งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียนคอมพิวเตอร์แบบ มัลติมีเดีย Multimedia Computer Instruction ดร. วีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์ Dr. Weeraphan Siririth Gmail.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียนคอมพิวเตอร์แบบ มัลติมีเดีย Multimedia Computer Instruction ดร. วีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์ Dr. Weeraphan Siririth Gmail.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียนคอมพิวเตอร์แบบ มัลติมีเดีย Multimedia Computer Instruction ดร. วีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์ Dr. Weeraphan Siririth Siririth @ Gmail.com

2 # รูปแบบการนำเสนอมัลติมีเดีย • แบบเชิงเส้น (Linear Progression) • แบบอิสระ (Perform Hyper jumping) • แบบวงกลม (Circular Paths) • แบบฐานข้อมูล (Database) • แบบผสม (Compound)

3 # แบบอิสระ (Perform Hyper jumping) • ผู้ใช้สามารถข้ามไปมาระหว่างเฟรมได้ อย่างอิสระ ซึ่งช่วยกระตุ้นความสนใจ แต่ มีข้อความระวังเรื่อง Lost in Space เหมาะสำหรับข้อมูลที่สัมพันธ์กัน 1 2 3 4 5 67 Site Map

4 # แบบวงกลม (Circular Paths) • ประกอบด้วยการ นำเสนอแบบเชิงเส้น ชุดเล็กๆ จำนวนหลาย ชุดต่อเนื่องกันเป็นชุด ใหญ่ ที่ทำงานคล้าย กับวงกลม เหมาะ สำหรับข้อมูลที่สัมพันธ์ กันในแต่ละส่วนย่อยๆ แต่จำแนกออกเป็น หลายหัวข้อ menu

5 # แบบฐานข้อมูล (Database) • เป็นการนำเสนอโดยการใช้หลักการ ฐานข้อมูลเป็นหลัก มีการใช้ดัชนี (Index) เป็นตัวค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะรู้จัก กันในนามของ Search Engine index Text Image Animation Sound WIKI

6 # ส่วนประกอบพื้นฐานของ บทเรียนคอมพิวเตอร์แบบ มัลติมีเดีย Visual Media สื่อที่อาศัยการมองเห็น เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศน์ Audio Media สื่อที่อาศัยการได้ยิน เช่น เสียง Interaction การปฏิสัมพันธ์ และการโต้ตอบต่างๆ CMI (Computer Managed Instruction) ส่วนของการ จัดการบทเรียนโดยอาศัยคอมพิวเตอร์

7 # หลักการออกแบบบทเรียน คอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดีย Robert Gagne’ 1) เร่งเร้าความสนใจ (Gain Attention) 2) บอกวัตถุประสงค์ (Specify Objective) 3) ทบทวนความรู้เดิม (Activate Prior Knowledge) 4) นำเสนอเนื้อหาใหม่ (Present New Information) 5) ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ (Guide Learning) 6) กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน (Elicit Response) 7) ให้ข้อมูลย้อนกลับ (Provide Feedback) 8) ทดสอบความรู้ใหม่ (Assess Performance) 9) สรุปและนำไปใช้ (Review and Transfer)

8 # หลักการออกแบบบทเรียน คอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดีย Robert Gagne’ 1) เร่งเร้าความสนใจ (Gain Attention) - เลือกใช้ภาพกราฟิกที่เกี่ยวข้องกับ เนื้อหา เพื่อเร่งเร้าความสนใจ - ใช้ภาพเคลื่อนไหวหรือใช้เทคนิค การนำเสนอภาพผลพิเศษเข้าช่วย - เลือกใช้สีที่ตัดกับฉากหลังอย่าง ชัดเจน โดยเฉพาะสีเข้ม - เลือกใช้เสียงที่สอดคล้องกับ ภาพกราฟิกและเหมาะสม - ควรบอกชื่อเรื่องบทเรียนไว้ด้วยใน ส่วนของบทนำเรื่อง

