งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ผลงานวิจัย เรื่อง ผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้พจนานุกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1  The Effect of Using Computer Assisted Instruction.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ผลงานวิจัย เรื่อง ผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้พจนานุกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1  The Effect of Using Computer Assisted Instruction."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  ผลงานวิจัย เรื่อง ผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้พจนานุกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1  The Effect of Using Computer Assisted Instruction on the Use of Thai Dictionary For Mathayomsuksa 1 Students.  ชื่อผู้วิจัย นายสุภาพชัย สานุสันต์ Mr.Supapchai Sanusan. ตำแหน่ง ครู ค. ศ. 3 ชำนาญการพิเศษ

3  การวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและตรวจสอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่พัฒนาขึ้น โดย เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ก่อน - หลังเรียน และความพึงพอใจ ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก อำเภอท่าแซะ สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา ชุมพร เขต 1 ปีการศึกษา 2550 ที่เรียน กับผู้วิจัย จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบทดสอบก่อนเรียน และ แบบทดสอบหลังเรียน การเก็บรวมรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยได้ ดำเนินตามแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย ( ท 31101) จำนวน 6 ชั่วโมง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการ ทดสอบสมมติฐานใช้ t - Test (Dependent Samples) สถิติที่ใช้หาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ การหาค่าความตรง ตามสูตร IOC และการหาค่าประสิทธิภาพ ( E 1 / E 2 ) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

4  1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า ได้ พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เมื่อ พิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 30 คน ก่อนเรียนและหลังเรียน จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอน 30 คน พบว่า ก่อนการเรียนมีค่าเฉลี่ย คะแนน เท่ากับ 6.63 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.99 หลังเรียน มี ค่าเฉลี่ยคะแนน เท่ากับ 11.23 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.01 โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนความต่าง เท่ากับ 4.60  2. การตรวจสอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า  2.1 ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E 1 / E 2 = 80 / 80 คือ ทดสอบก่อนเรียน 85.67 และทดสอบหลัง เรียน 80.67 หรือเท่ากับ 85.67 / 80.67  2.2 กลุ่มตัวอย่างที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอน (CAI) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  2.3 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.74

5  ผลงานวิจัย เรื่อง ผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้พจนานุกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ได้นำทฤษฎีของ Robert Gagn ในหัวข้อการทดสอบ ความรู้เดิมโดยการทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องการใช้ พจนานุกรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 การ ทดสอบก่อนบทเรียน (Pre-test) ซึ่งเป็นการประเมิน ความรู้ของผู้เรียน เพื่อทบทวนเนื้อหาเดิม ที่เคยศึกษา ผ่านมาแล้ว และเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเนื้อหา ใหม่ นอกจากจะเป็นการตรวจวัดความรู้พื้นฐานแล้ว บทเรียนบางเรื่องอาจใช้ผลจากการทดสอบ ก่อน บทเรียนมาเป็นเกณฑ์จัดระดับความสามารถของผู้เรียน เพื่อจัดบทเรียนให้ตอบสนองต่อระดับความสามารถของ ผู้เรียน เพื่อจัดบทเรียนให้ตอบสนองต่อระดับ ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนแต่ละคน

6  1. นายวรพลช้างลอย 541121805  2. น. ส. วชิราพรแสนยะ 541121808  3. นายนพเก้าขวัญเขียว 541121809  4. นายพชรจิ๋วแก้ว 541121821


ดาวน์โหลด ppt  ผลงานวิจัย เรื่อง ผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้พจนานุกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1  The Effect of Using Computer Assisted Instruction.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google