งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกี่ยวกับการเงินและการพัสดุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกี่ยวกับการเงินและการพัสดุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกี่ยวกับการเงินและการพัสดุ
หน้าที่และความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการเงินและการพัสดุ

2 หน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่การเงิน/พัสดุ
1. หน้าที่ราชการ - ตามตำแหน่งที่กำหนด - ได้รับมอบหมาย/คำสั่งแต่งตั้ง 2. ศึกษากฎหมาย/ระเบียบ/มติ ครม. - กำหนดว่ามีหน้าที่อะไร - กำหนดว่าต้องทำอะไร/ทำอย่างไร

3 ความรับผิดชอบตามกฎหมายและระเบียบ
วินัยข้าราชการ วินัยข้าราชการ ระเบียบพัสดุ/การเงิน ความรับผิดทางละเมิด วินัยทางงบประมาณและการคลัง

4 วินัยข้าราชการที่สำคัญเกี่ยวกับการพัสดุและการเงิน
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535

5 - ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์. สุจริต และเที่ยงธรรม
- ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัย อำนาจหน้าที่ของตน หาประโยชน์ ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่น การทุจริตต่อหน้าที่เป็นความผิดวินัย อย่างร้ายแรง มาตรา 82

6 - ต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดี หรือความก้าวหน้าแก่ราชการ
- ต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดี หรือความก้าวหน้าแก่ราชการ - ต้องปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อ ในหน้าที่ราชการ การประมาทเลินเล่ออันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง มาตรา 83 มาตรา 84

7 - ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของ รัฐบาล โดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ - การจงใจไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งอันเป็น เหตุให้เสียหายอย่างร้ายแรง เป็นความผิด วินัยอย่างร้ายแรง มาตรา 85

8 ตัวอย่างความผิดเกี่ยวกับพัสดุ
- แบ่งซื้อ/แบ่งจ้าง - ขั้นตอนการดำเนินการ ผิดระเบียบ - การตรวจรับพัสดุหรือตรวจการจ้าง เป็นเท็จ หรือ ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน - ไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับแต่งตั้ง - ทำเอกสารหลักฐานจัดซื้อจัดจ้างเป็นเท็จ - ไม่ลงทะเบียนพัสดุ หรือ ลงไม่เป็นปัจจุบัน

9 ตัวอย่างความผิดเกี่ยวกับการบัญชี
- ไม่ลงรายการ การรับ/จ่ายเงิน - ลงไม่ถูกต้อง/ลงไม่ครบถ้วน/ลงไม่เป็นปัจจุบัน - ลงรายการเป็นเท็จ และไม่มีหลักฐานประกอบ - ลงรายการและทำหลักฐานประกอบเป็นเท็จ

10 ตัวอย่างความผิดเกี่ยวกับการเงิน
1. เกี่ยวกับตัวเงิน - นำเงินสดในมือ/เก็บเงิน แล้วนำไปใช้ส่วนตัว - ถอนเงิน/โอนเงิน ในบัญชีธนาคารไปใช้ส่วนตัว - ถอนเงินโดยไม่มีหลักฐานประกอบการถอน - ลงชื่อในใบถอนเงินโดยไม่กรอกจำนวนเงิน - ปลอมลายมือชื่อในเช็ค/ใบถอนเงิน - แก้ไขเพิ่มเติม จำนวนเงินและผู้รับเงิน ในเช็ค แล้วถอนเงินนำไปใช้ส่วนตัว

11 ตัวอย่างความผิดเกี่ยวกับการเงิน (ต่อ)
2. เกี่ยวกับเอกสาร - ทำหลักฐานเบิก/จ่ายเงิน เป็นเท็จ เช่น ปลอมลายมือ ปลอมเอกสารท - ใบเสร็จ/เอกสารทางการเงินสูญหาย - หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ไม่ครบตามระเบียบ

12 มาตรา 88 - ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ห้ามมิให้ขัดขืน หรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าจะ เสียหาย หรือเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของ ทางราชการ จะให้ผู้บังคับบัญชาทบทวน คำสั่งนั้น เป็นหนังสือก็ได้ การขัดคำสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตาม คำสั่ง อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการ อย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

13 โทษทางวินัยมี 5 สถาน กรณีไม่ร้ายแรง
1. ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ปลดออก ไล่ออก กรณีไม่ร้ายแรง กรณีร้ายแรง

14 ความผิดทางวินัยเกี่ยวกับการพัสดุ
ระเบียบ สร.ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ ข้อ 10 - จงใจ/ประมาทเลินเล่อ - เจตนาทุจริต - ทำโดยปราศจากอำนาจ/ทำนอกอำนาจหน้าที่ - เอื้ออำนวย ให้มีการขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคา/เสนองาน

15 สถานโทษทางวินัยเกี่ยวกับการพัสดุ
1.1. เจตนาทุจริต/ทำให้ราชการเสียหาย อย่างร้ายแรง โทษ อย่างต่ำ ปลดออก 2. ทำให้ราชการเสียหาย แต่ไม่ร้ายแรง โทษ อย่างต่ำ ตัดเงินเดือน 3. ราชการไม่เสียหาย โทษ อย่างต่ำ ภาคทัณฑ์/ว่ากล่าวตักเตือน- เป็นลายลักษณ์อักษร

16 มาตรา 90 - ต้องไม่รายงานเท็จ ต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานเท็จ และเกิดความเสียหาย อย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

17 มาตรา 98 - ต้องไม่กระทำการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ ประพฤติชั่ว การกระทำความผิด ทางอาญาจนได้รับโทษ จำคุกหรือที่หนักกว่าจำคุก โดยคำพิพากษา ถึงที่สุด เว้นแต่ โทษที่ได้กระทำโดยประมาท ความผิดฐานลหุโทษ หรือการกระทำอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว อย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

18 นายเสมอ กาฬภักดี นิติกร 7
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อ.เมืองฯ จ.นนทบุรี 11000 โทร มือถือ


ดาวน์โหลด ppt เกี่ยวกับการเงินและการพัสดุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google