งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมาย เกี่ยวกับ การเงินการ คลัง. รัฐธรรมนูญกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังกฎหมายว่าด้วยงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมาย เกี่ยวกับ การเงินการ คลัง. รัฐธรรมนูญกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังกฎหมายว่าด้วยงบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมาย เกี่ยวกับ การเงินการ คลัง

2 รัฐธรรมนูญกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังกฎหมายว่าด้วยงบประมาณ

3 รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 166 “ งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินให้ทำเป็น พระราชบัญญัติ ถ้าพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณออกไม่ทัน ปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้กฎหมายว่าด้วย งบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีก่อนนั้นไป พลางก่อน ”

4 รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 167 - เอกสารที่ใช้ประกอบในการนำเสนอร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี - รายการรายจ่ายงบกลาง ต้องแสดงเหตุผลและ ความจำเป็นในการกำหนดงบประมาณรายจ่าย งบกลางนั้นด้วย

5 รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 167 วรรคสาม “ ให้มีกฎหมายการเงินการคลังของรัฐเพื่อกำหนด กรอบวินัยการเงิน การคลัง ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการวางแผนการเงินระยะปานกลาง... และ การอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องใช้เป็นกรอบในการ จัดหารายได้ กำกับการใช้จ่ายเงินตามหลักการ รักษาเสถียรภาพ พัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และความเป็นธรรมในสังคม ”

6 รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 168 - หน้าที่ในการพิจารณาพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ในชั้น รัฐสภา

7 มาตรา 169 การจ่ายเงินแผ่นดินจะกระทำได้เฉพาะที่ได้อนุญาต ไว้ - กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย - กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ - กฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ หรือ - กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง เว้นแต่ เว้นแต่ ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนรัฐบาลจ่ายไปก่อนก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย ญัตติ รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

8 มาตรา 169 ( ต่อ ) ในกรณีเช่นว่านี้ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อ ชดใช้เงินคลังในพระราชบัญญัติโอนเงิน งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณถัดไป - ทั้งนี้ ให้กำหนดแหล่งที่มาของรายได้เพื่อชดใช้ รายจ่ายที่ได้ใช้เงินคงคลังจ่ายไปก่อนแล้วด้วย รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

9 มาตรา 169 วรรคสอง ในระหว่างที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือการรบ คณะรัฐมนตรีมีอำนาจโอนหรือนำรายจ่ายที่กำหนดไว้ สำหรับหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดไปใช้ใน รายการที่แตกต่างจากที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ทันที และให้รายงาน รัฐสภาทราบโดยไม่ชักช้า รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

10 รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 170 - เงินรายได้ของหน่วยงานของรัฐใดที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้ แผ่นดิน ให้หน่วยงานของรัฐนั้นทำรายงานการรับและการให้ จ่ายเงินดังกล่าวเสนอต่อ คณะรัฐมนตรีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ทุกปี และให้คณะรัฐมนตรีทำรายงานเสนอต่อสภา ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป - การใช้จ่ายเงินรายได้ตามวรรคหนึ่งต้องอยู่ภายใน กรอบวินัยการเงิน การคลังตามหมวดนี้ด้วย

11 กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง

12 มาตรา 4 การรับเงินเข้าคลัง และข้อยกเว้น มาตรา 1 -3 การบังคับใช้ และคำนิยามศัพท์ มาตรา 5 เงินคงคลังบัญชี 1 และ 2 มาตรา 6 การจ่ายเงินคงคลังกรณีเงินงบประมาณ กรณีปกติและพิเศษ มาตรา 7 การจ่ายเงินคงคลังก่อนที่มีกฎหมายอนุญาตให้จ่าย มาตรา 8 การจ่ายเงินคงคลังกรณีเงินนอกงบประมาณ มาตรา 9 -11 บุคคลที่มีอำนาจสั่งจ่ายเงินคงคลัง มาตรา 12-13 การจ่าย-รับเงินคงคลัง กรณีเงินทุน/ทุนหมุนเวียน มาตรา 14 การรักษาการกฎหมาย พรบ. เงินคงคลัง 2491

