งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ

2  ระเบียบที่ใช้ =  ระเบียบที่ใช้ = ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ พ.ศ.2550  มีผลบังคับใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นต้นไป 1 1

3 www.themegallery.com ส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการฝ่ายอัยการประเภทข้าราชการ ธุรการ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการรัฐสภา ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหาร กระทรวง ทบวง กรม สำนักงานหรือ หน่วยงานอื่นใดของรัฐ ทั้งในราชการ บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ข้าราชการ

4  เงินค่าตอบแทน  เงินค่าตอบแทน หมายความว่า  เงินที่จ่ายให้แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ โดยลักษณะงาน ส่วนใหญ่/ลักษณะงานปกติ  ต้องปฏิบัติในที่ตั้งสำนักงาน และ ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการใน ที่ตั้งสำนักงาน หรือ  ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงาน และ ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา ราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน หรือ  เป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนอกผลัดหรือกะของตน www.themegallery.com LOGO

5 www.themegallery.com วันหยุดราชการ เวลาระหว่าง 08.30 ถึง 16.30 น.ของวันทำการ ช่วงเวลาอื่นที่ส่วนราชการกำหนดให้ข้าราชการ ในสังกัดปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือกะ หรือเป็นอย่างอื่น ֱวันเสาร์และวันอาทิตย์ หรือ ֱวันหยุดราชการประจำสัปดาห์ที่ส่วนราชการ กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ֱวันหยุดราชการประจำปี ֱวันหยุดพิเศษอื่น ๆ ที่ ครม.กำหนดให้เป็น วันหยุดราชการนอกเหนือจาก วันหยุดราชการประจำปี วันจันทร์ถึงวันศุกร์ และรวมถึงวันทำการ ที่ส่วนราชการกำหนดเป็นอย่างอื่น เวลาราชการ วันทำการ

6  การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  เฉพาะช่วงเวลาที่จำเป็นต้องอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาในครั้ง นั้นๆ  เพื่อประโยชน์ของงานราชการเป็นสำคัญ  ให้คำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับระบบและวิธีการ จัดการงบประมาณแบบมุ้งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของ ส่วนราชการ  กรณีจำเป็นเร่งด่วนต้องปฏิบัติงานนอกเวลา โดยยังไม่ได้ รับอนุมัติ ให้ดำเนินการขออนุมัติจากผู้มีอำนาจโดยไม่ ชักช้า

7 การเบิกเงินตอบแทน  วันทำการ ไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมงอัตราชั่วโมงละ 50 บาท รวม 200 บาทต่อวัน  วันหยุดราชการ ไม่เกินวันละ 7ชั่วโมง อัตราชั่วโมงละ 60 บาท รวม 420 บาทต่อวัน  กรณี มีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานซึ่งเป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน เป็นครั้งคราว หรือตามนโยบายของรัฐบาลที่มอบหมายให้หน่วยงาน ปฏิบัติ  มีกำหนดเวลาแน่นอนและมีลักษณะเร่งด่วน  เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หรือ ประโยชน์สาธารณะ  หัวหน้าส่วนราชการอาจสั่งการให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ติดต่อกัน โดยให้มีสิทธิเบิกเงินตอบแทน เป็นรายครั้งไม่เกินครั้งละ 7 ชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละ 60 บาท

8 หลาย ช่วงเวลาใน วันเดียวกัน “นับทุกช่วง รวมกัน” การปฏิบัติราชการ ที่มีสิทธิได้รับ ค่าตอบแทนอื่น ของทางราชการ สำหรับการ ปฏิบัติงานนั้นแล้ว ให้เบิกได้ทาง เดียว ไม่อาจเบิกเงิน ตอบแทนได้ การอยู่เวร รักษาการณ์ตาม ระเบียบว่าด้วยการ รักษาความ ปลอดภัยแห่งชาติ หรือตามระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใด เกี่ยวกับการรักษา ความปลอดภัย สถานที่ราชการ การปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ ไม่ เต็มจำนวนชั่วโมง

9 การควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ร่วมกันหลายคน ให้ ผู้ปฏิบัติงานคนใดคนหนึ่งเป็น ผู้รับรอง ปฏิบัติงานเพียงลำพังคนเดียว ให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นเป็นผู้ รับรอง ให้รายงานผลการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ต่อผู้มี อำนาจอนุมัติ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการ ปฏิบัติงาน

10 การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ สำหรับ ลูกจ้างของส่วนราชการ (ประจำ/ชั่วคราว)  ตามหนังสือ กค 0409.6/ว 436 ลว 18 ธ.ค 2550  ลูกจ้างของส่วนราชการ (ประจำ/ชั่วคราว) เงินงบประมาณ  กรณีลูกจ้างรายเดือน รายวัน รายชั่วโมง ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ = มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน  พนักงานราชการ  กรณีได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เว้นแต่ ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาก่อนเดินทาง เมื่อสิ้นสุดการเดินทาง และกลับถึงสำนักงาน หากมีความจำเป็นให้เบิกเงินค่าตอบแทนได้  ลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ) = เงินรายได้ เงินบำรุง  กรณีลูกจ้างรายเดือน รายวัน รายชั่วโมง ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ = มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน  ต้องเบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณประเภทเดียวกับเงินที่จ่ายค่าจ้าง www.themegallery.com LOGO

11 หลักฐานการเบิกจ่าย ตาม กค 0409.6/ว 46 ลว 7ก.พ2550 www.themegallery.com LOGO

12 สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ดาวน์โหลด ppt LOGO สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google