งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รัฐธรรมนูญใหม่ ( พ. ศ. 2550) กับการ ปกครองท้องถิ่นไทย โดย นายประยูร พรหมพันธุ์ ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รัฐธรรมนูญใหม่ ( พ. ศ. 2550) กับการ ปกครองท้องถิ่นไทย โดย นายประยูร พรหมพันธุ์ ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รัฐธรรมนูญใหม่ ( พ. ศ. 2550) กับการ ปกครองท้องถิ่นไทย โดย นายประยูร พรหมพันธุ์ ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น

2 สารบัญ วัตถุประสงค์ของการกระจายอำนาจให้ ท้องถิ่น รัธฐรรมนูญ พ. ศ. 2550 ยึดหลักการ ประชาธิปไตย ประเด็นที่เป็นสาระสำคัญที่เกี่ยวกับการ ปกครองส่วนท้องถิ่น

3 รัฐธรรมนูญใหม่ ( พ. ศ. 2550) กับการปกครองท้องถิ่นไทยรัฐธรรมนูญ ใหม่ รัฐธรรมนูญ มาตรา 1 หมวดที่ 1 “ ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอัน เดียว จะแบ่งแยกมิได้ ” รัฐธรรมนูญ มาตรา 2 “ ประเทศไทยมีการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ” ประเทศไทยเป็น “ รัฐเดี่ยว ” (UNITARY STATE)

4 รัฐธรรมนูญใหม่ ( พ. ศ. 2550) กับการปกครองท้องถิ่นไทยรัฐธรรมนูญ ใหม่ ( ต่อ ) การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน แบ่งได้ 3 ระดับ ( พ. ร. บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ. ศ. 2534 มาตรา 4) - ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง - ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค - ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

5 อำนาจอธิปไตย SOVEREIGNTY อำนาจนิติบัญญัติ Legislative อำนาจบริหาร Executive อำนาจตุลาการ Jurisdiction การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ. ร. บ. บริหารราชการแผ่นดิน 1. ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง Centralization 2. ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค Deconcentration 3. ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น Decentralize - ใช้อำนาจทางสภาผู้แทน และวุฒิสภา - ใช้อำนาจทางศาลยุติธรรม - ได้แก่กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ในส่วนกลาง ( เมืองหลวง ) - นายกรัฐมนตรี และ ครม. เป็นผู้ใช้ - อำนาจในนามรัฐบาลแห่งชาติ - แบ่งมอบอำนาจให้กับภูมิภาค ได้แก่ จังหวัด และอำเภอ โดยมี ผวจ. และ นอภ. เป็น หน. ข้าราชการ ในระดับที่เกี่ยวข้อง - กระจายอำนาจให้ อปท. ต่างๆ - ผู้บริหารมาจากการเลือกตั้ง - กทม. - พัทยา - อบจ. - เทศบาลต่างๆ ( ตำบล เมือง นคร ) - อบต. ( เล็ก กลาง ใหญ่ )

6 วัตถุประสงค์ของการกระจายอำนาจ ให้ท้องถิ่น แบ่งเบาภาระของราชการส่วนกลาง หลักการแบ่งงานกันทำ (Division of Work) ประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้การ ปกครองตนเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น สถาบันแห่งการเรียนรู้ของประชาชน ในท้องถิ่น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในทางปฏิบัติ

7 รัธฐรรมนูญ พ. ศ. 2550 ยึดหลักการ ประชาธิปไตย หลักการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและประชาชน 1. หลักการเกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้ อปท. 2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ อปท. มีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา 3. การมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 4. การสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5. การมีส่วนร่วมในการออกเสียงลงประชามติ

8 รัธฐรรมนูญ พ. ศ. 2550 ยึดหลักการ ประชาธิปไตย ( ต่อ ) หลักการตรวจสอบการบริหารจัดการของ อปท. โดยประชาชนในท้องถิ่น 1. กำหนดให้มีกลไกการตรวจสอบการ ดำเนินงานของ อปท. โดยภาคประชาชน 2. กำหนดให้มีระบบตรวจสอบและ ประเมินผลการดำเนินงานของ อปท. ใน ลักษณะไตรภาคี 3. ประชาชนมิสิทธิเข้าชื่อถอดถอนผู้บริหาร คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น

9 สาระสำคัญที่เกี่ยวกับการ ปกครองส่วนท้องถิ่น 1. พันธกิจหลักของ อปท. ที่มีต่อประชาชน 2. คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารและ ข้าราชการท้องถิ่น 3. การปฏิรูประบบบริหารงานบุคคลของ อปท. 4. การปรับปรุงระบบการกำกับดูแล อปท. 5. การกำหนดกระบวนการบริหารงานของ อปท. ให้ชัดเจนรัดกุมยิ่งขึ้น 6. การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น ( พ. ร. บ. ระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ. ศ. 2542)

10 เอกสารอ้างอิง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พ. ร. บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ. ศ. 2534 ( รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ) พ. ร. บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ. ศ. 2540 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2542 และและฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 3) พ. ศ. 2546 พ. ร. บ. เทศบาล พ. ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 12) พ. ศ. 2546

11 เอกสารอ้างอิง ( ต่อ ) พ. ร. บ. สภาตำบลและองค์กรบริหารส่วน ตำบล พ. ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 5) พ. ศ. 2546 พ. ร. บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น พ. ศ.2542

12 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt รัฐธรรมนูญใหม่ ( พ. ศ. 2550) กับการ ปกครองท้องถิ่นไทย โดย นายประยูร พรหมพันธุ์ ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google