งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประยุกต์ใช้หลักการสอน 9 ประการของโรเบิร์ต กานเย่ (Robert Gagne) เพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาระดับ ปวช.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประยุกต์ใช้หลักการสอน 9 ประการของโรเบิร์ต กานเย่ (Robert Gagne) เพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาระดับ ปวช.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประยุกต์ใช้หลักการสอน 9 ประการของโรเบิร์ต กานเย่ (Robert Gagne) เพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาระดับ ปวช.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ เชียงใหม่ กัมพล ติปิน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ เชียงใหม่

2 ความสำคัญ ของปัญหา รายวิชาการขาย 1 เป็นรายวิชาที่นักศึกษา ระดับ ปวช.1 ทุกแผนกต้องเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานใน การศึกษาในสาขาพาณิชยกรรม รายวิชานี้มี จุดมุ่งหมายที่จะให้นักศึกษามีความรู้เรื่องความสำคัญ ของการขาย แนวคิดทางการตลาด หน้าที่ทางการ ขาย ประเภทและลักษณะของการขาย ความรู้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กิจการ ลูกค้า และคู่แข่งขัน และเทคนิคการขาย คุณสมบัติและจรรยาบรรณของ พนักงาน โอกาสความก้าวหน้าของพนักงานขาย ความรู้ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยเกี่ยวข้องกับงานขาย แต่จากการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา พบว่า นักศึกษายังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นที่น่า พอใจ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการประยุกต์ใช้ หลักการสอน 9 ประการของโรเบิร์ต กานเย่ (Robert Gagne) มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการขาย ของ นักศึกษาระดับ ปวช.1

3 วัตถุประสงค์ของ การวิจัย เพื่อศึกษาผลของการประยุกต์หลักการสอน 9 ประการ ของกานเย่ (Robert Gagne) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนและความพึงพอใจของนักศึกษา ในรายวิชาการขาย 1 ของนักศึกษาระดับ ปวช.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ เชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ใน การวิจัย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษาระดับ ปวช.1 ที่เรียนรายวิชาการขาย 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 134 คน เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัย 1. แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการขาย 1 ที่ประยุกต์ หลักการสอน 9 ประการของ โรเบิร์ต กานเย่ 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( ก่อนเรียน / หลัง เรียน ) 3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เกี่ยวกับการ จัดการเรียนการสอนโดยการประยุกต์ใช้หลักการสอน 9 ประการของกานเย่ ในรายวิชาการขาย 1

4 กรอบแนวคิดการ วิจัย หลักการคิด 9 ประการของกาน เย่ 1. เร่งเร้าความสนใจ (Gain Attention) 2. บอกวัตถุประสงค์ (Specify Objective) 3. ทบทวนความรู้เดิม (Activate Prior Knowledge) 4. นำเสนอเนื้อหาใหม่ (Present New Information) 5. ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ (Guide Learning) 6. กระตุ้นการตอบสนอง บทเรียน (Elicit Response) 7. ให้ข้อมูลย้อนกลับ (Provide Feedback) 8. ทดสอบความรู้ใหม่ (Assess Performance) 9. สรุปและนำไปใช้ (Review and Transfer) หลักการคิด 9 ประการของกาน เย่ 1. เร่งเร้าความสนใจ (Gain Attention) 2. บอกวัตถุประสงค์ (Specify Objective) 3. ทบทวนความรู้เดิม (Activate Prior Knowledge) 4. นำเสนอเนื้อหาใหม่ (Present New Information) 5. ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ (Guide Learning) 6. กระตุ้นการตอบสนอง บทเรียน (Elicit Response) 7. ให้ข้อมูลย้อนกลับ (Provide Feedback) 8. ทดสอบความรู้ใหม่ (Assess Performance) 9. สรุปและนำไปใช้ (Review and Transfer) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ของนักศึกษา ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ของนักศึกษา ความพึงพอใจ ของนักศีกษา

5 ผังสรุป สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาก่อนเรียนและปัญหาที่เกิดขึ้น ประยุกต์หลักการสอน 9 ประการของกานเย่ (Robert Gagne) จัดตามแผนการ จัดการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูล แบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน แบบประเมินความ พึงพอใจของ นักศึกษา

6 สรุปผลการวิจัยสรุปผลการวิจัย 1. จากการทดสอบก่อนเรียนและ หลังเรียน พบว่า นักศึกษามีคะแนนการ ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงขึ้นกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ.01 โดยก่อนเรียนนักศึกษามี คะแนนทดสอบเฉลี่ย 24.62 คะแนน และ หลังเรียน นักศึกษามีคะแนนทดสอบเฉลี่ย 37.51 คะแนน จากการประยุกต์ใช้หลักการสอน 9 ประการของกานเย่ สามารถประยุกต์ใช้ได้ จริงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

7 สรุปผลการวิจัยสรุปผลการวิจัย 2. จากการประเมินผลความพึงพอใจ ของนักศึกษา พบว่านักศึกษามีความพึง พอใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดย การประยุกต์ใช้หลักการสอน 9 ประการของ กานเย่ ในรายวิชาการขาย 1 อยู่ในระดับพึง พอใจมาก ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.47 สำหรับ ประเด็นที่นักศึกษาเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ ทำให้นักศึกษามีส่วนรวมในการเรียนมากขึ้น ค่าเฉลี่ย 4.45 และและประเด็นที่นักศึกษา เห็นด้วยน้อยที่สุดได้แก่การจัดการเรียนการ สอนโดยการประยุกต์ใช้หลักการสอน 9 ประการของกานเย่ ช่วยให้นักศึกษา สามารถ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีขึ้น

8


ดาวน์โหลด ppt การประยุกต์ใช้หลักการสอน 9 ประการของโรเบิร์ต กานเย่ (Robert Gagne) เพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาระดับ ปวช.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google