9 # หลักการออกแบบบทเรียน คอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดีย Robert Gagne’ 2) บอกวัตถุประสงค์ (Specify Objective) วัตถุประสงค์บทเรียนจำแนกได้ 2 ชนิด คือ วัตถุประสงค์ทั่วไป และ วัตถุประสงค์เฉพาะหรือวัตถุประสงค์เชิง พฤติกรรม 3) ทบทวนความรู้เดิม (Activate Prior Knowledge) วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป คือ การทดสอบ ก่อนบทเรียน (Pretest) เพื่อจัดระดับความสามารถของผู้เรียนแต่ ละคน 4) นำเสนอเนื้อหาใหม่ (Present New Information) เนื้อหาของบทเรียน ตามรูปแบบ โครงสร้างบทเรียน

10 # หลักการออกแบบบทเรียน คอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดีย Robert Gagne’ 5) ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ (Guide Learning) การเรียนรู้ที่กระจ่างชัด (Meaningful Learning) คือ การที่ผู้เรียนวิเคราะห์ และตีความในเนื้อหาใหม่บทพื้นฐานของ ความรู้และประสบการณ์เดิมรวมกันเกิด เป็นองค์ความรู้ใหม่ ผู้ออกแบบอาจใช้วิธีการค้นพบ (Guided Discovery) คือ พยายามให้ ผู้เรียนคิดหาเหตุผล ค้นคว้า และ วิเคราะห์หาคำตอบด้วยตนเอง โดย บทเรียนจะค่อยๆชี้แนะจากจุดกว้างๆ และแคบลงๆ จนผู้เรียนหาคำตอบเองได้

11 # หลักการออกแบบบทเรียน คอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดีย Robert Gagne’ 6) กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน (Elicit Response) การให้ผู้เรียนมีโอกาสร่วมคิด ร่วม กิจกรรมในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหา และ ร่วมตอบคำถาม จะส่งผลให้มีความจำ ดีกว่าผู้เรียนที่ใช้วิธีการอ่านหรือการ คัดลอกจากผู้อื่นเพียงอย่างเดียว 7) ให้ข้อมูลย้อนกลับ (Provide Feedback) การกระตุ้นความสนใจจากผู้เรียนได้ มากขึ้น มีความท้าทาย โดยการบอก เป้าหมายที่ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เรียน ทราบว่าขณะนั้นอยู่ที่ส่วนใดของ บทเรียน ห่างจากเป้าหมายเท่าใด

12 # หลักการออกแบบบทเรียน คอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดีย Robert Gagne’ 8) ทดสอบความรู้ใหม่ (Assess Performance) การทดสอบหลังบทเรียน (posttest) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทดสอบความรู้ ด้วยตนเอง และยังสามารถวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่าผ่านเกณฑ์ที่ กำหนดหรือไม่ เพื่อที่จะไปศึกษา บทเรียนต่อไปหรือย้อนหลังกลับไป ศึกษาใหม่ 9) สรุปและนำไปใช้ (Review and Transfer) การสรุปความคิดรวบยอดของเนื้อหา เฉพาะประเด็นสำคัญๆ รวมทั้งของ เสนอแนะต่างๆ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มี โอกาสทบทวนความรู้ของตนเองหลัง ศึกษาเนื้อหาผ่านมาแล้ว ชี้แนะเนื้อหา บทต่อไป หรือการประยุกต์ใช้งานอื่น ต่อไป

13 # แบบฝึกหัด (3) 1) Gain Attention ตามหลักการสอนของ Robert Gagne’ มีความหมายอย่างไร 2) เพราะเหตุใดจึงต้องมีการให้ข้อมูล ย้อนกลับ (Provide Feedback) ในการ เรียนการสอน 3) Activate Prior Knowledge มีความ จำเป็นหรือไม่อย่างไร กับการเรียนรู้โดยใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ 4) บทเรียนคอมพิวเตอร์ ควรเปิดโอกาสให้ ผู้เรียนออกจากการศึกษาเนื้อหาหรือออก จากการทำแบบทดสอบ เพื่อกลับไปศึกษา ทบทวนได้ตลอดเวลา จงอภิปรายประเด็นนี้ 5) การทำแบบทดสอบ เมื่อผู้เรียนตอบผิด หรือทำผิด 2 – 3 ครั้ง ควรตรวจปรับเนื้อหา ทันที และเปลี่ยนกิจกรรมเป็นอย่างอื่นต่อไป จงอภิปรายประเด็นนี้


ดาวน์โหลด ppt บทเรียนคอมพิวเตอร์แบบ มัลติมีเดีย Multimedia Computer Instruction ดร. วีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์ Dr. Weeraphan Siririth Gmail.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google