งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการการเงิน ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2546.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการการเงิน ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2546."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการการเงิน ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2546

2 ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การนำเงิน รายได้ของมหาวิทยาลัยไปฝากในสถาบันการเงิน พ.ศ. 2544 และให้ใช้ระเบียบนี้แทน ยกเลิก

3 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2546 คณะกรรมการเงินรายได้ ประกอบด้วย 1.กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ 2.กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 1-2 คน เป็นกรรมการ 3.ประธานสภาคณาจารย์หรือผู้แทน เป็นกรรมการ 4.ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยหรือผู้แทน เป็นกรรมการ 5.กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์/สถาบัน/ สำนัก 1 คน เป็นกรรมการ 6.กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ จำนวน 1-2 คน เป็น กรรมการ 7.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นกรรมการและเลขานุการ กรรมการตามข้อ 1,2 มีวาระการปฏิบัติหน้าที่ไม่เกินวาระของการดำรงตำแหน่ง ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ,กรรมการตามข้อ 5-6 มีวาระการ ปฏิบัติหน้าที่ไม่เกิน 2 ปี -อาจตั้งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้

4 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2546 คณะกรรมการการเงินมีหน้าที่เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการบริหารเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของ มหาวิทยาลัย และพิจารณานำเงินรายได้ไปฝากหรือลงทุนเพื่อให้ การเงินเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่ เกี่ยวข้อง

5 www.themegallery.com หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายเงินรายได้ หลักเกณฑ์/วิธีการ พิจารณาการนำเงิน รายได้ไปฝากหรือ ลงทุน 2.2ในการนำเงินฝากและลงทุนตามข้อ 2.1 ให้ มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดอัตราดอกเบี้ย เงินฝากและการลงทุน พร้อมทั้งเงื่อนไข อย่าง สม่ำเสมอ และให้มีบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 2.1จัดทำบัญชีรายชื่อสถาบันการเงินหรือนิติ บุคคลที่มั่นคงที่เห็นสมควรนำเงินรายได้ไปฝาก และลงทุนจำนวนตามสมควร เสนอสภาเพื่อให้ ความเห็นชอบ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้งภายในเดือนมกราคมของทุกปี 1.จัดทำบัญชีแสดงสถานภาพเงินรายได้ประเภทต่างๆ ที่นำไปฝากและลงทุนในสถาบันการเงิน รวมทั้งเงิน รายได้ที่ฝากหรือลงทุนอยู่แล้ว เสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบเป็นรายเดือน พร้อมทั้งเสนอความเห็น เกี่ยวกับนโยบายหรือแนวทางในการหารายได้จากการ ฝากเงินและลงทุน 2.ในการพิจารณานำเงินฝากไปฝากและลงทุน ให้ดำเนินการ ดังนี้

6 www.themegallery.com หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายเงินรายได้ หลักเกณฑ์/วิธีการ พิจารณาการนำเงิน รายได้ไปฝากหรือ ลงทุน (ต่อ) 2.4 ในกรณีที่การนำเงินไปฝากและลงทุนมี จำนวนเงินสูงกว่าที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่สภามหาวิทยาลัย กำหนดไว้ ให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อ อนุมัติ 2.3อำนาจในการอนุมัติการนำเงินไปฝากและ ลงทุน ให้เป็นของคณะกรรมการ แต่อาจมอบ อำนาจให้กรรมการอื่นทำแทนได้ ตามเงื่อนไข กรรมการที่ได้รับมอบหมายอำนาจต้อง กระทำร่วมกันอย่างน้อย 2 คน โดยกรรมการ 1 ใน 1 คนต้องเป็นประธานกรรมการ หรือ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องกำหนดเงื่อนไขในการมอบอำนาจ เกี่ยวกับจำนวนเงินขั้นสูงสุดหรือเงื่อนไขอื่นที่ ชัดเจน

7 www.themegallery.com หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายเงินรายได้ หลักเกณฑ์/วิธีการ พิจารณาการนำเงิน รายได้ไปฝากหรือ ลงทุน (ต่อ) 4.ให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่ตามที่ คณะกรรมการมอบหมาย 3.กำหนดหลักเกณฑ์ วงเงิน และประเภทของ ธุรกรรมที่จะนำเงินรายได้ไปฝากและลงทุนใน สถาบันการเงินหรือนิติบุคคล และนำเสนอขอ ความเห็นชอบต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย 5.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่สภามหาวิทยาลัย มอบหมาย


ดาวน์โหลด ppt LOGO ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการการเงิน ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2546.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google