งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการ ดำเนินการ การเบิกจ่ายเงิน ช่วยพิเศษ. - กรณีข้าราชการ ข้าราชการ บำนาญถึงแก่ความตาย มาตรา 23 ข้าราชการผู้ใดถึงแก่ความตายใน ระหว่างรับราชการให้จ่ายเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการ ดำเนินการ การเบิกจ่ายเงิน ช่วยพิเศษ. - กรณีข้าราชการ ข้าราชการ บำนาญถึงแก่ความตาย มาตรา 23 ข้าราชการผู้ใดถึงแก่ความตายใน ระหว่างรับราชการให้จ่ายเงิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการ ดำเนินการ การเบิกจ่ายเงิน ช่วยพิเศษ

2 - กรณีข้าราชการ ข้าราชการ บำนาญถึงแก่ความตาย มาตรา 23 ข้าราชการผู้ใดถึงแก่ความตายใน ระหว่างรับราชการให้จ่ายเงิน ช่วยพิเศษจำนวนสามเท่าของเงินเดือนเต็มเดือน ที่ ข้าราชการผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินเดือนที่ถึงแก่ความ ตายและหากข้าราชการผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มค่า วิชา เงินประจำตำแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบและเงินเพิ่มพิเศษ จำนวนสามเท่าด้วย ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ และ เงินตามอื่น ใน ลักษณะเดียวกัน พ. ศ. 2535 หมวด 4 มาตรา 23 1. การตรวจสอบการมีสิทธิ ได้รับเงินช่วยพิเศษ

3  ความในวรรคหนี่ง ให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการผู้ ถูกสั่งพักราชการผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ ก่อนและผู้อุทธรณ์คำสั่งลงโทษ ซึ่งมีสิทธิได้รับ เงินเดือนตาม มาตรา 21 หรือ มาตรา 22 โดยอนุโลม * ข้าราชการผู้ใดตายในระหว่างละทิ้งหน้าที่ ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือ หนีราชการ ห้ามมิให้จ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการตายก่อนกรณีถึงที่สุด ให้เจ้า กระทรวงเป็นผู้พิจารณาและวินิจฉัยตามหลักฐาน เท่าที่มีอยู่ว่าจะจ่ายเงินเดือนระหว่างพักราชการ หรือจะไม่จ่าย

4 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่าย ค่าจ้างของส่วนราชการ พ. ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 พ. ศ.2536 ) ข้อ 16 - กรณีลูกจ้างประจำ ลูกจ้าง ชั่วคราวถึงแก่ความตาย ข้อ 16 ให้จ่ายเงินอีกจำนวนหนึ่งเรียกว่า เงินช่วย พิเศษ เป็นจำนวน 3 เท่าของค่าจ้าง อัตราปกติในเดือนที่ถึงแก่ความตาย ในกรณี ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมงให้ ถือเสมือนว่าลูกจ้างผู้นั้นมาปฏิบัติงานเต็มเดือน เป็นเกณฑ์คำนวณเงินช่วยพิเศษ

5 ลูกจ้างผู้ใดตายในระหว่างขาดราชการ ให้ จ่ายค่าจ้างเพียงวันสุดท้ายที่ผู้นั้น มาปฏิบัติงานและไม่มีการจ่ายเงินช่วยพิเศษ  ลูกจ้างประจำซึ่งถูกพักราชการผู้ใดถึงแก่ความตาย ก่อนคดีหรือกรณีถึงที่สุด ถ้าหัวหน้าส่วนราชการในส่วนกลางหรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายพิจารณาวินิจฉัยจ่าย ค่าจ้างให้ตามข้อ 32 เป็นจำนวนเท่าใด ให้จ่ายค่าจ้าง ตามจำนวนที่วินิจฉัย ให้จนถึงวันที่ถึงแก่ความตาย และให้จ่ายเงินช่วยพิเศษ ให้อีกจำนวนหนึ่ง เป็นจำนวน 3 เท่าของจำนวนค่าจ้างนั้น

6  ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้ใดตายในระหว่างละทิ้ง หน้าที่ราชการ ( ขาดราชการ ) โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือหนีราชการห้ามมิให้ จ่ายเงินช่วยพิเศษ  การขอรับเงินช่วยพิเศษให้กระทำภายในเวลา 12 เดือน นับแต่วันที่ ข้าราชการหรือลูกจ้าง ผู้มีสิทธิได้รับเงินเดือน ถึงแก่ความตาย  ถ้าผู้ตายมิได้แสดงเจตนาระบุผู้รับเงินไว้ให้จ่าย แก่บุคคลตามลำดับ ดังนี้ 1. คู่สมรส 2. บุตร 3. บิดามารดา ข้อควรจำ

7 เอกสารประกอบการขอเบิกเงิน ช่วยพิเศษ ดังนี้ 2.1 บันทึกจากต้นสังกัดแจ้งสาเหตุการตายของ ข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ / ลูกจ้างชั่วคราว ข้าราชการบำนาญและระบุด้วยว่าข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ / ลูกจ้างชั่วคราวผู้นั้นไม่ได้อยู่ระหว่าง การละทิ้งหน้าที่ราชการ ( ขาดราชการ ) 2.2 ใบมรณบัตรของผู้ตาย 2.3 แบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษพร้อม เอกสารประกอบ ดังนี้ 2.3.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้มีสิทธิรับเงิน 2.3.2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มี สิทธิรับเงิน 2.3.3 เลขที่บัญชีธนาคารของผู้มี สิทธิรับเงิน 2. ตรวจสอบเอกสารและคำนวณ ยอดเงินช่วยพิเศษ จากยอดเงิน เดือนสุดท้าย x 3 เท่า

8 2.4 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ข้าราชการบำนาญผู้ถึงแก่ความตาย 2.5 กรณีที่ผู้ตายไม่ได้ทำหนังสือแสดงเจตนา ระบุตัวผู้รับเงินไว้ ให้ ตรวจหลักฐานอื่น ๆ ที่ แสดงว่าเป็นบุคคลตามลำดับในกรณีที่ผู้ตาย มิได้แสดงเจตนาระบุไว้ คือ 1. คู่สมรส 2. บุตร 3. บิดามารดา 2.6 ตรวจสอบอัตราเงินเดือน / ค่าจ้าง คำนวณ เงินช่วยพิเศษ 3 เท่า ของอัตราเงินเดือน ค่าจ้างที่ได้รับในเดือนที่ถึงแก่ความตาย

9 3. จัดทำหนังสือเสนอกรม ขออนุมัติจ่ายเงินช่วย พิเศษ ( ผู้อำนวยการสำนัก / กอง รับมอบอำนาจตามคำสั่งกรม ที่ ข 298/51) 4. จัดทำใบขอเบิกเงินงบประมาณพร้อมเอกสาร ประกอบ ขอเบิกผ่านระบบ GFMIS 5. เมื่อได้รับอนุมัติให้ออกเช็คสั่งจ่ายให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการ ดำเนินการ การเบิกจ่ายเงิน ช่วยพิเศษ. - กรณีข้าราชการ ข้าราชการ บำนาญถึงแก่ความตาย มาตรา 23 ข้าราชการผู้ใดถึงแก่ความตายใน ระหว่างรับราชการให้จ่ายเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google