งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติใน การจ่ายเงินให้กับ ผู้มีสิทธิรับ เงินตามโครงการช่วยเหลือค่า ครองชีพประชาชนและ บุคลากรภาครัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติใน การจ่ายเงินให้กับ ผู้มีสิทธิรับ เงินตามโครงการช่วยเหลือค่า ครองชีพประชาชนและ บุคลากรภาครัฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติใน การจ่ายเงินให้กับ ผู้มีสิทธิรับ เงินตามโครงการช่วยเหลือค่า ครองชีพประชาชนและ บุคลากรภาครัฐ

2 แต่งตั้งผู้แทนของ ส่วนราชการ ส่วนกลาง ให้หัวหน้าฝ่ายการเงิน ส่วนภูมิภาค ให้หัวหน้าฝ่ายบริหาร ทั่วไป สชป.1 - 17 เพื่อทำหน้าที่รับ “ เช็คช่วยชาติ ” จากธนาคาร หรือสาขาธนาคารในจังหวัดต่าง ๆ

3

4

5 การจ่าย “ เช็คช่วยชาติ ” สามารถจ่ายเช็คให้ผู้มีสิทธิรับเงิน ได้ตั้งแต่ วันที่ 26 มีนาคม 2552 และ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน สามารถจ่ายเช็คให้ผู้มีสิทธิรับเงิน ได้ตั้งแต่ วันที่ 26 มีนาคม 2552 และ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน

6 วิธีการจ่าย “ เช็ค ช่วยชาติ ” กรณีผู้รับบำนาญปกติ กรณีผู้รับบำนาญปกติ 1. ผู้รับบำนาญปกติในส่วนกลาง สามารถรับได้ที่ ศูนย์แสดง สินค้าส่งออก ตั้งแต่วันที่ 26 – 31 มีนาคม 2552 2. ผู้รับบำนาญปกติในส่วน ภูมิภาค สามารถรับได้ที่ สำนักงาน คลังจังหวัดที่แสดงเจตนารับ บำนาญปกติ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป

7 กรณีข้าราชการและลูกจ้างประจำ กรณีข้าราชการและลูกจ้างประจำ 1. ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัด สำนัก / กอง ( ส่วนกลาง ) 1. ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัด สำนัก / กอง ( ส่วนกลาง ) ข้าราชการ ข้าราชการ ให้มารับได้ที่ห้อง รับรองผู้เกษียณอายุราชการ กองการเงินและบัญชี ในวันที่ 26 มีนาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างประจำ ให้มารับได้ที่กอง การเงินและบัญชี ในวันที่ 26 มีนาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. โดยแบ่งลำดับอักษร

8 ก – ธ รับเช็คที่ห้องรับรองผู้เกษียณอายุราชการ น – ว รับเช็คที่ห้องนันทนาการ ศ – อ รับเช็คที่ห้องรับจ่ายเงิน

9 2. ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัด สำนักชลประทานที่ 1 – 17 ( ส่วน ภูมิภาค ) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปของแต่ละ สำนักเป็นผู้กำหนดสถานที่และขั้นตอน ในการจ่าย

10 พนักงานราชการและลูกจ้าง ชั่วคราวรายเดือน พนักงานราชการและลูกจ้าง ชั่วคราวรายเดือน ให้ติดต่อกับนายจ้าง ( สำนัก / กอง ต้นสังกัด ) ให้ติดต่อกับนายจ้าง ( สำนัก / กอง ต้นสังกัด )

11 เอกสาร ประกอบการรับ เช็ค ผู้มีสิทธิ มารับ ด้วย ตนเอง บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ซึ่งออก โดยส่วนราชการ ซึ่งระบุ เลขบัตรประจำตัว ประชาชน ผู้มีสิทธิไม่ มารับด้วย ตนเอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ใน สังกัดกรมชลประทาน - หนังสือมอบฉันทะ โดยแนบ สำเนาบัตร ประชาชนของผู้ มอบ และผู้รับมอบ มอบหมายให้ให้ บุคคลภายนอก - หนังสือมอบอำนาจ โดย แนบสำเนาบัตร ประชาชน ของผู้มอบ และผู้รับมอบ

12 แบบ1แบบ1 ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ ความร่วมมือ


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติใน การจ่ายเงินให้กับ ผู้มีสิทธิรับ เงินตามโครงการช่วยเหลือค่า ครองชีพประชาชนและ บุคลากรภาครัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google