งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสาร ประกอบการ บรรยาย เรื่อง การประเมินบุคคล โดย นายสม เอก จากวงษ์ กลุ่มบริหารงาน บุคคล ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสาร ประกอบการ บรรยาย เรื่อง การประเมินบุคคล โดย นายสม เอก จากวงษ์ กลุ่มบริหารงาน บุคคล ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสาร ประกอบการ บรรยาย เรื่อง การประเมินบุคคล โดย นายสม เอก จากวงษ์ กลุ่มบริหารงาน บุคคล ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒

2 หัวข้อการชี้แจงเรื่อง การประเมินบุคคล 8. ตัวอย่างการนับระยะเวลา ขั้นต่ำ 2. การรับสมัคร คัดเลือก ข้าราชการฯ 1. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การเลื่อนระดับ 3. การตรวจเอกสาร ประกอบการคัดเลือก 4. การประเมินคุณลักษณะ ของบุคคล 6. การส่งผลงานและข้อเสนอ แนวคิด 5. คำชี้แจงเกี่ยวกับระยะเวลา ขั้นต่ำ 7. การเผยแพร่ผลงานและ ข้อเสนอแนวคิด

3 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ เลื่อนระดับ 1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2551 มาตรา 63 การย้าย การโอน หรือการ เลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญในหรือต่าง กระทรวงหรือกรม แล้วแต่กรณีให้เป็นไปตามที่ กำหนดในกฎ ก. พ. 2. หนังสือสำนักงาน ก. พ. ที่ นร 1006 / ว 7 ลง วันที่ 6 มีนาคม 2552 การเลื่อนขึ้น แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ให้ใช้ หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดในหนังสือ สำนักงาน ก. พ. ที่ นร 1006 / ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 3. หนังสือสำนักงาน ก. พ. ที่ นร 1006 / ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 (1) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก บุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน (2) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล งาน

4 ให้ อ. ก. พ. กรมมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ ที่จะเข้ารับการคัดเลือก (2) กำหนดเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือก บุคคล (3) กำหนดให้มีการประกาศรายชื่ออยู่ได้รับการ คัดเลือกตำแหน่งละ 1 คน รวมทั้งชื่อผลงาน เค้าโครงเรื่อง สัดส่วนของผลงานและรายชื่อผู้ ร่วมจัดทำผลงานโดยประกาศอย่างเปิดเผย หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่ จะเข้ารับการประเมินผลงาน กรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งว่าง หรือตำแหน่งที่มีการปรับปรุงการ กำหนดตำแหน่ง

5 (4) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อ (1) ถึง (3) ให้ข้าราชการทราบทั่วกัน ( ตามหนังสือ สป. วธ. ด่วนที่สุดที่ วธ 0203.1 / 191 ลงวันที่ 31 มกราคม 2549) (5) พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเรื่อง ระยะเวลาขั้นต่ำ (6) พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงานตำแหน่งละ 1 คน (7) วินิจฉัยกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของ บุคคลเรื่องระยะเวลาขั้นต่ำ (8) รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกต่อผู้มี อำนาจสั่งบรรจุ (9) ตรวจสอบข้อมูลกรณีมีผู้ทักท้วง ทั้งนี้ อ. ก. พ. กรมอาจแต่งตั้งคณะกรรมการ คัดเลือกบุคคล เพื่อทำหน้าที่ใน ข้อ (5) (6) (8) และ (9) แทนก็ได้ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่ จะเข้ารับการประเมินผลงาน

6 1. ผลงานที่ส่งประเมิน (1) ให้ส่งผลงานประเมินตามหัวข้อเรื่องที่ได้ เสนอไว้ในขั้นตอนการคัดเลือกบุคคล (2) ผลงานที่ส่งประเมินจะต้องประกอบด้วย ผลงานที่เกิดจากงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และ ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน (3) ผลงานที่ส่งประเมินจะต้องอยู่ในเงื่อนไข และลักษณะของผลงานของตำแหน่งในแต่ละระดับ และแต่ละสายงานตามที่ ก. พ. กำหนด และตามที่ คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนดเพิ่มเติม ( ถ้า มี ) (4) ให้มีการเปิดเผยผลงานต่อสาธารณะ หลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินผลงาน

7 2.1 ให้ อ. ก. พ. กรมแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล งาน 2.2 คณะกรรมการประเมินผลงานมีอำนาจหน้าที่ (1) กำหนดเงื่อนไข ขอบเขต มาตรฐานของ ผลงานเพิ่มเติมจากที่ ก. พ. กำหนด (2) กำหนดจำนวนของผลงานที่จะให้ส่งประเมิน (3) กำหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของผลงาน และพิจารณาประเมินคุณภาพของผลงาน (4) ตรวจสอบข้อมูลกรณีมีผู้ทักท้วงในเรื่อง ผลงานซ้ำซ้อนหรือการลอกเลียนผลงาน (5) วินิจฉัยกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของ ผลงาน (6) รายงานผลการประเมินผลงานต่อผู้มีอำนาจ สั่งบรรจุ 2. คณะกรรมการประเมินผลงาน หลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินผลงาน

8


ดาวน์โหลด ppt เอกสาร ประกอบการ บรรยาย เรื่อง การประเมินบุคคล โดย นายสม เอก จากวงษ์ กลุ่มบริหารงาน บุคคล ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google