งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 กฎหมายการเงิน การคลังทั่วไป โดย นายมงคล วรรณพงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 กฎหมายการเงิน การคลังทั่วไป โดย นายมงคล วรรณพงษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 กฎหมายการเงิน การคลังทั่วไป โดย นายมงคล วรรณพงษ์

2 2 กฎหมายการคลัง 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย พ. ศ. 2550 2. พ. ร. บ. เงินคงคลัง พ. ศ. 2491 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 3. พ. ร. บ. วิธีการงบประมาณ พ. ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4. พ. ร. บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ. ศ.....

3 3 รัฐต้องดำเนินการตาม แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ ดังต่อไปนี้ - ควบคุมให้มีการรักษาวินัยการเงิน การคลังเพื่อสนับสนุนเสถียรภาพและ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศ - ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีอากร ให้มีความเป็นธรรมและสอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ และสังคม รธน. ม. 84(3)

4 4 ให้มีกฎหมายการเงินการคลัง ของรัฐเพื่อกำหนดกรอบวินัยการคลัง ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ - การวางแผนการเงินระยะปานกลาง - การจัดหารายได้ - การกำหนดแนวทางในการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน - การบริหารการเงินและทรัพย์สิน - การบัญชี - กองทุนสาธารณะ รธน. ม. 167 ว. 3

5 5 - การก่อหนี้หรือการดำเนินการที่ ผูกพันทรัพย์สินหรือภาระทางการเงิน ของรัฐ - หลักเกณฑ์การกำหนดวงเงินสำรอง จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น - การอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องใช้เป็นกรอบในการ จัดหารายได้ กำกับการใช้จ่ายเงินตาม หลักการรักษาเสถียรภาพ พัฒนาทาง เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และความเป็น ธรรมในสังคม รธน. ม. 167 ว. 3

6 6 เงินรายได้ของหน่วยงานของรัฐ ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน - หน่วยงานของรัฐนั้นต้องทำ รายงานการรับและการใช้จ่ายเงิน ดังกล่าว เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อ สิ้นปีงบประมาณทุกปี - และให้คณะรัฐมนตรีทำรายงาน เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและ วุฒิสภาต่อไป การใช้จ่ายเงินรายได้ตามวรรค หนึ่งต้องอยู่ภายใต้กรอบวินัย การเงินการคลังด้วย รธน. ม. 170

7 7 การจ่ายเงินแผ่นดินจะกระทำได้ เฉพาะ ที่ได้อนุญาตไว้ใน - กฎหมายว่าด้วยงบประมาณ รายจ่าย - กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ - กฎหมายเกี่ยวด้วยการโอน งบประมาณ หรือ - กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง เว้นแต่ ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน รัฐบาลจะจ่ายไปก่อน ก็ได้ แต่ต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กฎหมายบัญญัติ... รธน. ม. 169

8 8 บรรดาเงินทั้งปวงที่พึงชำระ ให้แก่รัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินกู้ หรือเงิน อื่นใด ให้หัวหน้าส่วนราชการส่งเข้า บัญชีคงคลังบัญชีที่ 1 พ. ร. บ. เงินคง คลังฯ

9 9 บรรดาเงินที่ส่วนราชการได้รับเป็น กรรมสิทธิ์ - ไม่ว่าจะได้รับตามกฎหมาย หรือ - ระเบียบข้อบังคับ หรือ - ได้รับชำระตามอำนาจหน้าที่หรือ สัญญา หรือ - ได้รับจากการให้ใช้ทรัพย์สินหรือ เก็บดอกผลจากทรัพย์สินของราชการ * ให้ส่วนราชการที่ได้รับเงินนั้น นำส่งคลังตามระเบียบหรือข้อบังคับที่ รัฐมนตรีกำหนด เว้นแต่ มีกฎหมายกำหนดเป็นอย่าง อื่น พ. ร. บ. วิธีการ งบประมาณ ม. 24

10 10 ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้แต่ เฉพาะตามที่ได้กำหนดไว้ใน - พระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี - พระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม - ตามอำนาจที่มีอยู่ตามกฎหมาย อื่น - ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือก่อหนี้ ผูกพันจนกว่าจะได้รับอนุมัติเงิน ประจำงวดแล้ว พ. ร. บ. วิธีการ งบประมาณ ม.23

11 11 ให้รัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบใน การควบคุมงบประมาณเพื่อ ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ และให้มี อำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย (1) จัดให้มีการประมวลบัญชี แผ่นดิน (2) กำหนดระเบียบหรือข้อบังคับ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่ง คลัง ด้วยความเห็นชอบของ คณะรัฐมนตรี พ. ร. บ. วิธีการ งบประมาณฯ ม.21

12 12 (3) จัดให้มีการตรวจเอกสารการขอเบิก เงิน การจ่ายเงิน และการก่อหนี้ ผูกพัน ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับ การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำ เงินส่งคลัง (4) กำหนดและควบคุมระบบบัญชี แบบ รายงาน และเอกสารเกี่ยวกับ การรับ จ่ายเงินและหนี้ (5) กำหนดระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วย เงินทดรองราชการด้วยความ เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และให้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ( ต่อ ) พ. ร. บ. วิธีการ งบประมาณฯ ม.21

13 13 การขอเบิกเงินจากคลังตาม งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณใด ให้กระทำได้แต่เฉพาะ ในปีงบประมาณนั้น เว้นแต่ (1) เป็นงบประมาณรายจ่ายข้าม ปี หรือ (2) เป็นงบประมาณรายจ่ายที่ได้ ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ หรือที่ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีให้เบิก เหลื่อมปีและได้มีการกันเงินไว้ตาม ระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการเบิก จ่ายเงินจากคลัง พ. ร. บ. วิธีการ งบประมาณ ม.27

14 14 พ. ร. บ. งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี พ. ศ..... เป็นกฎหมายที่ฝ่ายนิติบัญญัติ อนุญาตให้ ฝ่ายบริหาร ( ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ ) มีงบประมาณ ไว้ใช้จ่ายสำหรับปีนั้นๆ

15 15 พ. ร. บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี - ปีไหน - ให้ใคร - เพื่อการใด - จำนวนเท่าใด พ. ร. บ. งบประมาณ รายจ่ายฯ


ดาวน์โหลด ppt 1 กฎหมายการเงิน การคลังทั่วไป โดย นายมงคล วรรณพงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google