งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน้าที่และความ รับผิดชอบ เกี่ยวกับการเงิน และการพัสดุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน้าที่และความ รับผิดชอบ เกี่ยวกับการเงิน และการพัสดุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หน้าที่และความ รับผิดชอบ เกี่ยวกับการเงิน และการพัสดุ

3 หน้าที่และการปฏิบัติ หน้าที่การเงิน / พัสดุ 1. หน้าที่ราชการ - ตามตำแหน่งที่ กำหนด - ได้รับ มอบหมาย / คำสั่งแต่งตั้ง 2. ศึกษากฎหมาย / ระเบียบ / มติ ครม. - กำหนดว่ามี หน้าที่อะไร - กำหนดว่าต้องทำ อะไร / ทำอย่างไร

4 ความรับผิดชอบตาม กฎหมายและระเบียบ วินัยข้าราชการ วินัยทางงบประมาณและการคลัง ระเบียบพัสดุ / การเงิน ความรับผิดทางละเมิด

5 วินัยข้าราชการที่สำคัญเกี่ยวกับ การพัสดุและการเงิน พ. ร. บ. ระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ. ศ.2535

6 - ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความ ซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม - ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ ผู้อื่นอาศัย อำนาจ หน้าที่ของตน หาประโยชน์ ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่น - การทุจริตต่อหน้าที่เป็น ความผิดวินัย อย่างร้ายแรง มาตรา 82

7 - ต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ให้เกิดผลดี หรือ ความก้าวหน้าแก่ราชการ - ต้องปฏิบัติหน้าที่ ด้วย ความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทาง ราชการ และต้องไม่ประมาท เลินเล่อ ในหน้าที่ราชการ - การประมาทเลินเล่ออัน เป็นเหตุให้เสียหายแก่ ราชการอย่างร้ายแรง เป็น ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง มาตรา 83 มาตรา 84

8 - ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีและ นโยบายของ รัฐบาล โดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ - การจงใจไม่ปฏิบัติตาม วรรคหนึ่งอันเป็น เหตุให้ เสียหายอย่างร้ายแรง เป็น ความผิด วินัยอย่าง ร้ายแรง มาตรา 85

9 ตัวอย่างความผิดเกี่ยวกับ พัสดุ - แบ่งซื้อ / แบ่งจ้าง - ขั้นตอนการดำเนินการ ผิด ระเบียบ - การตรวจรับพัสดุหรือ ตรวจการจ้าง เป็นเท็จ หรือ ไม่ถูกต้อง / ไม่ครบถ้วน - ไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ได้รับแต่งตั้ง - ทำเอกสารหลักฐานจัดซื้อ จัดจ้างเป็นเท็จ - ไม่ลงทะเบียนพัสดุ หรือ ลงไม่เป็นปัจจุบัน

10 ตัวอย่างความผิดเกี่ยวกับ การบัญชี - ไม่ลงรายการ การรับ / จ่ายเงิน - ลงไม่ถูกต้อง / ลงไม่ ครบถ้วน / ลงไม่เป็นปัจจุบัน - ลงรายการเป็นเท็จ และไม่ มีหลักฐานประกอบ - ลงรายการและทำหลักฐาน ประกอบเป็นเท็จ

11 ตัวอย่างความผิดเกี่ยวกับ การเงิน 1. เกี่ยวกับตัวเงิน - นำเงินสดในมือ / เก็บเงิน แล้วนำไปใช้ส่วนตัว - ถอนเงิน / โอนเงิน ในบัญชี ธนาคารไปใช้ส่วนตัว - ถอนเงินโดยไม่มีหลักฐาน ประกอบการถอน - ลงชื่อในใบถอนเงินโดยไม่ กรอกจำนวนเงิน - ปลอมลายมือชื่อในเช็ค / ใบถอนเงิน - แก้ไขเพิ่มเติม จำนวนเงิน และผู้รับเงิน ในเช็ค แล้วถอนเงินนำไปใช้ ส่วนตัว

12 ตัวอย่างความผิดเกี่ยวกับ การเงิน ( ต่อ ) 2. เกี่ยวกับเอกสาร - ทำหลักฐานเบิก / จ่ายเงิน เป็นเท็จ เช่น ปลอมลายมือ ปลอมเอก สารท - ใบเสร็จ / เอกสารทาง การเงินสูญหาย - หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ไม่ครบตามระเบียบ

13 มาตรา 88 - ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของ ผู้บังคับบัญชา ห้ามมิ ให้ขัดขืน หรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้า เห็นว่าจะ เสียหาย หรือ เป็นการไม่รักษาประโยชน์ของ ทางราชการ จะให้ ผู้บังคับบัญชาทบทวน คำสั่งนั้น เป็นหนังสือก็ได้ - การขัดคำสั่งหรือ หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตาม คำสั่ง อันเป็นเหตุให้เสียหาย แก่ทางราชการ อย่าง ร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่าง ร้ายแรง

14 โทษทางวินัยมี 5 สถาน 1. ภาคทัณฑ์ 2. ตัดเงินเดือน 3. ลดขั้นเงินเดือน 4. ปลดออก 5. ไล่ออก กรณีไม่ร้ายแรง กรณีร้ายแรง

15 ความผิดทางวินัยเกี่ยวกับ การพัสดุ ระเบียบ สร. ว่าด้วยการพัสดุ พ. ศ. 2535 ข้อ 10 - จงใจ / ประมาทเลินเล่อ - เจตนาทุจริต - ทำโดยปราศจากอำนาจ / ทำนอกอำนาจหน้าที่ - เอื้ออำนวย ให้มีการ ขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรม ในการ เสนอราคา / เสนองาน

16 สถานโทษทางวินัย เกี่ยวกับการพัสดุ 1. 1. เจตนาทุจริต / ทำให้ราชการ เสียหาย อย่างร้ายแรง โทษ อย่างต่ำ ปลดออก 2. ทำให้ราชการเสียหาย แต่ไม่ ร้ายแรง โทษ อย่างต่ำ ตัดเงินเดือน 3. ราชการไม่เสียหาย โทษ อย่างต่ำ ภาคทัณฑ์ / ว่า กล่าวตักเตือน - เป็นลายลักษณ์ อักษร

17 มาตรา 90 - ต้องไม่รายงานเท็จ ต่อ ผู้บังคับบัญชา - การ รายงานเท็จ และเกิดความ เสียหาย อย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

18 มาตรา 98 - ต้องไม่กระทำการใด ๆ อันได้ ชื่อว่าเป็นผู้ ประพฤติชั่ว - การกระทำความผิด ทางอาญา จนได้รับโทษ จำคุก หรือที่หนักกว่าจำคุก โดยคำ พิพากษา ถึงที่สุด เว้น แต่ 1. โทษที่ได้กระทำโดย ประมาท 2. ความผิดฐานลหุโทษ หรือการกระทำอื่นใดอันได้ชื่อ ว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว อย่าง ร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าง ร้ายแรง

19 นายเสมอ กาฬ ภักดี นิติกร 7 กลุ่มเสริมสร้างวินัยและ ระบบคุณธรรม สำนักบริหารกลาง สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข อ. เมืองฯ จ. นนทบุรี 11000 โทร. 02- 5902492 มือถือ 01- 7507815


ดาวน์โหลด ppt หน้าที่และความ รับผิดชอบ เกี่ยวกับการเงิน และการพัสดุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google