3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการเบิกจ่าย เงิน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ พ. ศ. 2550 ( หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ ว 46 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550 )

4 นิยาม “ ส่วนราชการ ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม สำนักงาน หน่วยงานอื่นของรัฐ ในราชการส่วนกลางและภูมิภาค “ ข้าราชการ ” หมายความว่า - ข้าราชการพลเรือน - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา - ข้าราชการฝ่ายอัยการ ประเภท ธุรการ - ข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา - ข้าราชการรัฐสภา - ข้าราชการตำรวจ - ข้าราชการทหาร

5 นิยาม ( ต่อ ) - ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ตามระเบียบว่าด้วย การจ่าย ค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ. ศ. 2526 - พนักงานราชการ ตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ. ศ. 2547 - ผู้รับจ้าง จากการจ้างเหมาบริการ

6 นิยาม ( ต่อ ) “ เงินตอบแทน ” หมายความว่า เงินที่ จ่ายให้แก่ข้าราชการ ที่ปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ปกติ - ลักษณะงานส่วนใหญ่ทำในที่ตั้งสำนักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้น นอกเวลาราชการ - ลักษณะงานส่วนใหญ่ทำนอกที่ตั้ง สำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้น นอก เวลาราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน - ลักษณะงานลักษณะเป็นผลัดเป็นกะและ ได้ปฏิบัติงานนั้น นอกเวลาราชการ นอกผลัดหรือนอกกะของตน

7 นิยาม ( ต่อ ) “ เวลาราชการ ” หมายความว่า เวลา 8.30-16.30 น. ของวันทำ การ และที่กำหนดเป็นอย่างอื่น “ วันทำการ ” หมายความว่า วัน จันทร์ถึงวันศุกร์ และที่ กำหนดเป็นอย่างอื่น “ วันหยุดราชการ ” หมายความว่า วันเสาร์และอาทิตย์ วันหยุดราชการประจำสัปดาห์ที่ส่วน ราชการกำหนด เป็นอย่างอื่น และรวมถึงวันหยุดราชการประจำปี หรือ วันหยุดพิเศษอื่นๆ ที่ ค. ร. ม. กำหนด

8 นิยาม ( ต่อ ) “ เป็นผลัดเป็นกะ ” หมายความว่า - การปฏิบัติงานประจำตามหน้าที่ ของข้าราชการ - ซึ่งส่วนราชการจัดให้ปฏิบัติงาน ผลัดเปลี่ยน หมุนเวียนกันตลอด 24 ชั่วโมง - ช่วงเวลานี้ ถือเป็นเวลาราชการ - ผลัดหรือกะหนึ่งๆ ต้องมีเวลาไม่ น้อยกว่า 8 ชั่วโมง โดยรวม เวลาหยุดพัก

9 หลักเกณฑ์ 1. ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้า ส่วนราชการก่อนการปฏิบัติ โดย พิจารณาช่วงเวลาที่จำเป็น เพื่อประโยชน์ทางราชการเป็น สำคัญ กรณีจำเป็นต้องปฏิบัติก่อน การขออนุมัติ ให้ดำเนินการขอ อนุมัติโดยไม่ชักช้าและแจ้งเหตุ ความจำเป็นที่ไม่อาจขอก่อนได้ ด้วย

10 หลักเกณฑ์ ( ต่อ ) 2. - กรณีได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ตามระเบียบว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไป ราชการฯ ไม่มีสิทธิได้รับเงินตอบแทน - เว้นแต่ ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอก เวลาราชการอยู่ก่อน - แล้วการเดินทางเสร็จสิ้นและกลับ ถึงที่ตั้งสำนักงาน - หากจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอก เวลาในวันนั้น ให้เบิกเงินตอบแทนได้

11 หลักเกณฑ์ ( ต่อ ) 3. อัตราเงินตอบแทน 3.1 วันทำการ ไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมง ๆ ละ 50 บาท 3.2 วันหยุดราชการ เกินวันละ 7 ชั่วโมง ๆ ละ 60 บาท 3.3 กรณีจำเป็นต้องปฏิบัติงานตามภารกิจ หลักหรือนโยบาย รัฐบาล มีเวลาแน่นอน และส่วนราชการสั่งให้ทำนอกเวลาติดต่อกัน ให้เบิกเป็นรายครั้งๆ ละ ไม่เกิน 7 ชั่วโมง ๆ ละ 60 บาท 3.4 การปฏิบัติหลายช่วงเวลาในหนึ่งวัน ให้ นับเวลารวมกัน 3.5 การปฏิบัติงานนอกเวลาที่ได้รับ ค่าตอบแทนอื่นแล้ว ให้เบิกได้ทาง เดียว

12 หลักเกณฑ์ ( ต่อ ) 4. การปฏิบัติงานต่อไปนี้ เบิกไม่ได้ 4.1 การอยู่เวรรักษาการณ์ตามระเบียบว่า ด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่น ในการรักษาความปลอดภัย สถานที่ราชการ 4.2 การปฏิบัติงานนอกเวลาที่ไม่เต็ม ชั่วโมง 5. การควบคุม 5.1 กรณีมีหลายคนร่วมปฏิบัติงานนอก เวลา ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับรอง หากปฏิบัติ คนเดียว ให้รับรองคนเดียว 5.2 ให้รายงานผลการปฏิบัติต่อผู้อนุมัติ ใน 15 วัน นับแต่เสร็จสิ้น

13 หลักเกณฑ์ ( ต่อ ) 6. หลักฐานเบิกจ่าย ตามแบบที่ กรมบัญชีกลางกำหนด หรือได้รับความ เห็นชอบจากกรมบัญชีกลาง 7. การเบิกจ่ายเงินนอกเหนือหรือแตกต่าง ให้ ขอทำความตกลง กับ กระทรวงการคลัง ( กรมบัญชีกลาง ) 8. การปฏิบัติงานนอกเวลาก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 ให้ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ พ. ศ. 2536 หรือที่ได้รับ อนุมัติจากกระทรวง การคลัง


ดาวน์โหลด ppt ที่มา : ข้อมูลจาก กรมบัญชีกลาง. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google