งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

( ฉบับร่าง ) การปรับปรุงโครงสร้างภายในกองพัสดุ เสนอที่ประชุมคณะทำงานย่อย ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 3 มีนาคม 2551 การปรับปรุงโครงสร้างภายในกองพัสดุ เสนอที่ประชุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "( ฉบับร่าง ) การปรับปรุงโครงสร้างภายในกองพัสดุ เสนอที่ประชุมคณะทำงานย่อย ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 3 มีนาคม 2551 การปรับปรุงโครงสร้างภายในกองพัสดุ เสนอที่ประชุม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ( ฉบับร่าง ) การปรับปรุงโครงสร้างภายในกองพัสดุ เสนอที่ประชุมคณะทำงานย่อย ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 3 มีนาคม 2551 การปรับปรุงโครงสร้างภายในกองพัสดุ เสนอที่ประชุม คณะทำงานย่อยด้านการแบ่งส่วนราชการภายใน ตามภารกิจสนับสนุน ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 3 มีนาคม 2551 ณ ห้องประชุม 300 อาคารศูนย์วิศวกรรมชลประทาน

2 ( ฉบับร่าง ) การปรับปรุงโครงสร้างภายในกองพัสดุ เสนอที่ประชุมคณะทำงานย่อย ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 3 มีนาคม 2551 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในกองพัสดุ โครงสร้าง ก.พ.โครงสร้างปัจจุบันโครงสร้างขอปรับปรุง ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มงานพัฒนาระบบพัสดุ กลุ่มพัฒนาระบบพัสดุ กลุ่มงานวิชาการพัสดุกลุ่มมาตรฐานและระเบียบพัสดุ ฝ่ายจัดหา 1ฝ่ายพัสดุ 1ฝ่ายจัดหาพัสดุ ฝ่ายจัดหา 2ฝ่ายพัสดุ 2ฝ่ายบริหารสัญญา ฝ่ายคลังพัสดุฝ่ายพัสดุ 3ฝ่ายคลังพัสดุ ฝ่ายบัญชีพัสดุฝ่ายพัสดุ 4ฝ่ายบัญชีพัสดุ ฝ่ายจำหน่ายพัสดุฝ่ายพัสดุ 5

3 ( ฉบับร่าง ) การปรับปรุงโครงสร้างภายในกองพัสดุ เสนอที่ประชุมคณะทำงานย่อย ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 3 มีนาคม 2551 ฝ่ายบริหารทั่วไปฝ่ายบริหารทั่วไปกลุ่มพัฒนาระบบพัสดุกลุ่มพัฒนาระบบพัสดุ ฝ่ายจัดหาพัสดุฝ่ายจัดหาพัสดุ กลุ่มมาตรฐานและ ระเบียบพัสดุ ฝ่ายบริหารสัญญาฝ่ายบริหารสัญญา ฝ่ายคลังพัสดุฝ่ายคลังพัสดุฝ่ายบัญชีพัสดุฝ่ายบัญชีพัสดุ กองพัสดุกองพัสดุ

4 ( ฉบับร่าง ) การปรับปรุงโครงสร้างภายในกองพัสดุ เสนอที่ประชุมคณะทำงานย่อย ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 3 มีนาคม 2551 หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่าย/กลุ่มภายในกองพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป 1.ควบคุม กำกับ ดูแล งานด้านธุรการ การเจ้าหน้าที่ บัญชีการเงินของกองพัสดุ 2.จัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนยุทธศาสตร์ และระบบการบริหารของกองพัสดุ 3.ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกำหนดแนวทางในการวัดผลสัมฤทธิ์งานในความ รับผิดชอบของกองพัสดุ 4.การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น “งานก่อสร้างชลประทาน” 5.ประสานงาน รวบรวมข้อมูล ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการ พัสดุของกรม 6.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่มิได้เป็นหน้าที่ของฝ่าย/กลุ่มใดโดยเฉพาะ 7.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5 ( ฉบับร่าง ) การปรับปรุงโครงสร้างภายในกองพัสดุ เสนอที่ประชุมคณะทำงานย่อย ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 3 มีนาคม 2551 กลุ่มพัฒนาระบบพัสดุ 1.ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ และ ทันสมัย 2.พัฒนากรอบแนวทาง ปรับปรุงคู่มือ และแนวทางปฏิบัติด้านการพัสดุให้ สอดคล้องกับการพัฒนาระบบบริหารพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 3.ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และสำรวจข้อมูลสินทรัพย์ของกรม เพื่อให้ สอดคล้องกับหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐ 4.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหาในการ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของกระบวนงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 5.จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ นิเทศและติดตามประเมินผล และพัฒนา บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุและผู้เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทำงาน และให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง มีมาตรฐานเป็นไปใน แนวทางเดียวกัน 6.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่าย/กลุ่มภายในกองพัสดุ

