งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

-1- ( ใช้สำหรับการประชุม เท่านั้น ) กฎ ก. พ. เรื่อง การจัดประเภทตำแหน่ง และระดับตำแหน่ง ( มาตรา 46) ศูนย์บริหารการปรับเปลี่ยนระบบบริหาร ทรัพยากรบุคคล สำนักงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "-1- ( ใช้สำหรับการประชุม เท่านั้น ) กฎ ก. พ. เรื่อง การจัดประเภทตำแหน่ง และระดับตำแหน่ง ( มาตรา 46) ศูนย์บริหารการปรับเปลี่ยนระบบบริหาร ทรัพยากรบุคคล สำนักงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 -1- ( ใช้สำหรับการประชุม เท่านั้น ) กฎ ก. พ. เรื่อง การจัดประเภทตำแหน่ง และระดับตำแหน่ง ( มาตรา 46) ศูนย์บริหารการปรับเปลี่ยนระบบบริหาร ทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ก. พ. 16 กรกฎาคม 2551

2 -2- ( ใช้สำหรับการประชุม เท่านั้น ) ที่ มา พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2551 มาตรา 45 กำหนดให้ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญมี 4 ประเภท คือ ประเภท บริหาร ประเภท อำนวยการ ประเภท วิชาการ ประเภท ทั่วไป และมาตรา 46 ได้มีการจัดระดับตำแหน่งไว้ในแต่ละ ประเภทตำแหน่ง ซึ่งวรรคท้าย ได้บัญญัติเกี่ยวกับการจัดประเภทตำแหน่งและระดับ ตำแหน่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดใน กฎ ก. พ.

3 -3- ( ใช้สำหรับการประชุม เท่านั้น ) ลักษณะงาน ประเภทตำแหน่ง ( วิชาการ ) สายงาน จัดตำแหน่งประเภทเดียวกัน และสายงานเดียวกันที่คุณภาพ ของงานเท่ากันเป็นระดับเดียวกัน Grade Description ระดับชำนาญการพิเศษ แนวคิดพื้นฐานจาก มาตรา 48 ที่ให้ ก. พ. จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยจำแนกตำแหน่ง เป็นประเภทและสายงานตามลักษณะงาน และจัดตำแหน่งในประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกัน ที่คุณภาพของงานเท่ากันโดยประมาณเป็นระดับเดียวกัน... ร่างต้นแบบแนวคิดในการจัดทำ... จัดทำมาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง

4 -4- ( ใช้สำหรับการประชุม เท่านั้น ) หลักการหลักการ เป็นบรรทัด ฐานใช้ เทียบเคียง ในการ กำหนด ตำแหน่ง ครอบคลุม ทุกลักษณะ งานใน ราชการพล เรือน 19 กระทรวง โดยสามารถ จำแนกความ แตกต่างได้ ชัดเจน เดิมกำหนด ไว้ใน มาตรา 42 พ. ร. บ. ข้าราชการ พลเรือน 2535 ทำให้ ปรับเปลี่ยน ได้ยาก

5 -5- ( ใช้สำหรับการประชุม เท่านั้น ) กำหนดตามข้อเท็จจริงรูปแบบการจัด ส่วนราชการ สอดคล้อง พ. ร. บ. ระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน กำหนดระดับตำแหน่งตามค่างาน ปัจจุบัน ระบุและอ้างอิงตำแหน่งหลักที่ใช้เป็น บรรทัดฐานเทียบเคียง สามารถจัดตำแหน่งที่มีอยู่ประเภท และระดับตำแหน่งได้ทั้งหมด แนวความคิด

