งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับปรุงโครงสร้างภายในกองพัสดุ เสนอที่ประชุม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับปรุงโครงสร้างภายในกองพัสดุ เสนอที่ประชุม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับปรุงโครงสร้างภายในกองพัสดุ เสนอที่ประชุม
คณะทำงานย่อยด้านการแบ่งส่วนราชการภายใน ตามภารกิจสนับสนุน ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 3 มีนาคม 2551 ณ ห้องประชุม 300 อาคารศูนย์วิศวกรรมชลประทาน (ฉบับร่าง) การปรับปรุงโครงสร้างภายในกองพัสดุ เสนอที่ประชุมคณะทำงานย่อย ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 3 มีนาคม 2551

2 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในกองพัสดุ
โครงสร้าง ก.พ. โครงสร้างปัจจุบัน โครงสร้างขอปรับปรุง ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มงานพัฒนาระบบพัสดุ กลุ่มพัฒนาระบบพัสดุ กลุ่มงานวิชาการพัสดุ กลุ่มมาตรฐานและระเบียบพัสดุ ฝ่ายจัดหา 1 ฝ่ายพัสดุ 1 ฝ่ายจัดหาพัสดุ ฝ่ายจัดหา 2 ฝ่ายพัสดุ 2 ฝ่ายบริหารสัญญา ฝ่ายคลังพัสดุ ฝ่ายพัสดุ 3 ฝ่ายบัญชีพัสดุ ฝ่ายพัสดุ 4 ฝ่ายจำหน่ายพัสดุ ฝ่ายพัสดุ 5 (ฉบับร่าง) การปรับปรุงโครงสร้างภายในกองพัสดุ เสนอที่ประชุมคณะทำงานย่อย ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 3 มีนาคม 2551

3 กลุ่มมาตรฐานและระเบียบพัสดุ
กองพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มพัฒนาระบบพัสดุ กลุ่มมาตรฐานและระเบียบพัสดุ ฝ่ายจัดหาพัสดุ ฝ่ายบริหารสัญญา ฝ่ายบัญชีพัสดุ ฝ่ายคลังพัสดุ (ฉบับร่าง) การปรับปรุงโครงสร้างภายในกองพัสดุ เสนอที่ประชุมคณะทำงานย่อย ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 3 มีนาคม 2551

4 หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่าย/กลุ่มภายในกองพัสดุ
ฝ่ายบริหารทั่วไป 1. ควบคุม กำกับ ดูแล งานด้านธุรการ การเจ้าหน้าที่ บัญชีการเงินของกองพัสดุ 2. จัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนยุทธศาสตร์ และระบบการบริหารของกองพัสดุ 3. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกำหนดแนวทางในการวัดผลสัมฤทธิ์งานในความรับผิดชอบของกองพัสดุ 4. การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น “งานก่อสร้างชลประทาน” 5. ประสานงาน รวบรวมข้อมูล ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการพัสดุของกรม 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่มิได้เป็นหน้าที่ของฝ่าย/กลุ่มใดโดยเฉพาะ 7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย (ฉบับร่าง) การปรับปรุงโครงสร้างภายในกองพัสดุ เสนอที่ประชุมคณะทำงานย่อย ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 3 มีนาคม 2551 4

5 หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่าย/กลุ่มภายในกองพัสดุ
กลุ่มพัฒนาระบบพัสดุ 1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ และทันสมัย 2. พัฒนากรอบแนวทาง ปรับปรุงคู่มือ และแนวทางปฏิบัติด้านการพัสดุให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบบริหารพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 3. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และสำรวจข้อมูลสินทรัพย์ของกรม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐ 4. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของกระบวนงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 5. จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ นิเทศและติดตามประเมินผล และพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุและผู้เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง มีมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย (ฉบับร่าง) การปรับปรุงโครงสร้างภายในกองพัสดุ เสนอที่ประชุมคณะทำงานย่อย ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 3 มีนาคม 2551 5

6 หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่าย/กลุ่มภายในกองพัสดุ
กลุ่มมาตรฐานและระเบียบพัสดุ 1. วิเคราะห์เชิงวิชาการ วินิจฉัยปัญหา ให้คำปรึกษา เสนอความคิดเห็นตามหลักวิชาการ ตอบปัญหา/ข้อหารือ/ชี้แจงเกี่ยวกับการพัสดุแก่ผู้บริหาร และหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 2. สรุปข้อเท็จจริงในการพิจารณาลงโทษผู้ทิ้งงาน พิจารณาคำร้องขออุทธรณ์ของผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เพื่อนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ปรับปรุง แก้ไขคำสั่งด้านพัสดุให้สอดคล้องกับระบบบริหารการพัสดุของกรม 4. ทำหนังสือหารือ ขอยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบ 5. เป็นศูนย์รวมข้อมูลวิชาการด้านระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับด้านการพัสดุ 6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย (ฉบับร่าง) การปรับปรุงโครงสร้างภายในกองพัสดุ เสนอที่ประชุมคณะทำงานย่อย ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 3 มีนาคม 2551 6

7 หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่าย/กลุ่มภายในกองพัสดุ
ฝ่ายจัดหาพัสดุ 1. ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ วางแผน และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ของกรมตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ และตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. ประสานงาน รวบรวมข้อมูลและติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้างของกรม 3. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย (ฉบับร่าง) การปรับปรุงโครงสร้างภายในกองพัสดุ เสนอที่ประชุมคณะทำงานย่อย ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 3 มีนาคม 2551 7

8 หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่าย/กลุ่มภายในกองพัสดุ
ฝ่ายบริหารสัญญา 1. ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ วางแผน และจัดทำสัญญาและข้อตกลง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ และตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. พิจารณาให้ความเห็นในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลง การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารสัญญาตามระเบียบ 3. ประสานงาน รวบรวมข้อมูลและติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารสัญญาของกรม 4. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย (ฉบับร่าง) การปรับปรุงโครงสร้างภายในกองพัสดุ เสนอที่ประชุมคณะทำงานย่อย ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 3 มีนาคม 2551 8

9 หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่าย/กลุ่มภายในกองพัสดุ
ฝ่ายคลังพัสดุ 1. ควบคุม กำกับ ดูแลงานด้านการรับ การเก็บรักษาและการจ่ายพัสดุให้หน่วยงานต่างๆ ของกรม ให้เป็นไปตามระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่กรมกำหนดไว้ 2. ประสานงาน รวบรวมข้อมูลและติดตามผลการควบคุมด้านคลังพัสดุของกรม 3. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย (ฉบับร่าง) การปรับปรุงโครงสร้างภายในกองพัสดุ เสนอที่ประชุมคณะทำงานย่อย ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 3 มีนาคม 2551 9

10 หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่าย/กลุ่มภายในกองพัสดุ
ฝ่ายบัญชีพัสดุ 1. ควบคุม กำกับ ดูแลงานด้านบัญชีพัสดุ การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ ที่กรมกำหนดไว้ 2. ประสานงาน รวบรวมข้อมูลและติดตามผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีพัสดุ ของกรม 3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย (ฉบับร่าง) การปรับปรุงโครงสร้างภายในกองพัสดุ เสนอที่ประชุมคณะทำงานย่อย ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 3 มีนาคม 2551 10


ดาวน์โหลด ppt การปรับปรุงโครงสร้างภายในกองพัสดุ เสนอที่ประชุม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google