งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทบทวนความรู้เดิม (Activate Prior Knowledge). ทบทวนความรู้เดิม การทบทวนความรู้เดิมก่อนที่จะ นำเสนอความรู้ใหม่แก่ผู้เรียน มีความ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาวิธีการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทบทวนความรู้เดิม (Activate Prior Knowledge). ทบทวนความรู้เดิม การทบทวนความรู้เดิมก่อนที่จะ นำเสนอความรู้ใหม่แก่ผู้เรียน มีความ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาวิธีการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทบทวนความรู้เดิม (Activate Prior Knowledge)

2 ทบทวนความรู้เดิม การทบทวนความรู้เดิมก่อนที่จะ นำเสนอความรู้ใหม่แก่ผู้เรียน มีความ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาวิธีการ ประเมิน ความรู้ที่จำเป็นสำหรับ บทเรียนใหม่ เพื่อไม่ให้ผู้เรียนเกิด ปัญหาในการเรียนรู้

3 ทบทวนความรู้เดิม วิธีปฏิบัติโดยทั่วไปสำหรับบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็คือ การทดสอบ ก่อนบทเรียน (Pre-test) ซึ่งเป็นการ ประเมินความรู้ของผู้เรียน เพื่อทบทวน เนื้อหาเดิม ที่เคยศึกษาผ่านมาแล้ว และ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเนื้อหา ใหม่

4 ทบทวนความรู้เดิม นอกจากจะเป็นการตรวจวัดความรู้ พื้นฐานแล้ว บทเรียนบางเรื่องอาจใช้ผลจากการ ทดสอบ ก่อนบทเรียนมาเป็นเกณฑ์จัด ระดับความสามารถของผู้เรียนเพื่อจัด บทเรียนให้ตอบสนองต่อระดับ ความสามารถของผู้เรียน เพื่อจัด บทเรียนให้ตอบสนองต่อระดับ ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนแต่ละ คน

5 ทบทวนความรู้เดิม แต่อย่างไรก็ตาม ในขั้นการทบทวน ความรู้เดิมนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นการ ทดสอบเสมอไป หากเป็นบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นเป็นชุด บทเรียน ที่เรียนต่อเนื่องกันไป ตามลำดับ การทบทวนความรู้เดิม อาจ อยู่ในรูปแบบของการกระตุ้นให้ผู้เรียน คิดย้อนหลังถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้มาก่อนหน้า นี้ก็ได้ การกระตุ้น ดังกล่าวอาจแสดง ด้วยคำพูด คำเขียน ภาพ หรือ ผสมผสานกันแล้วแต่ความเหมาะสม ปริมาณมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับ เนื้อหา

6 ทบทวนความรู้เดิม เช่น การนำเสนอเนื้อหาเรื่องการต่อ ตัวต้านทานแบบผสม ถ้าผู้เรียนไม่ สามารถเข้าใจวิธีการหาความต้านทาน รวม กรณีนี้ควรจะมีวิธีการวัดความรู้เดิม ของผู้เรียนก่อนว่ามีความเข้าใจเพียง พอที่จะคำนวณหาค่าต่างๆในแบบผสม หรือไม่ ซึ่งจำเป็นต้อง มีการทดสอบก่อน ถ้าพบว่าผู้เรียนไม่ เข้าใจวิธีการคำนวณ บทเรียนต้องชี้แนะ ให้ผู้เรียนกลับไปศึกษาเรื่องการต่อตัว ต้านทานแบบอนุกรมและแบบขนานก่อน หรืออาจนำเสนอบทเรียนย่อยเพิ่มเติม เรื่องดังกล่าว เพื่อเป็นการทบทวนก่อนก็ ได้

7 ทบทวนความรู้เดิม ซึ่งจำเป็นต้องมีการทดสอบก่อน ถ้า พบว่าผู้เรียนไม่เข้าใจวิธีการคำนวณ บทเรียนต้องชี้แนะให้ผู้เรียนกลับไปศึกษา เรื่องการต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมและ แบบขนานก่อน หรืออาจนำเสนอบทเรียน ย่อยเพิ่มเติมเรื่องดังกล่าว เพื่อเป็นการ ทบทวนก่อนก็ได้

8 สิ่งที่จะต้องพิจารณาในการทบทวน ความรู้เดิม มีดังนี้ 1. ควรมีการทดสอบความรู้พื้นฐานหรือ นำเสนอเนื้อหาเดิมที่เกี่ยวข้อง เพื่อ เตรียมความพร้อมผู้เรียนในการเข้าสู่ เนื้อหาใหม่ โดยไม่ต้องคาดเดาว่า ผู้เรียนมีพื้นความรู้เท่ากัน 2. แบบทดสอบต้องมีคุณภาพ สามารถ แปลผลได้ โดยวัดความรู้พื้นฐานที่ จำเป็นกับการศึกษาเนื้อหาใหม่เท่านั้น มิใช่แบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนแต่อย่างใด

9 สิ่งที่จะต้องพิจารณาในการทบทวน ความรู้เดิม มีดังนี้ 3. การทบทวนเนื้อหาหรือการทดสอบ ควรใช้เวลาสั้นๆ กระชับ และตรงตาม วัตถุประสงค์ของบทเรียนมากที่สุด 4. ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนออกจาก เนื้อหาใหม่หรือออกจากการทดสอบ เพื่อไปศึกษาทบทวนได้ตลอดเวลา

10 สิ่งที่จะต้องพิจารณาในการทบทวน ความรู้เดิม มีดังนี้ 5. ถ้าบทเรียนไม่มีการทดสอบความรู้ พื้นฐานเดิม บทเรียนต้องนำเสนอวิธีการ กระตุ้นให้ผู้เรียนย้อนกลับไปคิดถึงสิ่งที่ ศึกษาผ่านมาแล้ว หรือสิ่งที่มี ประสบการณ์ผ่านมาแล้ว โดยอาจใช้ ภาพประกอบในการกระตุ้นให้ผู้เรียน ย้อนคิด จะทำให้บทเรียนน่าสนใจยิ่งขึ้น

11 สมาชิก 1. นางสาวจีราภรณ์ คำแก้ว 541121001 2. นางสาวชนิดา ตาวงษ์ 541121005 3. นางสาวศิริวรรณ เพศพันธ์ 541121035 4. นางสาวชไมพร พรหมอินทร์ 541121054 นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt ทบทวนความรู้เดิม (Activate Prior Knowledge). ทบทวนความรู้เดิม การทบทวนความรู้เดิมก่อนที่จะ นำเสนอความรู้ใหม่แก่ผู้เรียน มีความ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาวิธีการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google