งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปกครองท้องถิ่น ไทยในปัจจุบัน โดย นายศักดิ์ เกียรติก้อง ประธานอนุกรรมการด้านติดตามและ ประเมินผลฯ การดำเนินการตามภารกิจของ ก. ถ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปกครองท้องถิ่น ไทยในปัจจุบัน โดย นายศักดิ์ เกียรติก้อง ประธานอนุกรรมการด้านติดตามและ ประเมินผลฯ การดำเนินการตามภารกิจของ ก. ถ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปกครองท้องถิ่น ไทยในปัจจุบัน โดย นายศักดิ์ เกียรติก้อง ประธานอนุกรรมการด้านติดตามและ ประเมินผลฯ การดำเนินการตามภารกิจของ ก. ถ.

2 1. ความสำคัญและความเป็นมา - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน พ. ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ แบ่งการบริหาราชการแผ่นดินของไทย ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ (1) ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ( สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม ) (2) ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค ( จังหวัด อำเภอ ) (3) ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ( องค์การบริหารส่วนจังหวัด. เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา )

3 2. การปกครองท้องถิ่นไทย 2.1 ความหมาย หมายถึง การปกครองที่รัฐบาลมอบอำนาจให้ ประชาชนในท้องถิ่นใด ท้องถิ่นหนึ่ง จัดการ ปกครองและดำเนินการบางอย่าง โดย ดำเนินการกันเอง เพื่อบริการสถานะความ ต้องการของประชาชน การบริหารของท้องถิ่น มี การจัดเป็นองค์กร มีเจ้าหน้าที่ซึ่งประชาชน เลือกตั้งขึ้นมาทั้งหมด หรือบางส่วน ทั้งนี้ มี ความเป็นอิสระในการบริหารงาน แต่ รัฐบาลต้องควบคุมด้วยวิธีการต่างๆ ตามความ เหมาะสม จะปราศจากควบคุมของรัฐหาได้ไม่ เพราะการปกครองท้องถิ่นเป็นสิ่งที่รัฐ ทำให้เกิดขึ้น

4 2.2 สาระสำคัญของหลักการปกครอง ท้องถิ่น (1) รูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี หลายรูปแบบ จะแตกต่างกันไปตามความ เจริญ จำนวนประชากร และขนาดพื้นที่ (2) ต้องมีอำนาจ (Autonomy) ในการปฏิบัติ หน้าที่ตามความเหมาะสม (3) หน่วยการปกครองท้องถิ่น ต้องมีสิทธิ ตามกฎหมายที่จะดำเนินการปกครองตนเอง โดยสิทธิ แบ่งออกเป็น 2 ประการ คือ (3.1) สิทธิที่จะตรากฎหมายหรือระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (3.2) สิทธิในการกำหนดงบประมาณเพื่อ บริหารกิจการตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ (4) มีองค์กรที่จำเป็นในการบริหารและ ปกครองตนเอง (5) ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ ปกครองท้องถิ่น

5 2.3 องค์ประกอบของการปกครองส่วน ท้องถิ่น 1. องค์กรปกครองเหล่านั้นต้องมรอาณา เขตที่แน่นอนชัดเจน (Area) 2. องค์กรปกครองเหล่านั้นต้องมีอำนาจ อิสระ (Autonomy) 3. องค์กรปกครองเหล่านั้น ต้องมีสิทธิ ตามที่กฎหมายรับรอง 4. องค์กรปกครองเหล่านั้น ต้องเปิด โอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่น เข้ามา มีส่วนร่วมในการปกครองทั้งโดยตรงและ โดยอ้อม 5. องค์กรปกครองเหล่านั้น ต้องมีองค์กร ที่แน่นอนชัดเจนในการบริหารจัดการงาน ของท้องถิ่น

6 3. รูปแบบองค์กรปกครอง ท้องถิ่นไทย - ในปัจจุบันการปกครองท้องถิ่นไทย ประกอบ ไปด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม 5 รูปแบบ ดังนี้ (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (Provincial Administration Organization) (2) เทศบาล (Municipality) (3) องค์การบริหารส่วนตำบล (Sub district Administration Organization) (4) กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolitan Administration) (5) เมืองพัทยา (Pataya City)

7 4. โครงสร้างขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น - ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ กำหนดโครงสร้างออกเป็นรูปแบบสภา กับฝ่ายบริหาร ได้แก่ (1) มีการแบ่งแยกฝ่ายสภาและฝ่าย บริหารออกจากกัน (2) ฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่ในการบริหาร กิจการภายในขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (3) ฝ่ายสภา ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ การทำงานของฝ่ายบริหารและทำ หน้าที่ในการออกกฎหมายในระดับ ท้องถิ่น (4) สภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาจากการเลือกตั้งของประชาชน โดยตรง (5) หัวหน้าฝ่ายบริหารมาจากการ เลือกตั้งโดยตรง

8 5. กฎหมายที่สำคัญขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดใช้ พ. ร. บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ. ศ.2540 ( แก้ไขฉบับที่ 3 พ. ศ. 2546) (2) เทศบาลใช้ พ. ร. บ. เทศบาล พ. ศ.2496 ( แก้ไข ฉบับที่ 12 พ. ศ. 2546) (3) องค์การบริหารส่วนตำบลใช้ พ. ร. บ. สภา ตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ. ศ.2537 ( แก้ไข ฉบับที่ 5 พ. ศ.2546) (4) กรุงเทพมหานคร ใช้ พ. ร. บ. ระเบียบ บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ. ศ.2528 (5) เมืองพัทยา ใช้ พ. ร. บ. ระเบียบบริหาร ราชการเมืองพัทยา พ. ศ.2542

9 6. ปัญหาของการปกครอง ท้องถิ่นไทย (1) ประชาชนขาดจิตสำนึกในการ ปกครองตนเอง (2) ประชาชนให้ความสนใจในการ เลือกตั้งน้อย (3) ปัญหาด้านการคลัง (4) ระบบบริหารงานบุคคลไม่ทัดเทียม กับข้าราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค (5) การมีส่วนร่วมของประชาชนใน ท้องถิ่นมีน้อย

10 7. จำนวนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 75 แห่ง 2. เทศบาลจำนวน 1,276 แห่ง 3. องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 6,500 แห่ง 4. การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จำนวน 7,853 แห่ง


ดาวน์โหลด ppt การปกครองท้องถิ่น ไทยในปัจจุบัน โดย นายศักดิ์ เกียรติก้อง ประธานอนุกรรมการด้านติดตามและ ประเมินผลฯ การดำเนินการตามภารกิจของ ก. ถ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google