งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบงานสารบรรณ พ. ศ. 2526. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ. ศ. 2526 งานสารบรรณ หมายถึง งาน เกี่ยวกับการบริหารเอกสาร เริ่ม ตั้งแต่ จัดทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบงานสารบรรณ พ. ศ. 2526. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ. ศ. 2526 งานสารบรรณ หมายถึง งาน เกี่ยวกับการบริหารเอกสาร เริ่ม ตั้งแต่ จัดทำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบงานสารบรรณ พ. ศ. 2526

2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ. ศ งานสารบรรณ หมายถึง งาน เกี่ยวกับการบริหารเอกสาร เริ่ม ตั้งแต่ จัดทำ การรับ การส่ง การ เก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย เอกสาร ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ รักษาการตามระเบียบ งานสารบรรณ และมีอำนาจตีความ วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม ระเบียบ

3 * หนังสือที่มีไป - มา ระหว่างส่วนราชการ * จากส่วนราชการไปถึงบุคคลภายนอก หรือหน่วยงานที่ไม่ใช่ส่วนราชการ * จากบุคคลภายนอกมาถึงส่วนราชการ * ราชการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐาน เช่น บันทึกสอบสวน * เอกสารที่ราชการจัดทำขึ้นตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือราชการ คือ เอกสารที่ เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่

4 (1) หนังสือภายนอก เป็นแบบ พิธีโดยใช้ กระดาษตราครุฑ หนังสือราชการแบ่งเป็น 6 ชนิด ได้แก่ (2) หนังสือภายใน เป็นแบบพิธี น้อยกว่าหนังสือ ภายนอก ใช้ติดต่อภายใน กระทรวง ทบวง กรม หรือ จังหวัดเดียวกัน ใช้ กระดาษ บันทึกข้อความ

5 (3) หนังสือประทับตรา ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อ ของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง เป็นผู้ลงชื่อย่อกำกับตรา เฉพาะกรณีไม่ใช่เรื่องสำคัญ (4) หนังสือสั่งการ มี 3 ชนิด คือ * ระเบียบ * คำสั่ง * ข้อบังคับ

6 (5) หนังสือประชาสัมพันธ์ ได้แก่ * ประกาศ * แถลงการณ์ * ข่าว (6) หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐาน ได้แก่ หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึกที่เจ้าหน้าที่เสนอผู้บังคับบัญชา และ หนังสืออื่น ๆ รวมถึงภาพถ่าย ฟิล์ม เทปบันทึกเสียง บันทึกภาพ

7 ชั้นความเร่งด่วน ได้แก่ ด่วน ที่สุด ด่วนมาก ด่วน (1) ด่วนที่สุด ให้ปฏิบัติ ทันที (2) ด่วนมาก ให้ปฏิบัติ โดยเร็ว (3) ด่วน ให้ปฏิบัติ เร็วกว่าปกติ สำเนาหนังสือ โดยปกติให้มีสำเนาคู่ ฉบับเก็บไว้ ที่ต้นเรื่อง 1 ฉบับ เก็บไว้ที่หน่วยสาร บรรณกลาง 1 ฉบับ ให้ปฏิบัติ ดังนี้

8 (1) เก็บระหว่างปฏิบัติ (2) เก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว (3) เก็บเพื่อไว้ใช้ในการตรวจสอบ การเก็บหนังสือราชการ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี หนังสือธรรมดาไม่ใช่เรื่องสำคัญ และเกิดขึ้นเป็นประจำ ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

9 ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ อย่างน้อย 3 คน โดยให้แต่งตั้งจากข้าราชการ ระดับ 3 ขึ้นไป ครุฑ มีสองขนาด ได้แก่ ขนาด 3 ซ. ม. ขนาด 1.5 ซ. ม. การทำลายหนังสือราชการ

10 ประกอบด้วย ตัวเลข 4 ตัว โดยสองตัวแรก หมายถึงส่วนราชการระดับกรม หรืออำเภอในส่วนภูมิภาค ส่วนสองตัวหลังหมายถึงกองหรือแผนก งานต่าง ๆ เช่น พน 0504/ ได้แก่กรมพัฒนาฯ ส่วน 04 หมายถึง สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน เลขหนังสือของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง

11 ให้มีการปรับปรุงทุก ๆ 5 ปี โดยถือเอาปี พ. ศ. ที่ลงท้ายด้วย เลข 5 และเลข 0 เป็นหลัก เช่น พ. ศ. 2535, พ. ศ หรือ พ. ศ เป็นต้น การปรับปรุงเลขประจำส่วนราชการ

12 1. สำนักงานรัฐมนตรี 2. สำนักงานปลัดกระทรวง 3. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 4. กรมธุรกิจพลังงาน 5. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ อนุรักษ์พลังงาน 6. สำนักงานนโยบายและแผน พลังงาน รหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวง ของ กระทรวงพลังงาน คือ พน. กระทรวงพลังงาน มีส่วนราชการ ดังนี้

13 1. สำนักงานเลขานุการกรมที่ พน ๐๕๐๑ / 2. กองแผนงานที่ พน ๐๕๐๒ / 3. กองฝึกอบรมที่ พน ๐๕๐๓ / 4. สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงานที่ พน ๐๕๐๔ / 5. สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีที่ พน ๐๕๐๕ / 6. สำนักพัฒนาพลังงานที่ พน ๐๕๐๖ / 7. สำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ที่ พน ๐๕๐๗ / 8. สำนักวิจัย ค้นคว้าพลังงานที่ พน ๐๕๐๘ / 9. สำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่ พน ๐๕๐๙ / 10. สำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพที่ พน ๐๕๑๐ / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มีหน่วยงานสังกัด รหัสตัวพยัญชนะ และเลขประจำ เจ้าของเรื่องดังนี้

14 ให้ขึ้นต้นด้วย " เรียน " ลงท้ายด้วย " ขอแสดงความนับถือ " หนังสือถึงบุคคล ธรรมดา

15 คำ ขึ้นต้น หนังสือภายนอกและ ภายใน กราบเรียน - ประธาน องคมนตรี - นายกรัฐมนตรี - ประธานรัฐสภา - ประธานสภา ผู้แทนราษฎร - ประธานวุฒิสภา - ประธานศาลฎีกา - รัฐบุรุษ - ประธานศาล รัฐธรรมนูญ

16 - ประธานศาลปกครอง สูงสุด - ประธานกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ - ประธานกรรมการป้องกัน และปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ - ประธานกรรมการตรวจเงิน แผ่นดิน - ผู้ตรวจการแผ่นดินของ รัฐสภา = ขอแสดงความนับถือ อย่างยิ่ง คำลง ท้าย


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบงานสารบรรณ พ. ศ. 2526. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ. ศ. 2526 งานสารบรรณ หมายถึง งาน เกี่ยวกับการบริหารเอกสาร เริ่ม ตั้งแต่ จัดทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google