6 -6- ( ใช้สำหรับการประชุม เท่านั้น ) ตำแหน่งประเภทบริหาร

7 -7- ( ใช้สำหรับการประชุม เท่านั้น ) ลักษณะงานของตำแหน่งประเภท บริหาร 7 ตำแหน่งรอง อธิบดี, รองผู้ว่าราชการ จังหวัด, หรือเทียบเท่า บริหารระดับสูง บริหารระดับต้น ปลัดกระทรวง, รอง ปลัดกระทรวง, อธิบดี, ผู้ว่าราชการ จังหวัด, เอกอัครราชทูต, ผู้ตรวจ ราชการ ระดับกระทรวง, หรือ เทียบเท่า ตำแหน่งประเภทบริหาร หมายถึง ตำแหน่งในฐานะผู้บริหารของ ส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และใน ต่างประเทศ จำแนกเป็น ๒ ระดับ โดยจำแนกตำแหน่งตาม โครงสร้างหน่วยงาน (Organisation Classification) ( พิจารณาจากเอกสารร่างกฎ ก. พ. ตามมาตรา 46 เพิ่มเติม ) สายงานใน ตำแหน่ง ประเภทบริหาร บริหาร บริหารงาน ทูต บริหารงาน ปกครอง ตรวจ ราชการ สายงานใน ตำแหน่ง ประเภทบริหาร บริหาร บริหารงาน ทูต บริหารงาน ปกครอง ตรวจ ราชการ

8 -8- ( ใช้สำหรับการประชุม เท่านั้น ) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ

9 -9- ( ใช้สำหรับการประชุม เท่านั้น ) ลักษณะงานของตำแหน่งประเภท อำนวยการ อำนวยการระดับสูง อำนวยการระดับต้น ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีการ จัดการ ซึ่งเป็นงานที่มีหน้าที่ความ รับผิดชอบ ความยุ่งยาก และ คุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ โดยเป็นตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่ รองจากหัวหน้าส่วนราชการ ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่ มีการจัดการ ซึ่งเป็นงานมี หน้าที่ความรับผิดชอบ ความยุ่งยาก และคุณภาพ ของงานสูงมาก โดยเป็น ตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่ รองจากหัวหน้าส่วนราชการ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ หมายถึง ตำแหน่งในฐานะหัวหน้า หน่วยงานระดับต่ำกว่าระดับกรมที่ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วน ราชการ ผู้อำนวยการ...

10 -10- ( ใช้สำหรับการประชุม เท่านั้น ) ตำแหน่งประเภทวิชาการ

11 -11- ( ใช้สำหรับการประชุม เท่านั้น ) ลักษณะงานของตำแหน่งประเภท วิชาการ 11 ตำแหน่งแรกบรรจุ มีประสบการณ์ หัวหน้าหน่วยงาน ( งานปฏิบัติการ หรือวิชาการ ) ปฏิบัติงานวิชาการ ( มีประสบการณ์ ) ชำนาญการในงานสูงมาก เชี่ยวชาญในงานสูงมาก ชช. ด้านวิชาการ ระดับกรม หัวหน้าหน่วยงาน ( งานปฏิบัติการ หรือวิชาการ ) เชี่ยวชาญและได้รับการยอมรับ ปฏิบัติงานวิชาการ ( รอบรู้ ชำนาญงาน งานที่ยากซับซ้อน ) ชช. ด้านวิชาการ ระดับกระทรวง วิชาชีพ เฉพาะ ระดับทรงคุณวุฒิ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับชำนาญการ พิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับปฏิบัติการ วิชาการ / ปฏิบัติการ หัวหน้าหน่วยงาน ที่ปรึกษาระดับกรม ที่ปรึกษาระดับ กระทรวง กรม ที่ปรึกษา

12 -12- ( ใช้สำหรับการประชุม เท่านั้น ) ตำแหน่งประเภททั่วไป

13 -13- ( ใช้สำหรับการประชุม เท่านั้น ) 13 ตำแหน่งแรกบรรจุ ทักษะความสามารถเฉพาะ ( มีประสบการณ์ ) หัวหน้าหน่วยงานระดับต้นเทคนิคเฉพาะด้าน บริการใน สายงานหลัก ( มีประสบการณ์ ) ทักษะความสามารถเฉพาะ ( สูงมาก ) เทคนิคเฉพาะด้าน ทักษะความสามารถเฉพาะ ( สูงมากเป็นพิเศษ ) หัวหน้าหน่วยงานขนาดใหญ่ บริการสนับสนุน ( มีประสบการณ์ ) ทักษะพิเศษ อาวุโส ชำนาญงาน ปฏิบัติงาน ลักษณะงานของตำแหน่งประเภท ทั่วไป


ดาวน์โหลด ppt -1- ( ใช้สำหรับการประชุม เท่านั้น ) กฎ ก. พ. เรื่อง การจัดประเภทตำแหน่ง และระดับตำแหน่ง ( มาตรา 46) ศูนย์บริหารการปรับเปลี่ยนระบบบริหาร ทรัพยากรบุคคล สำนักงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google