งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหาร พนักงานราชการ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหาร พนักงานราชการ สอดคล้องกับแนวทางการบริหาร ภาครัฐแนวใหม่ สอดคล้องกับแนวทางการบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหาร พนักงานราชการ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหาร พนักงานราชการ สอดคล้องกับแนวทางการบริหาร ภาครัฐแนวใหม่ สอดคล้องกับแนวทางการบริหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหาร พนักงานราชการ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหาร พนักงานราชการ สอดคล้องกับแนวทางการบริหาร ภาครัฐแนวใหม่ สอดคล้องกับแนวทางการบริหาร ภาครัฐแนวใหม่ - เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย - เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย - กระจายอำนาจการบริหารจัดการ - มีความคล่องตัว - มีเจ้าภาพที่ชัดเจน สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี

3

4 ได้ให้ความหมายของพนักงาน ราชการว่า “ บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญา จ้างโดยได้รับ ค่าตอบแทนจากงบประมาณของส่วน ราชการ เพื่อเป็นพนักงานของรัฐในการ ปฏิบัติงาน ให้กับส่วนราชการนั้น ”

5 ความหมายของ “ ส่วนราชการ ” ประกอบด้วย ส่วนราชการฝ่ายพลเรือน ส่วนราชการฝ่ายพลเรือน ส่วนราชการฝ่ายทหาร ส่วนราชการฝ่ายทหาร ยกเว้นองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ยกเว้นองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น

6 กำหนดให้เลขาธิการ ก. พ. เป็นผู้รักษาระเบียบนี้ โดยแบ่งกลุ่มของเนื้อหาออกเป็น 6 หมวด และบท เฉพาะกาล คือ หมวด 1 พนักงานราชการ หมวด 1 พนักงานราชการ หมวด 2 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ หมวด 2 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ หมวด 3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมวด 3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมวด 4 วินัยและการรักษาวินัย หมวด 4 วินัยและการรักษาวินัย หมวด 5 การสิ้นสุดสัญญาจ้าง หมวด 5 การสิ้นสุดสัญญาจ้าง หมวด 6 คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ หมวด 6 คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ บทเฉพาะกาล บทเฉพาะกาล

7

8 กำหนดพนักงานราชการ เป็น 2 ประเภท คือ 1. พนักงานราชการทั่วไป ได้แก่ พนักงาน ราชการที่ปฏิบัติงานประจำทั่วไปในด้าน งานบริการ งานเทคนิค งานบริหาร ทั่วไป งานวิชาชีพเฉพาะ และงาน เชี่ยวชาญเฉพาะ 2. พนักงานราชการพิเศษ ได้แก่ พนักงาน ราชการซึ่งปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญสูงมาก เป็นพิเศษ ในงานที่มีความสำคัญ หรือมีความ จำเป็นต้องใช้บุคคลในลักษณะดังกล่าว

9

10 มีสาระสำคัญเฉพาะในเรื่องค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ โดยพนักงานราชการจะได้รับสิทธิ ประโยชน์และ โดยพนักงานราชการจะได้รับสิทธิ ประโยชน์และ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย ประกันสังคม ส่วนรายละเอียดเรื่องค่าตอบแทน จะเป็นไปตามที่ ส่วนรายละเอียดเรื่องค่าตอบแทน จะเป็นไปตามที่ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการจะ กำหนด

11

12 มีสาระสำคัญเฉพาะในเรื่องการประเมินผล การปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการจะ โดยคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการจะ เป็นผู้กำหนดแนวทางการประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อ เป็นมาตรฐานทั่วไปให้ส่วนราชการถือ ปฏิบัติ

13

14 มีสาระสำคัญเฉพาะเรื่องวินัยและการรักษาวินัย โดยระเบียบได้กำหนดกรณีการกระทำ ผิดวินัยร้ายแรง โดยระเบียบได้กำหนดกรณีการกระทำ ผิดวินัยร้ายแรง ไว้ประกอบด้วย การทุจริตต่อหน้าที่ การจงใจ ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของทางราชการ หรือคำสั่งของ ผู้บังคับบัญชา หรือการ ประมาทเลินเล่อ หรือการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ที่กำหนดในสัญญา หรือประพฤติชั่วหรือการละทิ้งหน้าที่จนทำให้ งานไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนด จนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับ ความเสียหายอย่าง ร้ายแรง ตลอดจนการละทิ้งหน้าที่ติดต่อกันเกิน 7 วัน กรณีการ กระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงให้ส่วนราชการ กำหนด

15

16 มีสาระสำคัญเฉพาะในเรื่องการสิ้นสุด สัญญาจ้าง การสิ้นสุดสัญญาจ้างที่กำหนด ลักษณะของ การสิ้นสุดสัญญาจ้างที่กำหนด ลักษณะของ การสิ้นสุดสัญญาจ้าง เช่น ครบกำหนด ตามสัญญา เสียชีวิต ไม่ผ่านการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน กระทำ ผิดวินัย หรือขาดคุณสมบัติ เป็นต้น

17

18 รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ประธาน เลขาธิการ ก. พ. รอง ประธาน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ เลขาธิการประกันสังคม กรรมการ อัยการสูงสุดกรรมการ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กรรมการ ผู้แทนกระทรวงกลาโหมกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลังกรรมการ ผู้แทนกระทรวงแรงงานกรรมการ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงานสัมพันธ์ กรรมการ ผู้แทนของสำนักงาน ก. พ. กรรมการและเลขานุการ ผู้แทนสำนักงบประมาณกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ ผู้แทนกรมบัญชีกลางกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

19

20 มีสาระสำคัญในการกำหนดกรณี ต่าง ๆ ที่เอื้อให้ ส่วนราชการสามารถจ้างพนักงาน ราชการได้ทันที ในปีงบประมาณ 2547 เช่น กรณีที่ ส่วนราชการ สามารถจ้างบุคคลในกลุ่มเชี่ยวชาญ พิเศษได้มี งบประมาณแล้ว เป็นต้น

21

22 1. การกำหนดแผนงานและแนวปฏิบัติใน เรื่องต่าง ๆ ตามที่ระเบียบฯ กำหนด 2. การให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากำลัง 3. การตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้น จากการใช้ระเบียบฯ 4. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามที่ เห็นสมควร ทั้งนี้ โดยมีสำนักงาน ก. พ. เป็นหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ โดยมีสำนักงาน ก. พ. เป็นหน่วยงาน ที่รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการชุดดังกล่าว


ดาวน์โหลด ppt เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหาร พนักงานราชการ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหาร พนักงานราชการ สอดคล้องกับแนวทางการบริหาร ภาครัฐแนวใหม่ สอดคล้องกับแนวทางการบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google