6 ( ฉบับร่าง ) การปรับปรุงโครงสร้างภายในกองพัสดุ เสนอที่ประชุมคณะทำงานย่อย ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 3 มีนาคม 2551 กลุ่มมาตรฐานและระเบียบพัสดุ 1.วิเคราะห์เชิงวิชาการ วินิจฉัยปัญหา ให้คำปรึกษา เสนอความคิดเห็นตามหลัก วิชาการ ตอบปัญหา/ข้อหารือ/ชี้แจงเกี่ยวกับการพัสดุแก่ผู้บริหาร และ หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 2.สรุปข้อเท็จจริงในการพิจารณาลงโทษผู้ทิ้งงาน พิจารณาคำร้องขออุทธรณ์ ของผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เพื่อนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.ปรับปรุง แก้ไขคำสั่งด้านพัสดุให้สอดคล้องกับระบบบริหารการพัสดุของกรม 4.ทำหนังสือหารือ ขอยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบ 5.เป็นศูนย์รวมข้อมูลวิชาการด้านระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับด้านการพัสดุ 6.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่าย/กลุ่มภายในกองพัสดุ

7 ( ฉบับร่าง ) การปรับปรุงโครงสร้างภายในกองพัสดุ เสนอที่ประชุมคณะทำงานย่อย ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 3 มีนาคม 2551 ฝ่ายจัดหาพัสดุ 1.ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ วางแผน และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม ความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ของกรมตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการพัสดุ และตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.ประสานงาน รวบรวมข้อมูลและติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้างของกรม 3.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่าย/กลุ่มภายในกองพัสดุ

8 ( ฉบับร่าง ) การปรับปรุงโครงสร้างภายในกองพัสดุ เสนอที่ประชุมคณะทำงานย่อย ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 3 มีนาคม 2551 ฝ่ายบริหารสัญญา 1.ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ วางแผน และจัดทำสัญญาและข้อตกลง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ และตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.พิจารณาให้ความเห็นในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลง การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารสัญญาตามระเบียบ 3.ประสานงาน รวบรวมข้อมูลและติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการบริหาร สัญญาของกรม 4.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่าย/กลุ่มภายในกองพัสดุ

9 ( ฉบับร่าง ) การปรับปรุงโครงสร้างภายในกองพัสดุ เสนอที่ประชุมคณะทำงานย่อย ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 3 มีนาคม 2551 ฝ่ายคลังพัสดุ 1.ควบคุม กำกับ ดูแลงานด้านการรับ การเก็บรักษาและการจ่ายพัสดุให้ หน่วยงานต่างๆ ของกรม ให้เป็นไปตามระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่กรม กำหนดไว้ 2.ประสานงาน รวบรวมข้อมูลและติดตามผลการควบคุมด้านคลังพัสดุของกรม 3.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่าย/กลุ่มภายในกองพัสดุ

10 ( ฉบับร่าง ) การปรับปรุงโครงสร้างภายในกองพัสดุ เสนอที่ประชุมคณะทำงานย่อย ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 3 มีนาคม 2551 ฝ่ายบัญชีพัสดุ 1.ควบคุม กำกับ ดูแลงานด้านบัญชีพัสดุ การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี และการจำหน่ายพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ ที่กรมกำหนดไว้ 2.ประสานงาน รวบรวมข้อมูลและติดตามผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีพัสดุ ของกรม 3.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่าย/กลุ่มภายในกองพัสดุ


ดาวน์โหลด ppt ( ฉบับร่าง ) การปรับปรุงโครงสร้างภายในกองพัสดุ เสนอที่ประชุมคณะทำงานย่อย ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 3 มีนาคม 2551 การปรับปรุงโครงสร้างภายในกองพัสดุ เสนอที่ประชุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google