13 การนำเงินเข้าคลังการจ่ายเงินจากคลัง ชดใช้เงิน คงคลัง ข้อยกเว้น ไม่นำเงิน ส่งคลัง พรบ.เงินคงคลัง 2491 มาตรา 4 มาตรา 1 -3มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8, 12 มาตรา 9 -11 มาตรา 14 บัญชีที่ 1 และ 2 ณ ธปท., บัญชีที่สนง.คลังจังหวัด การจ่ายเงินจากคลัง มาตรา 13 มีกฎหมายอนุญาตให้จ่าย การจ่ายเงินจากคลัง ก่อนมีกฎหมายอนุญาตให้จ่าย เงินนอกงบประมาณ /เงินอันไม่พึงต้องชำระ มาตรา 6,7 เงินรายได้แผ่นดิน/เงินกู้

14 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเงินคงคลัง กรมบัญชีกลาง. กรมสรรพากร. กรมสรรพสามิต. กรมศุลกากร. รัฐวิสาหกิจ. ส่วนราชการ. สำนักงานบริหาร หนี้สาธารณะ. ส่วนราชการ. รัฐวิสาหกิจ. สำนักงานบริหาร หนี้สาธารณะ สำนักงบประมาณ / ธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น

15 กฎหมายว่าด้วยงบประมาณ

16 จัดทำ บริหาร ควบคุม พรบ.วิธีการงบประมาณ 2502 มาตรา 1 - 5 มาตรา 6 - 18 มาตรา 19 - 20 มาตรา 21 - 30 สำนักงบประมาณ ส่วนราชการ กระทรวงการคลัง 1. อำนาจหน้าที่ของสำนักงบประมาณ 2. ลักษณะงบประมาณ สมดุล/เกินดุล/ขาดดุล 3. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 4. การตั้งรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 5. งบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อน 6. งบปะมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 7. การโอนงบประมาณข้ามส่วนราชการ 8. การโอน/เปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ 9. การใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบส่วนราชการ / งบกลาง 10. การควบคุมงบประมาณ - หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย/เก็บรักษา/นำเงินส่งคลัง - วางระบบบัญชีให้ส่วนราชการปฏิบัติ - ประมวลบัญชีแผ่นดิน - เงินทดรองราชการ - เงินประจำงวดและการก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย - หลักเกณฑ์การนำเงินส่งคลัง เป็นรายได้แผ่นดิน และข้อยกเว้น - อำนาจในการกู้เงิน - งบประมาณรายจ่ายข้ามปี และการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี - เงินทุนสำรองจ่ายฉุกเฉิน - รายงานการเงินแผ่นดิน - บทกำหนดโทษ บทนำ คำนิยาม ผู้รักษาการ

17 การใช้จ่ายเงินแผ่นดิน จึงต้อง......... การใช้จ่ายเงินแผ่นดิน จึงต้อง......... เป็นไปตามกฎหมาย / ระเบียบ ฯ / มติครม. เป็นไปตามกฎหมาย / ระเบียบ ฯ / มติครม. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดย ประหยัด เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดย ประหยัด ได้ผลตามเป้าหมายและคุ้มค่าเงิน ได้ผลตามเป้าหมายและคุ้มค่าเงิน เป็นไปโดยรัดกุม / เหมาะสม / สุจริต เป็นไปโดยรัดกุม / เหมาะสม / สุจริต เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่รัฐและ ประชาชน เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่รัฐและ ประชาชน

18 1. รายจ่ายของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ 2. รายจ่ายงบกลาง

19 1. งบบุคลากร 2. งบดำเนินงาน 3. งบลงทุน 4. งบเงินอุดหนุน 5. งบรายจ่ายอื่น

20 1. เงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ 2. เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานของรัฐ 3. เงินเลื่อนเงินเดือน ปรับวุฒิ ข้าราชการ 4. เงินสำรอง เงินสมทบ เงินชดเชย ของข้าราชการ 5. เงินสมทบของลูกจ้างประจำ 6. ค่ารักษาพยาบาล 7. ค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทน บุคลากรภาครัฐ

21 1. เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณี ฉุกเฉินหรือจำเป็น 2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการ พระราชดำริ 3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ เสด็จพระราชดำเนินและ ต้อนรับประมุขต่างประเทศ

22 1. ส่วนราชการ 2. รัฐวิสาหกิจ 3. หน่วยงานของรัฐสภา ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม และศาลปกครอง 4. องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 5. องค์การมหาชน 6. กองทุนสาธารณะที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8. หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมาย กำหนด

23 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมาย เกี่ยวกับ การเงินการ คลัง. รัฐธรรมนูญกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังกฎหมายว่าด้วยงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google