งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นวัตกรรมการทดสอบความรู้เดิม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นวัตกรรมการทดสอบความรู้เดิม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นวัตกรรมการทดสอบความรู้เดิม

2 นวัตกรรมการทดสอบความรู้เดิม
ผลงานวิจัย เรื่อง ผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้พจนานุกรม สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 The Effect of Using Computer Assisted Instruction on the Use of Thai Dictionary For Mathayomsuksa 1 Students. ชื่อผู้วิจัย นายสุภาพชัย สานุสันต์ Mr.Supapchai Sanusan. ตำแหน่ง ครู ค.ศ. 3 ชำนาญการพิเศษ

3 นวัตกรรมการทดสอบความรู้เดิม
การวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและ ตรวจสอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่พัฒนาขึ้น โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ก่อน-หลังเรียน และความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก อำเภอท่าแซะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุมพร เขต 1 ปีการศึกษา ที่เรียนกับ ผู้วิจัย จำนวน คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินความ พึงพอใจบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน การเก็บรวมรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยได้ดำเนินตามแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย (ท ) จำนวน 6 ชั่วโมง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบ สมมติฐานใช้ t - Test (Dependent Samples) สถิติที่ใช้หาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ การหา ค่าความตรงตามสูตร IOC และการหาค่าประสิทธิภาพ ( E1 / E2 ) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

4 นวัตกรรมการทดสอบความรู้เดิม
1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า ได้พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น เมื่อพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 30 คน ก่อน เรียนและหลังเรียน จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 30 คน พบว่า ก่อนการเรียนมีค่าเฉลี่ย คะแนน เท่ากับ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ หลังเรียน มีค่าเฉลี่ยคะแนน เท่ากับ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนความต่าง เท่ากับ 4.60 2. การตรวจสอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า 2.1 ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1 / E2 = 80 / 80 คือ ทดสอบก่อนเรียน และทดสอบหลังเรียน หรือเท่ากับ / 80.67 2.2 กลุ่มตัวอย่างที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 2.3 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.74

5 นวัตกรรมการทดสอบความรู้เดิม
ผลงานวิจัย เรื่อง ผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้พจนานุกรม สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ได้นำทฤษฎีของ Robert Gagn ในหัวข้อการทดสอบ ความรู้เดิมโดยการทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องการใช้พจนานุกรมสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 การทดสอบก่อนบทเรียน (Pre-test) ซึ่งเป็นการประเมินความรู้ ของผู้เรียน เพื่อทบทวนเนื้อหาเดิม ที่เคยศึกษาผ่านมาแล้ว และเพื่อเตรียมความพร้อม ในการรับเนื้อหาใหม่ นอกจากจะเป็นการตรวจวัดความรู้พื้นฐานแล้วบทเรียนบาง เรื่องอาจใช้ผลจากการทดสอบ ก่อนบทเรียนมาเป็นเกณฑ์จัดระดับความสามารถของ ผู้เรียนเพื่อจัดบทเรียนให้ตอบสนองต่อระดับความสามารถของผู้เรียน เพื่อจัดบทเรียน ให้ตอบสนองต่อระดับความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนแต่ละคน 

6 จัดทำโดย 1.นายวรพล ช้างลอย 541121805 2.น.ส.วชิราพร แสนยะ 541121808
1.นายวรพล ช้างลอย 2.น.ส.วชิราพร แสนยะ 3.นายนพเก้า ขวัญเขียว 4.นายพชร จิ๋วแก้ว


ดาวน์โหลด ppt นวัตกรรมการทดสอบความรู้เดิม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google